• Гуран Кәрим Хәбәрләри

  Тәбриздә "Гуранын 30-ҹү Ҹүзүнү Һифз Едәк" Милли Лајиһәнин 4000 шаҝирдләрдән ибарәт конфрансы кечирилиб – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Тәбризин Имам Ҹүмәси Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Сејјид Али Һашим ҹәнабларынын, Тәбриз әјаләтинин вә әтраф беш мәнтәгәнин мәсул шәхсләринин, Тәһсил вә Тәрбијјә Назирлијинин Баш Мүдири, ејни назирлијин Гуран вә Итрәт бөлүмүнүн Баш Мүдиринин һүзуру илә Тәбриз шәһәринин Имам Хомејни адына Мүсәллада "Гуранын 30-ҹү Ҹүзүнү Һифз Едәк" Милли Лајиһәнин 4000 шаҝирдләрдән ибарәт конфрансы кечирилиб.

  Давамы ...
 • Ислам Ингилабынын 40 Иллији Илә Бағлы

  Тәбриздә "Ислам Ингилабынын Гурани Тәравәтләри" адлы ҝениш конфранс кечирилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Тәбриздә кечирилән "Ислам Ингилабынын Гурани Тәравәтләри" адлы ҝениш конфранс Иран Ислам Республикасынын Ислами Тәблиғат Тәшкилатынын сәдри Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Муһәммәд Гуми вә Тәбризин Ҹүмә Намазынын РәһбәриҺөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Сејјид Муһәммәд Әли Али Һашим ҹәнабларынын һүзуру илә Тәбризин Мүсәлла објектинин Иҹтимаи салонунда гејд едилиб.

  Давамы ...
 • Гурани Кәрим

  Гвинејада тахта үзәриндә Гуран тәлими – Фото

  Гвинејанын пајтахты Конакридә јерләшән "Л`еҹоле Де Кһалифа" Гуран курсунда ушаглар Гурани Кәрими ибтидаи шәраитдә өјрәнирләр. Курсда јетим ушаглар да дахил олмагла 5-15 јашы олан 120 нәфәр тәһсил алыр.

  Давамы ...
 • Әрбәин Хәбәрләри

  Ҹәмкәран Мәсҹидинин Мокәбиндә Әрбәин зијарәтчиләри Гурани Кәрими хәтм етдиләр – Фото

  Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹиди тәрәфиндән гурашдырылан Мокәбдә тәмәннасыз олараг зәвварлара һәр ҹүр хидмәт ҝөстәрилир. Белә бир хидмәтләрдән бири дә, Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) зәвварларына Гурани Кәрими топлум сүрәтдә охујараг тамамламағы нәсиб етмәкдир.

  Давамы ...
 • Гурани Кәрим Хәбәрләри

  Имам Һүсејнин (ә) дөвранында јазылмыш Гурани Кәрим

  Шариҹә Китаб Сәрҝисиндә 1300 иллик Гурани Кәрим нүмајиш етдирилди

  Бирмингам әлјазмалар инистутунун мүтәхәссис алимләри Гурани Кәримин гејд олунан бу нүсхәси үзәриндә тәһгигатлар апардыгдан сонра белә бир нәтиҹәјә ҝәлибләр ки, О, 1350 илдән чох бундан өнҹә Һиҹаз хәтти илә, јазылыб. Һәмчинин бу тәдгигатларда ајдынлашмышдыр ки, дәридән олан бу вәрәгләр 13 әср бундан габағындыр.

  Давамы ...
 • Мәһдәвијјәт

  Һәзрәт Мәһдинин (ә) зүһурунун Гуран вә Һәдисләрдә 10 хүсусијјәти

  “Јохса онлар, (барәсиндә) гәфләтдә икән Гијамәтдән гејрисинин ҝөзләнилмәдән онлара ҝәлмәсини ҝөзләјирләр?!”.(“Зухруф” 66). Имам Муһәммәд Багир (ә) бу ајә һаггында бујурур: “О, Һәзрәт Гаимин (ә.ф) саатыдыр ки, анидән ҝәлиб чатаҹагдыр”.

  Давамы ...
 • Гурани Кәрим Хәбәрләри

  Һз. Әбүлфәзлил Аббасын (ә) һәрәминдә Јај Гуран Курсларынын бағланыш мәрасими кечирилиб – Фото

  Гејд едәк ки, һәзрәт Әбүлфәзлил Аббасын (әлејһи сәлам) мүгәддәс һәрәминин Дарул Гуран (Гуран Еви) шөбәси бу ил, јај тәтилиндә 16 мин јенијетмә шаҝирди Гуран тәлимләри илә маарифләндириб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләи

  Калифорнијада ҹүһүд иргчиләри Гурани Кәримә гаршы ҝөрүнмәмиш тәһгир едибләр – Фото

  Полис Гурани Кәримин сәһифәләринә тәһгиредиҹи сөзләрин вә сөјүшләрин јазыллыдығыны мүшаһидә етди.

  Сакраменто шәһәр полиси: “Баш верән һадисәдә һеч бир ҹинајәт мотиви ашкарланмајыб (!). Вә бу һадисәни һеч бир вәҹһлә нифрәтедиҹи ҹинајәтләр фонуна јазмаг олмаз.”

  Давамы ...
 • Мин Ајдан Фәзиләтли Ҝеҹә

  Гәдр ҝеҹәләринин әһәмијјәт вә фәзиләти

  “Гәдр” сөзү лүғәтдә һәр бир шејин мигдарынын өлчүлмәси вә тәјин олунмасы мәнасыны дашыјыр. Јәни инсанларын талеји, мүгәддәраты бу ҝеҹә тәјин олундуғундан “Гәдр” адланмышдыр. “Гәдр” сурәсинин 4-ҹү, еләҹә дә, “Духан” сурәсинин 3 вә 4-ҹү ајәләриндән белә баша дүшүлүр ки, “Гәдр” ҝеҹәси инсанларын талеји һәлл олунур. Јәни Аллаһ-Таала Өз елми илә кимин хошбәхт вә кимин бәдбәхт олмасыны ҝәлән илин “Гәдр” ҝеҹәсинә гәдәр тәјин едир.

  Давамы ...
 • Гурани Кәрим Хәбәрләри

  Иранлы вундеркин рекорду гырды, гызҹығаз 9 аја бүтүн Гураны әзәбәрләди – Фото

  Ҹәми 9 ај әрзиндә Гурани Кәрими әзбәрләјән Зөһрә ханымын ән бөјүк арзусу Имам Заман һәзрәтләринин зүһур етмәсидир.

  Мүсабигәдә нәјә ҝөрә иштирак едәҹәјини ачыглајан 10 јашлы Зөһрә ханым дејир: “Ислами Тәблиғат Тәшкилатынын кечиртдији бу мүсабигәдә илкин јери кәсб едән галибләрә маҝистра диплому тәгдим едиләҹәк. Вә мән истәјирәм бу диплому алам.”

  Давамы ...
 • Гуранын Баһар Ајы Мүбарәк Рамазан!

  Мәшһәддә Имам Рзанын һәрәминдә Гурани Кәримин тәртили – Фото

  Мүбарәк Рамазан ајы Гурани Кәримин баһары сајылыр. Бу сәбәбдән дә Мүсәлманлара бу ајда Гуран охумаг хејли төвсијә олунуб. Белә ки, һәдисләрдә бујурулур ки, һәр ким Рамазан ајында бир ајә Гурани Кәримдән охумуш ола диҝәр ајларда охудуғу бир бүтөв Гурани Кәримин савабын газанар...

  Давамы ...
 • Мүбарәк Рамазан Ајында Гуран Дәрсләри

  Имам Рзанын мүбарәк һәрәминдә Гуран Кәримин тәфсир дәрсләри Мөһсүн Гираәти – Фото

  Мүбарәк Рамазан ајы илә әлагәдар олараг Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүсилим Мөһсүн Гираәти ҹәнаблары Имам Рзанын (әлејһи сәлам) мүбарәк һәрәминдә Гурани Кәриминин тәфсир дәрсләрини кечир.

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Нејсан сујунун хүсусијјәти. Баһар јағышындан гафил олмајын!

  Һәдисләрдә бу сујун елә тәсирләри бәјан олунубдур ки, инсаны һејрәтләндирир.

  Гурани-Мәҹид Әнфал сүрәси ајә 11-дә бујурур: “... Аллаһ сизи тәмизләмәк, шејтанын вәсвәсәсини сиздән чыхартмаг, үрәкләринизи долдурмаг вә сизи сабитгәдәм етмәк үчүн ҝөјдән үстүнүзә јағыш јағдырды.”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ҹәбһәдә Гуран мәһфили, Аллаһ Ордусунун әскәрләри асудә вахтларыны Гуранла кечирирләр – Фото

  Ашағыда мүшаһидә етдијиниз шәкилләр Ирагын Мосул шәһәриндә асудә вахтларыны Гурани Кәримин тилавәти илә кечирән Һәшду Шәби көнүллү дәстәләрин әскәрләридир. Онлар динин вә вәтәнин һүдудларыны горујан шәхсләрдир...

  Давамы ...
 • Гуран Кәрим Хәбәрләри

  Тәбриздә Гурани Кәрим вә Китаб музеји - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Тәбризин “Гурани Кәрим вә Китаб” музеји шәһәрин ән ҝөзәл јерләриндән биридир. Бу музеј шәһәрин мәркәзиндәки Саһибул Әмр Мәсҹидиндә јерләшир. Музејдә Иранын гәдим тарихинә малик олан бир чох дәјәрли вә гијмәтли Гурани Кәрим нүсхәләри, һабелә ҝөзәл хәттатлыг әл ишләри сәрҝијә бахыш үчүн гојулуб.

  Давамы ...
 • Гурани Кәрим Мәһзәриндә

  Имам Әлинин (ә) һәрәминдә ушаглар үчүн Гуран мәҹлиси кечирилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Нәҹәфи Әшрәф шәһәриндә јерләшән һәзрәт Имам Әлинин (әлејһи сәлам) һәрәми тәрәфиндән азјашлы көрпәләр үчүн Гуран мәрасими кечирилиб. Мәрасим һәрәмин Фатимеји Зәһра (сәламуллаһи әлејһа) адына сәһндә кечирилиб.

  Давамы ...
 • Һәдис вә Сүннә

  “Бисмиллаһ”ын бәрәкәти илә әлдә олунан гуртулуш

  Гурани Кәримдә “Бисмилләһир-Раһмәнир-Раһим!” кәлмәси Пејғәмбәрә (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) 114 дәфә назил олмушдур...

  “Бисмилләһир-Раһмәнир-Раһим!” һәм мүбарәк Ислам дининин нишанәси вә һәм шүары, һәм Аллаһы тәсбиһ етмәк, һәм һәр бир ишин мәгсәдинә чатмасына зәманәтдир.

  Давамы ...
 • Кәрбәла Хәбәрләри

  Һәзрәт Әбүлфәзлил Әббасын һәрәминдә азјашлы ушаглара Гуран Дәрсләри кечирилир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јај тәтилаты илә әлагәдар һәзрәт Әбүлфәзлил Әббасын һәрәми азјашлы ушаглар үчүн Гуран Курслары кечир.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Фитр Бајрамы

  Имам Рзан (ә) һәзрәтләринин мүгәддәс һәрәминдә гылынан Фитр Намазы - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мүгәддәс Мәшһәд шәһәри 6 Ијун, 2016-ҹы ил, Һиҹри Гәмәри тарихи илә Шәввал ајынын 1-и, мүгәдәс Фитир Бајрамы.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Фитр Бајрамы

  Мүгәддәс Гум шәһәриндә һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин (с) һәрәминдә гылынан Фитр Бајрамы - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн 6 Ијун, 2016-ҹы ил Һиҹри Гәмәри тарихи илә Шәввал ајынын 1-и мүгәдәс Фитир Бајрамы ҝүнүдүр. Бу мүнасибәтлә Аллаһ Тала бәндәләринин бир ај Оруҹ тутдугдан сонра Она шүкүр етмәләри вә дүнја вә ахирәт хејр вә бәрәкәтләринин даим үзәриләринә ахыдылмасыны тәләб етмәк мәгсәди илә Бајрам Намазынын гылынмасыны ваҹиб едиб. Бүтүн Мүсәлманлар кими Мүгәддәс Гум шәһәринин 100 минләрлә мөмин бәндәси дә Фитр Намазын һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминдә Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Сејјид Сәиди ҹәнабларына игтида едәрәк гылыблар.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Фитр Бајрамы

  Теһранда Фитр Бајрамы Имам Хаменеи һәзрәтләринин рәһбәрлији илә гылынды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн 6 Ијун, 2016-ҹы ил Һиҹри Гәмәри тарихи илә Шәввал ајынын 1-и мүгәдәс Фитир Бајрамы ҝүнү, Теһранда бајрам намазы Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Ајәтуллаһ Хаменеи һәзрәтләринин имамлығы илә Имам Хомејни (р) адына Мүсәллада гылыныб. Гејд едәк ки, Фитр намазында 100 минләрлә мөмүн иштирак едиб.

  Давамы ...
 • Фитир Бајрамына Һазырлыг

  Фитир Бајрамынын намазы вә онун гылынма гајдасы

  Гејд едәк ки, Бајрам намазы зөһр намазына гәдәр гылынмалыдыр, гылынмадыгда гәзасыны јеринә јетирмәк лазым дејил. Фитр намазы азан вә игамә дејилмәдән гылыныр, Лакин, јахшы олар ки, нијјәт етмәздән әввәл үч дәфә "Әс-салаһ" дејилсин. Бајрам намазы јахшы олар ки, ҹәм һалда гылынсын. Ҹамаат намазы гылындыгда намазда иштирак едәнләрин сајы ҹүмә намазында олдуғу кими, 5 нәфәрдән аз олмамалыдыр.

  Давамы ...
 • Мүбарәк Рамазан Ајы

  Әрәбистанын Әвамијјә шәһәриндә Шиәләр сонунҹу Гәдр ҝеҹәсини гејд етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сәудијјә Әрәбистанын тәзигләринә бахмајараг бу өлкә Шиәләри Әвамијјә шәһәриндә јерләшән Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) адына Мәсҹиддә Әһја ҝеҹәләрини гејд едибләр.

  Давамы ...
 • Гуран вә Һәдисләр

  Инсаны ҹәһәннәмдән азад едән әмәлләр

  Бәзи фәзиләтли әмәлләр вардыр ки, онлары јеринә јетирәрәк өзүмүзү ҹәһәннәм атәшиндән горуја биләрик.

  Инсан беһишт үчүн јарадылмышдыр. Мәсумларымыз (ә) бујурур ки, инсан ҝәрәк өзүнү беһиштдән уҹузуна сатмасын. Бәс нә едәк ки, ҹәһәннәм атәшиндән азад олаг?

  Давамы ...
 • Дүнјанын Мүхтәлиф Бөлҝәләриндә Әһли Бејт (ә) Ашигләри

  Мијанмар Шиәләри һәзрәти Әлинин (ә) Шәһадәтинин илдөнүмүн гејд етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мөвлал Мувәһһидин һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин (ә) мәзлумҹасына Шәһид олмасынын илдөнүмү ҝүнү, радикал буддистләр өлкәси олан Мјанмарын мүхтәлиф шәһәрләриндә мөһтәшәм гејд едилиб. Перум шәһәриндә јашајан Шиәләр тәрәфиндән мөһтәшәм гејд едилиб. Мјанмар Шиәләри мәрасимдә чыхышлар едәрәк һәзрәти Әлинин (әлејһи сәлам) фәзиләтләриндән данышыб даһа сонра хијабанлара чыхараг јүрүш едибләр. Һабелә Мјанмарын шәргиндә јерләшән Танҹи шәһәринин Шиәләри дә, Әһја мәрасимләрини хүсуси илә 21-ҹи ҝеҹәнин Әһја мәрасимини Һөҹҹәтүл Ислам Шејх Ҹәмал Һүсејнин чыхышларындан истифадә едибләр.

  Давамы ...
 • Мәзһәрәл Әҹаиб Әли әлејһи сәламын Шәһадәт Ҝүнләри

  Нәҹәфи Әшрәф һәзрәти Имам Әлинин (ә) Шәһадәт ҝеҹәсиндә - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мөвләл Муттәгин Әмирәл Мөминин һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимәс сәлам) Шәһадәтә јетмәсинин илдөнүмү Рамазан ајынын 21-нә тәсадүф едир. Бу ҝеҹә елә бир ҝеҹәдир ки, бүтүн аләм матәмә гәрг олур... Нәҹәфи Әшрәфдә исә, Мәләкләр ҝөјләрдән јерә енәрәк һәрәмин дөрд бир тәрәфин бүрүјүр вә Шиәләр өзләрини Мувәһһидләрин Мөвласы һәзрәти Әлинин (әлејһи сәлам) мәзары кәнарына чатдырырлар. Әһја ҝеҹәсини Ағанын мүгәддәс мәзары кәнарында гејд едирләр.

  Давамы ...
conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki