• Исламын Данылмаз Әзәмәт вә Һәгигәтләри

  Јәһуди раввин Финкел Ислам һагда нәләрә етираф етмәди, 2017-ҹи ил – Видео

  Финкел, Муһәммәд Пејғәмбәрин (с) јәһудиләрә өз әгидәләриндә галыб јашамаг һүгугуну верән Мәдинә Конститусијадан данышыб.

  Раввин хүсуси вурғу илә етираф едиб ки, Мүсәлманлар илә Мәдинә јәһудиләр арасында баш верән мүһарибә һәр ики тәрәфдән имзаланмыш сүлһ мүгавиләсинин мәһз јәһудиләр тәрәфиндән амансызҹасына позулмасындан сонра, тәрәфләр арасында гејд олунан сүлһ мүгавиләсинә әсасән башлајыб. Вә бу дөјүш там гануни олуб.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләр

  Ислам пејғәмбәринин (с) нурани кәламларында Рамазан ајынын бәрәкәтләри

  “Еј инсанлар, әҝәр Рамазан ајында оруҹ тутан бир мөминә ифтар версәниз, онун үчүн бир гулун азад едилмәсинин савабы јазылар вә беләҹә, онун кечмиш ҝүнаһлары бағышланар!”

  Давамы ...
 • Имам Һүсејнин Ислам Пејғәмбәринә Бәнзәр Оғлу

  Һәзрәт Әли Әкбәрин (ә) мөвлуду вә Ҹаван Ҝүнү мүбарәк!

  Рәвајәтләрә ҝөрә, Әли Әкбәр (әлејһи сәлам) истәр заһири бәдән гурлушу, истәрсә дә давранышлары вә әхлагы илә Пејғәмбәрә (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) чох бәнзәјирди.

  Давамы ...
 • Мәсум Өвладлары

  Һәзрәти Рүгәјјәнин мүбарәк һәрәмини бир анлыг зијарәт един - Видео

  Шабан аынын 17-си Кәрбала Гәһрәманы Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) 3 јашлы көрпә баласы һәзрәт Рүгәјјә (сәламуллаһи әлејһа) ханымын анадан олан ҝүнүдүр. Ханымын мөвлуд ҝүнүнә һәлә бир һәфтә галмагдадыр...

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасынын Дөрдүнҹү Парлаг Улдузу

  Һәзрәт Имам Сәҹҹадын (әлејһи сәлам) милад бајрамы һәр кәсә мүбарәк

  Әбу Нәим дејир: Әли ибн Һүсејн (ә), ҝеҹәләр бир кисә чөрәк беләнә атыб гаранлыгда јохсуллар арасында бөләр вә бујурарды: “ Ҝизли сәдәгә Аллаһын гәзәбини сојудур.”

  Давамы ...
 • Гејрәт вә Вәфадарлыг Символу Олан

  Һәзрәт Әбүлфәзлил Аббасын (әлејһи сәлам) мөвлуду һәр кәсә мүбарәк

  Имам Сәҹҹад (әлејһи сәлам): "Һәзрәт Аббас (әлејһи сәлам) тәлим ҝөрмәмиш алимдир, чүнки о, илаһи елмин мәнбәји, Һәзрәт Пејғәмбәрин вариси вә вәлиси Һәзрәт Әлинин (әлејһи сәлам), һәмчинин беһишт ҹаванларынын ағалары олан Һәсән (әлејһи сәлам) вә Һүсејнин (әлејһи сәлам) елминдән фајдаланмышдыр."

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасынын Дөрдүнҹү Парлаг Улдузу

  Имам Һүсејнин (ә) милад бајрамы һәркәсә мүбарәк

  Имам Һүсејн (ә) Кәрбәлаја јетишмәк үчүн 57 иллик бир јол гәт етмишди. Амма һәјатынын һәр анында, һәр мәрһәләсиндә јахшылыға дәвәт едиб, писликдән чәкиндирмишди. Васитәләр исә мүхтәлиф олмушду: мәктублар, моизәләр, нәсиһәтләр.

  Давамы ...
 • Илаһи ибадәт ајлар

  Шәбан ајынын мисилсиз фәзиләтләри – Пејғәмбәрин (с) сүннәсиндә

  Һәзрәти Рәсуләллаһ (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мүбарәк Шәбан ајынын фәзиләти һагда бујуруб: “... Һәр ким 30 ҝүн оруҹ тутарса, Ҹәбрајыл (ә) она әршдән хитаб едәр: “Еј киши! Әмәлини әввәлдән башла. Јенидән ишә башла. Чүнки кечмиш ҝүнаһларын бағышланмышдыр. Вә бу Аләмләрин Пәрвәрдиҝарынын бујуруғудур ки: Әҝәр сәнин ҝүнаһларын улдузларын сајы, јағышын дамҹыларынын сајы, ағаҹларын јарпагларынын сајы, сәһраларын гумларынын сајы, дүнјадакы ҝүнләрин сајы гәдәр олса, Мән онларын һамысыны бағышлајарам”.

  Давамы ...
 • Бөјүк Зәфәр Бајрамы

  АБНА “Мәбәс” ҝеҹәси вә ҝүнүнүн әмәлләрини тәгдим едир

  “Әбу Ҹәфәр, Имам Муһәммәд Тәгидән (әлејһи сәлам) белә рәвајәт едир: "Рәҹәб ајында, үзәринә ҝүнәшин сачдығы һәр шејдән даһа хејирли олан бир ҝеҹә вар. О ҝеҹә, Аллаһ елчиси Муһәммәдин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) пејғәмбәрлијә лајиг вә вәзифәләндирилдији ҝүндүр. Бу ҝүн Рәҹәбин 27-ҹи ҝеҹәсидир. Бизим тәрәфдарларымыздан о ҝеҹәнин әмәлләрини јеринә јетирәнләр үчүн алтмыш илин савабы вардыр.”

  Давамы ...
 • Әҝәр Фатимә Олмасајды Еј Муһәммәд Сәни вә Каинаты Јаратмаздым! – Аллаһ Таала

  АБНА Фатимәи Зәһранын(ә) мөвлүд мүнасибәти илә тәбрик едир! Һз. Зәһранын(ә) ән чох севдији үч әмәл һансыдыр?

  Һәзрәт Фатимәи Зәһра (сәламуллаһи әлејһа): Сизин дүнјаныздан үч әмәл мәним үчүн севимлидир: 1. Аллаһын китабы Гурани-Кәрими тилавәт етмәк; 2. Аллаһ Рәсулунун үзүнә тамаша етмәк; 3. Аллаһ јолунда инфаг етмәк (хәрҹ чәкмәк).” (“Нәһҹүл-һәјат”, сәһ.164.)

  Давамы ...
 • Гадынлар Бајрамы Әрәфәсиндә

  Ханым Фатимәи Зәһранын (ә)мөвлуду илә әлагәдар јени тәмир олунмуш һәзрәт Әбүлфәзлил Аббасын (ә) һәрәми бәзәнилди- Фото

  Гејд едәк ки, бү ҝүнләрдә һәзрәт Әбүлфәзлил Әббасын (әлејһи сәлам) пак һәрәминин таваны шүшә өртүкләр илә тәмир олунуб.

  Давамы ...
 • Асија Хәбәрләри

  Пакистанда Ханым Фатимәји Зәһраја әза сахламаг гадаған едилди

  Пакистанын Пәнҹаб әјаләтинин вәһһаби әгидәли иҹра башчылары Әјјами Фатимијјәнин кечирилмәсини гадаған едибләр.

  Шәһәр сакинләри һадисә илә бағлы етиразларыны билдирибләр. Полис вә тәһлүкәсизлик гүввәләри исә, өз нөвбәсиндә иҹра башчысынын шәһәрдә һәр һансы бир әза мәҹлисинин о, ҹүмләдән Әјјами Фатимијјәнин кечирилмәсини гадаған етдији ҝөстәриш вәрәгисини тәгдим едибләр. Лакин халг бу ганунсузлугла разылашмајаҹагларыны вә һәр бир һалда әзадарлыг мәрасимләринин кечирәҹәкләрини вурғулајыблар.

  Давамы ...
 • Һз. Фатимәи Зәһранын (ә) Шәһадәт Ҝүнләри

  Әмирәл Мөминин һәзрәт Әлинин һәрәминдә Ханым Фатимәи Зәһраја (ә) әзадарлыг едәркән – Фото

  Өлкәнин дахилиндән вә хариҹиндән ҝәлән зәвварлар Бөјүк Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) һәзрәти Фатимәи Зәһраја (әлејһа сәлам) ҝөз јашлары төкүб әза сахлајыблар.

  Давамы ...
 • Ја Зәһра! (әлејһа сәлам)

  Ниҝерија Орду Гүввәләри һз. Фатимәи Зәһранын шәһадәтинин илдөнүмүн гејд едән Шиәләрә јенә басгын етди – Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Имам Хаменеи ҹәнабларынын һүзурунда Азәрбајҹан дилиндә Ханым Зәһраја рпзе дејиб ағладылар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: Ислам пејғәмбәри һәзрәти Муһаммәд Мустәфа (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) бујуруб: Зәһранын нуру Аллаһдандыр. Онун нуру бүтүн аләми бүрүјәр. Неҹә улдузлар јер әһли үчүн нур сачырса Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) нуру да, ҝөј әһлинә нур сачыр.”

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Имам Хаменеи ҹәнабларынын һүзуру илә Ханым Фатимәи Зәһраја (ә) әза сахланды – Фото

  Дүнја Ханымларынын Ханымы, һәзрәт Муһәммәд Мустәфанын ҹиҝәрпарәси Ханым Фатимәи Зәһранын Вилајәт вә Имамәт уғрунда мәзлумҹасына Шәһадәтә јетмәсинин илдөнүмү ҝеҹәси Үмүмдүнја Мүсәлманалрынын Али Лидери һәзрәт Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеинин шәхси иштиракы илә, Имам Хомејни адына Һүсејнијјәдә баш тутуб.

  Давамы ...
 • Аллаһ Таала Фатимәнин (ә) Гәзәбилә Гәзәбләнир- Һз. Рәсулләлаһ (с)

  Гуран вә һәдисләрдә Һз. Фатимәи Зәһранын (ә) мәгам вә мәнзиләти

  Алла Ҹәллә Ҹәлалуһ Әһзаб сүрәсинин 33-ҹү ајәсиндә Әһли Бејтин (әлејһимус сәлам) мүтләг шәкилдә пак вә мәсум олдугларыны инсанлара чатдырыр. Вә бүтүн Шиә вә Сүнни алимләринин јекдилликлә гәбул етдикләри мәсәләдә будур ки, һәзрәти Сиддигәји Таһирә, Ханым Фатимәи Зәһра (әлејһа сәлам) Әһли Бејтдән (әлејһимус сәлам) биридир. (Ҹамиул Бәјан, ҹилд 12, ҹүз 22, сәһ. 9. әл Тәһрир вә әл Тәнвир тәфсири, ҹилд 11, ҹүз 22, сәһ. 15)

  Давамы ...
 • Фатимијјә Ҝүнләри...

  Пејғәмбәрин (с) әзиз гызы һәзрәт Фатимәи Зәһранын сон сөзләри

  "... Өлдүјүмдә өзүн мәнә гүсл вер, кәфән елә, гәбирә гој, гәбир өртүјүмү чәк, торпағы гәбирим үзәринә јај, баш тәрәфимдә мәнимлә үз-үзә отур, мәним үчүн чохлу Гуран оху, дуа ет. Чүнки о саатларда өлүнүн инсанларла үнсүијјәтдә олмасына һәр заманкындан даһа чох еһтијаҹы вар... Сәни Аллаһ әманәт едирәм, балаларымы да сәнә вәсијјәт едирәм...".

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Бу ҝүн һәзрәт Мәсумә ханымын Шәһадәт ҝүнүдүр

  Һәзрәт Фатимәи Мәсумә ханым һиҹрәтин 201-ҹи илиндә гәсибкар Аббасиләр хәлифәси олан Мәмун Аббаси тәрәфиндән Мәрв шәһәринә сүрҝүн едилмиш гардашы Имам Рзанын (әлејһи сәлам) ҝөрүшүнә вә ејни заманда инсанлардан ҝизли сахладылмыш һәгигәтләри халга чатдырмагдан өтрү Мәрвә јола дүшүр. Лакин...

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Гәһрәман Јәмән халгы Ислам Пејғәмбәринин Милад Бајрамыны вә Вәһдәт Һәфтәсини белә гејд едибләр - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Гәһрәман Јәмән Халгы Бөјүк Ислам Пејғәмбәринин Милад Бајрамы ҝүнү вә Вәһдәт Һәфтәсиндә мөһтәшәм нүмајиш сәрҝиләјибләр...

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Бакыда “Биз сәни ҝөрмәдән севдик Ја Рәсуләлалаһ” адлы флашмоб кечирилиб

  Флашмоб Азәрбајҹан Ислам Партијасынын Ҝәнҹләр Тәшкилаты вә ИсламынСеси Информасија Порталы әмәкдашларынын бирҝә тәшәббүсү илә һазырланыб.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Руставидә "Вәһдәт һәфтәси" тәдбири кечирилиб - Фото

  Гурани Кәримин тилавәти илә ачылан тәдбирдә Ҝүрҹүстан Мүсәлманлары Идарәсинин шејхи Һаҹы Рамин Иҝидов тәбрик вә саламлаырны чатдырдыгдан сонра Ислам Пејғәмбәринин үммәти һесаб олунан мүсәлманларын вәзифәләриндән, бу ҝүн дүнјада мүсәлманларын вәзијјәтиндән, үммәтин үзәринә дүшән мәсулијјәтләрдән данышыб…

  Давамы ...
 • “Ислами вәһдәт” конфрансынын иштиракчыларыны гәбул едән

  Имам Хаменеи: Инҝилс "шиә"лији вә американ "сүнни"лији гајчынын ики башы кимидир

  Аләмләрә рәһмәт ҝәлән Пејғәмбәрин тәлимләри бәшәријјәтин ниҹат вә гуртулуш јолудур.

  Али Рәһбәр: “Ислам дүнјаснын ән еһтијаҹ дујдуғу мәсәлә вәһдәт вә бирликдир. Исламын бүтүн мәзһәбләри ихтилаф јаратмагдан чәкинсинләр вә Пејғәмбәри (с), Гуран вә Кәбәни вәһдәтләри үчүн мәркәз тәјин етсинләр. Дөвләт вә милләтләр шејтанлар мүгабилиндә ајыг олмалыдырлар. Нијә заһирдә ислами олан өлкәләр дүшмәнин сијасәтләринә бојун әјирләр? Имам Хомејнинин (р) вә ингилабын фәхр олунасы јолуну давам етмәк, дүшмән мүгабилиндә мүгавимәт ҝөстәрмәк, һагг вә һәгигәти мүдафиә етмәк, иззәт, дүнја вә ахирәтин сәадәтинә сәбәб олаҹагдыр.”

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Ҝүрҹүстанда Пејғәмбәрин (с) доғум ҝүнү гејд олуду – Фото

  Ики һиссәдән ибарәт олан тәдбирин биринҹи һиссәсиндә Гәрби Ҝүрҹүстанын мүфтиси Һаҹы Беглар Камашидзе, Ҝүрҹүстан мүсәлманлары Идарәсинин шејхи Һаҹы Рамин Иҝидов, Дини Мәсәләләр үзрә Дөвләт Аҝентлијинин сәдри Заза Вашакмадзе, Түркијә Дәјанәт Идарәсинин Ҝүрҹүстандакы нүмајәндәси Нәби Ҝүмүш вә диҝәр гонаглар чыхыш едәрәк өнҹә Һәзрәт Мәһәммәд пејғәмбәрин (с) мүбарәк мөвлуду мүнасибәти илә иштиракчылары тәбрик едибләр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Бразилија: Рио Де Жанејро шәһәриндә һәзрәт Пејғәмбәрин Милад Бајрамы вә Вәһдәт Һәфтәси гејд едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Вәһдәт Һәфтәси ҝүнүндә Бразилијанын Рио Де Жанејро шәһәринин азлығда олан Шиәләри Бөјүк Ислам Пејғәмбәри олан һәзрәти Муһәммәд Мустафанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мүбарәк доғум ҝүнүнүн илдөнүмүн гејд едибләр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Кәшмирдә Вәһдәт Һәфтәси мүнасибәти илә Шејх Зәкзәкилә һәмрәјлик јүрүшү – Фото

  Кәшмирин Сиринҝәр шәһәриндә кечирилән јүрүшдә Шиәләр Ајәтуллаһ Шејх Ибраһим Зәкзакинин азадлыға бурахылмасыны тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Севинҹлә Долу Ҝүнүз Мүбарәк!

  Бу ҝүн Әзиз Ислам Пејғәмбәри (с) вә Имам Садигин (ә) Мөвлуд Ҝүнүдүр

  Мөвлуд ҝүнүнүн әмәлләри

  Исламын Әзиз Пејғәмбәри Һәзрәт Муһәммәд ибн Абдуллаһ (с) ҹүмә ҝүнү рәбиул-әввәл ајынын 17-дә Фил илиндә мүгәддәс Мәккә шәһәриндә Алтынҹы Имам Ҹәфәр Садиг (ә) исә, һиҹрәтин 83-ҹү или рәбиул-әввәл ајынын 17-дә мүгәддәс Мәдинә шәһәриндә дүнјаја ҝәлмишдир.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Суријанын әл-Зәһра шәһәриндә әзиз Ислам Пејғәмбәри илә Имам Садигин Милад Бајрамлары гејд едилди – Фото

  Һәләб рајонунун шималында јерләшән әл –Зәһра шәһәринин Әбул Һәсән мәсҹидиндә кечирилән Бајрам мәрасиминдә азјашлы ушаглардан ибарәт олан Гуран Һафизләри чыхышлар едибләр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Мүбарәк мөвлудлар ҝеҹәси Имам Рзанын (ә) һәрәминдә бөјүк ҹошгу илә башлады – Фото

  Имам Рзанын (әлејһи сәлам) пак һәрәминдә Имам Хомејни (рәһмәтуллаһи әлејһ) адына Шәбистанда-залда Һәзрәти Рәсулаллаһын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Имам Ҹәфәр Садигин (әлејһи сәлам) мүбарәк мөвлудлары мүнасибәтилә бајрам тәдбирләринә старт верилиб.

  Давамы ...
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016