• Бөјүк Зәфәр Бајрамы

  АБНА “Мәбәс” ҝеҹәси вә ҝүнүнүн әмәлләрини тәгдим едир

  “Әбу Ҹәфәр, Имам Муһәммәд Тәгидән (әлејһи сәлам) белә рәвајәт едир: "Рәҹәб ајында, үзәринә ҝүнәшин сачдығы һәр шејдән даһа хејирли олан бир ҝеҹә вар. О ҝеҹә, Аллаһ елчиси Муһәммәдин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) пејғәмбәрлијә лајиг вә вәзифәләндирилдији ҝүндүр. Бу ҝүн Рәҹәбин 27-ҹи ҝеҹәсидир. Бизим тәрәфдарларымыздан о ҝеҹәнин әмәлләрини јеринә јетирәнләр үчүн алтмыш илин савабы вардыр.”

  Давамы ...
 • Әҝәр Фатимә Олмасајды Еј Муһәммәд Сәни вә Каинаты Јаратмаздым! – Аллаһ Таала

  АБНА Фатимәи Зәһранын(ә) мөвлүд мүнасибәти илә тәбрик едир! Һз. Зәһранын(ә) ән чох севдији үч әмәл һансыдыр?

  Һәзрәт Фатимәи Зәһра (сәламуллаһи әлејһа): Сизин дүнјаныздан үч әмәл мәним үчүн севимлидир: 1. Аллаһын китабы Гурани-Кәрими тилавәт етмәк; 2. Аллаһ Рәсулунун үзүнә тамаша етмәк; 3. Аллаһ јолунда инфаг етмәк (хәрҹ чәкмәк).” (“Нәһҹүл-һәјат”, сәһ.164.)

  Давамы ...
 • Гадынлар Бајрамы Әрәфәсиндә

  Ханым Фатимәи Зәһранын (ә)мөвлуду илә әлагәдар јени тәмир олунмуш һәзрәт Әбүлфәзлил Аббасын (ә) һәрәми бәзәнилди- Фото

  Гејд едәк ки, бү ҝүнләрдә һәзрәт Әбүлфәзлил Әббасын (әлејһи сәлам) пак һәрәминин таваны шүшә өртүкләр илә тәмир олунуб.

  Давамы ...
 • Асија Хәбәрләри

  Пакистанда Ханым Фатимәји Зәһраја әза сахламаг гадаған едилди

  Пакистанын Пәнҹаб әјаләтинин вәһһаби әгидәли иҹра башчылары Әјјами Фатимијјәнин кечирилмәсини гадаған едибләр.

  Шәһәр сакинләри һадисә илә бағлы етиразларыны билдирибләр. Полис вә тәһлүкәсизлик гүввәләри исә, өз нөвбәсиндә иҹра башчысынын шәһәрдә һәр һансы бир әза мәҹлисинин о, ҹүмләдән Әјјами Фатимијјәнин кечирилмәсини гадаған етдији ҝөстәриш вәрәгисини тәгдим едибләр. Лакин халг бу ганунсузлугла разылашмајаҹагларыны вә һәр бир һалда әзадарлыг мәрасимләринин кечирәҹәкләрини вурғулајыблар.

  Давамы ...
 • Һз. Фатимәи Зәһранын (ә) Шәһадәт Ҝүнләри

  Әмирәл Мөминин һәзрәт Әлинин һәрәминдә Ханым Фатимәи Зәһраја (ә) әзадарлыг едәркән – Фото

  Өлкәнин дахилиндән вә хариҹиндән ҝәлән зәвварлар Бөјүк Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) һәзрәти Фатимәи Зәһраја (әлејһа сәлам) ҝөз јашлары төкүб әза сахлајыблар.

  Давамы ...
 • Ја Зәһра! (әлејһа сәлам)

  Ниҝерија Орду Гүввәләри һз. Фатимәи Зәһранын шәһадәтинин илдөнүмүн гејд едән Шиәләрә јенә басгын етди – Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Имам Хаменеи ҹәнабларынын һүзурунда Азәрбајҹан дилиндә Ханым Зәһраја рпзе дејиб ағладылар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: Ислам пејғәмбәри һәзрәти Муһаммәд Мустәфа (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) бујуруб: Зәһранын нуру Аллаһдандыр. Онун нуру бүтүн аләми бүрүјәр. Неҹә улдузлар јер әһли үчүн нур сачырса Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) нуру да, ҝөј әһлинә нур сачыр.”

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Имам Хаменеи ҹәнабларынын һүзуру илә Ханым Фатимәи Зәһраја (ә) әза сахланды – Фото

  Дүнја Ханымларынын Ханымы, һәзрәт Муһәммәд Мустәфанын ҹиҝәрпарәси Ханым Фатимәи Зәһранын Вилајәт вә Имамәт уғрунда мәзлумҹасына Шәһадәтә јетмәсинин илдөнүмү ҝеҹәси Үмүмдүнја Мүсәлманалрынын Али Лидери һәзрәт Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеинин шәхси иштиракы илә, Имам Хомејни адына Һүсејнијјәдә баш тутуб.

  Давамы ...
 • Аллаһ Таала Фатимәнин (ә) Гәзәбилә Гәзәбләнир- Һз. Рәсулләлаһ (с)

  Гуран вә һәдисләрдә Һз. Фатимәи Зәһранын (ә) мәгам вә мәнзиләти

  Алла Ҹәллә Ҹәлалуһ Әһзаб сүрәсинин 33-ҹү ајәсиндә Әһли Бејтин (әлејһимус сәлам) мүтләг шәкилдә пак вә мәсум олдугларыны инсанлара чатдырыр. Вә бүтүн Шиә вә Сүнни алимләринин јекдилликлә гәбул етдикләри мәсәләдә будур ки, һәзрәти Сиддигәји Таһирә, Ханым Фатимәи Зәһра (әлејһа сәлам) Әһли Бејтдән (әлејһимус сәлам) биридир. (Ҹамиул Бәјан, ҹилд 12, ҹүз 22, сәһ. 9. әл Тәһрир вә әл Тәнвир тәфсири, ҹилд 11, ҹүз 22, сәһ. 15)

  Давамы ...
 • Фатимијјә Ҝүнләри...

  Пејғәмбәрин (с) әзиз гызы һәзрәт Фатимәи Зәһранын сон сөзләри

  "... Өлдүјүмдә өзүн мәнә гүсл вер, кәфән елә, гәбирә гој, гәбир өртүјүмү чәк, торпағы гәбирим үзәринә јај, баш тәрәфимдә мәнимлә үз-үзә отур, мәним үчүн чохлу Гуран оху, дуа ет. Чүнки о саатларда өлүнүн инсанларла үнсүијјәтдә олмасына һәр заманкындан даһа чох еһтијаҹы вар... Сәни Аллаһ әманәт едирәм, балаларымы да сәнә вәсијјәт едирәм...".

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Бу ҝүн һәзрәт Мәсумә ханымын Шәһадәт ҝүнүдүр

  Һәзрәт Фатимәи Мәсумә ханым һиҹрәтин 201-ҹи илиндә гәсибкар Аббасиләр хәлифәси олан Мәмун Аббаси тәрәфиндән Мәрв шәһәринә сүрҝүн едилмиш гардашы Имам Рзанын (әлејһи сәлам) ҝөрүшүнә вә ејни заманда инсанлардан ҝизли сахладылмыш һәгигәтләри халга чатдырмагдан өтрү Мәрвә јола дүшүр. Лакин...

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Гәһрәман Јәмән халгы Ислам Пејғәмбәринин Милад Бајрамыны вә Вәһдәт Һәфтәсини белә гејд едибләр - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Гәһрәман Јәмән Халгы Бөјүк Ислам Пејғәмбәринин Милад Бајрамы ҝүнү вә Вәһдәт Һәфтәсиндә мөһтәшәм нүмајиш сәрҝиләјибләр...

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Бакыда “Биз сәни ҝөрмәдән севдик Ја Рәсуләлалаһ” адлы флашмоб кечирилиб

  Флашмоб Азәрбајҹан Ислам Партијасынын Ҝәнҹләр Тәшкилаты вә ИсламынСеси Информасија Порталы әмәкдашларынын бирҝә тәшәббүсү илә һазырланыб.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Руставидә "Вәһдәт һәфтәси" тәдбири кечирилиб - Фото

  Гурани Кәримин тилавәти илә ачылан тәдбирдә Ҝүрҹүстан Мүсәлманлары Идарәсинин шејхи Һаҹы Рамин Иҝидов тәбрик вә саламлаырны чатдырдыгдан сонра Ислам Пејғәмбәринин үммәти һесаб олунан мүсәлманларын вәзифәләриндән, бу ҝүн дүнјада мүсәлманларын вәзијјәтиндән, үммәтин үзәринә дүшән мәсулијјәтләрдән данышыб…

  Давамы ...
 • “Ислами вәһдәт” конфрансынын иштиракчыларыны гәбул едән

  Имам Хаменеи: Инҝилс "шиә"лији вә американ "сүнни"лији гајчынын ики башы кимидир

  Аләмләрә рәһмәт ҝәлән Пејғәмбәрин тәлимләри бәшәријјәтин ниҹат вә гуртулуш јолудур.

  Али Рәһбәр: “Ислам дүнјаснын ән еһтијаҹ дујдуғу мәсәлә вәһдәт вә бирликдир. Исламын бүтүн мәзһәбләри ихтилаф јаратмагдан чәкинсинләр вә Пејғәмбәри (с), Гуран вә Кәбәни вәһдәтләри үчүн мәркәз тәјин етсинләр. Дөвләт вә милләтләр шејтанлар мүгабилиндә ајыг олмалыдырлар. Нијә заһирдә ислами олан өлкәләр дүшмәнин сијасәтләринә бојун әјирләр? Имам Хомејнинин (р) вә ингилабын фәхр олунасы јолуну давам етмәк, дүшмән мүгабилиндә мүгавимәт ҝөстәрмәк, һагг вә һәгигәти мүдафиә етмәк, иззәт, дүнја вә ахирәтин сәадәтинә сәбәб олаҹагдыр.”

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Ҝүрҹүстанда Пејғәмбәрин (с) доғум ҝүнү гејд олуду – Фото

  Ики һиссәдән ибарәт олан тәдбирин биринҹи һиссәсиндә Гәрби Ҝүрҹүстанын мүфтиси Һаҹы Беглар Камашидзе, Ҝүрҹүстан мүсәлманлары Идарәсинин шејхи Һаҹы Рамин Иҝидов, Дини Мәсәләләр үзрә Дөвләт Аҝентлијинин сәдри Заза Вашакмадзе, Түркијә Дәјанәт Идарәсинин Ҝүрҹүстандакы нүмајәндәси Нәби Ҝүмүш вә диҝәр гонаглар чыхыш едәрәк өнҹә Һәзрәт Мәһәммәд пејғәмбәрин (с) мүбарәк мөвлуду мүнасибәти илә иштиракчылары тәбрик едибләр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Бразилија: Рио Де Жанејро шәһәриндә һәзрәт Пејғәмбәрин Милад Бајрамы вә Вәһдәт Һәфтәси гејд едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Вәһдәт Һәфтәси ҝүнүндә Бразилијанын Рио Де Жанејро шәһәринин азлығда олан Шиәләри Бөјүк Ислам Пејғәмбәри олан һәзрәти Муһәммәд Мустафанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мүбарәк доғум ҝүнүнүн илдөнүмүн гејд едибләр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Кәшмирдә Вәһдәт Һәфтәси мүнасибәти илә Шејх Зәкзәкилә һәмрәјлик јүрүшү – Фото

  Кәшмирин Сиринҝәр шәһәриндә кечирилән јүрүшдә Шиәләр Ајәтуллаһ Шејх Ибраһим Зәкзакинин азадлыға бурахылмасыны тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Севинҹлә Долу Ҝүнүз Мүбарәк!

  Бу ҝүн Әзиз Ислам Пејғәмбәри (с) вә Имам Садигин (ә) Мөвлуд Ҝүнүдүр

  Мөвлуд ҝүнүнүн әмәлләри

  Исламын Әзиз Пејғәмбәри Һәзрәт Муһәммәд ибн Абдуллаһ (с) ҹүмә ҝүнү рәбиул-әввәл ајынын 17-дә Фил илиндә мүгәддәс Мәккә шәһәриндә Алтынҹы Имам Ҹәфәр Садиг (ә) исә, һиҹрәтин 83-ҹү или рәбиул-әввәл ајынын 17-дә мүгәддәс Мәдинә шәһәриндә дүнјаја ҝәлмишдир.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Суријанын әл-Зәһра шәһәриндә әзиз Ислам Пејғәмбәри илә Имам Садигин Милад Бајрамлары гејд едилди – Фото

  Һәләб рајонунун шималында јерләшән әл –Зәһра шәһәринин Әбул Һәсән мәсҹидиндә кечирилән Бајрам мәрасиминдә азјашлы ушаглардан ибарәт олан Гуран Һафизләри чыхышлар едибләр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Мүбарәк мөвлудлар ҝеҹәси Имам Рзанын (ә) һәрәминдә бөјүк ҹошгу илә башлады – Фото

  Имам Рзанын (әлејһи сәлам) пак һәрәминдә Имам Хомејни (рәһмәтуллаһи әлејһ) адына Шәбистанда-залда Һәзрәти Рәсулаллаһын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Имам Ҹәфәр Садигин (әлејһи сәлам) мүбарәк мөвлудлары мүнасибәтилә бајрам тәдбирләринә старт верилиб.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Ираг: Һз. Әбүлфәзлил Әббасын һәрәми Ислам Пејғәмбәринин Милад Бајрамы әрәфәсиндә - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәзрәт Хәтми Мәртәбәт, Муһәммәд Мустәфанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Милад Бајрамы ҝүнләриндә Кәрбәла Гәһрәманы һәзрәт Әбүлфәзлил Әббасын (әлејһи сәлам) һәрәми зәвварларын Бајрам мәрасимләрини гејд етмәк үчүн бәзәдилиб.

  Давамы ...
 • Вәһдәт Һәфтәси

  Бәшшар Әсәд һәзрәт Рәсуләллаһын Милад Бајрамында иштирак етди – Фото

  Дәмәшгин Кәфр Сусә мәнтәгәсиндә јерләшән Әбдүл- Рәһман Мәсҹидиндә кечирилән мәрасимдә илк өнҹә намаз гылындыгдан сонра дуалар едилиб вә даһа сонра Пејғәмбәри- Әкрәмин һәјаты һагда данышылыб.

  Давамы ...
 • Асија Хәбәрләри

  Мјанма Шиәләри Имам Һәсән Мүҹтәба вә Пејғәмбәри Әкрәмин Шәһадәтин гејд етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, јүзләрлә Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Мәктәбинин тәрәфдары олан Шиәләр, Мјанманын Јанҝун шәһәриндә Әзиз Ислам Пејғәмбәри һәзрәт Муһәммәд Мустәфа (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) илә нәвәси вә Аллаһ Тәаланын јер үзәриндәки икинҹи Хәлифәси һәзрәт Имам Һәсән Муҹтәбанын (әлејһи сәлам) Шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә хијабанлара чыхараг әзадарлыг јүрүшү етмишләр...

  Давамы ...
 • Зијарәтнамә

  Һәзрәт Рәсуләллаһын (с) Шәһид олдуғу ҝүн едилән зијарәтнамәси - Аудио

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Һиҹрәтин 10-ҹу или, Сәфәр ајынын 28-зи Аләмләрә Рәһмәт олараг Аллаһ Тәала тәрәфиндән ҝөндәрилән Әмин ләгәбли Елчиси, ҝөзјләрдә Әһмәд јер үзәриндә һәзрәт Муһәммәд ибн Әбдуллаһ (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) кими танынан Пејғәмбәрин Шәһид олмасы ҝүнүдүр. Бу мүнасибәтлә һәзрәт Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлјһи вә алиһ) зијарәтнамәсинин аудио јазысыны сајтымызын изләјиҹиләринә тәгдим едирик.

  Давамы ...
 • Суал вә Ҹаваб

  Гуран вә Сүннәјә әсасән Һәзрәт Пејғәмбәр (с) вәфат етмишдир, јохса Шәһид олмушдур?

  “Анҹаг иман ҝәтириб јахшы ишләр ҝөрән, Аллаһы чох зикр едән, зүлмә уғрадыгдан (Пејғәмбәр вә Ислам әлејһинә һәҹв ешитдикдән) сонра (онларын рәдди үчүн шерләр јазмагла) интигам аланлардан башга! Зүлм едәнләр тезликлә биләҹәкләр ки, неҹә бир дөнүш јеринә гајтарылаҹаглар”. (“Шүәра” 227).

  Давамы ...
 • Бәшәријјәтин Атасыз Галан Ҝүнү

  Бу ҝүн 28 Сәфәр Һз. Пејғәмбәрин вә Имам Һәсәнин (ә) Шәһадәт ҝүнүдүр

  Өлүм Мәләјинин дилиндән: “О заман ки, гапы үзүмә ачылды, ҝөзләри батан ҝүнәш рәнҝиндә иди. Сәнин үчүн бир гәриб идим ки, ҝөрүшмәк шөвгүндә идим. Мәним үчүн кифајәт иди ки, бу дүнјанын гәрибләринә әта етдијин меһрибанлығы мәнә дә едәсән. Бахмајараг ки, Пејғәмбәрин (с) хәстәлијинә ҝөрә бу евә ҝирмәк иҹазәсини мәнә вермәдин вә мән гапы архасында галдым...

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Сонсузлуға, үрәк, өд, бөјрәк, белағры хәстәликләринин чарәси вә иммунитети ҝүҹләндирән Мәрҹимәј

  Имам Садиг (әлејһи сәлам): Мәрҹимәј белағрысы үчүн фајдалыдыр.

  Имам Рза (әлејһи сәлам) мәрҹимәјин тибби фајдалары һагда белә бујурур: “Әҝәр һамамда бәдәниздәки артыг түкләри тәмизләдијиниз заман дәрини зәдәләјәрсинизсә мәрҹимәји үјүдүб ун едәрәк ҝүлаб вә сиркә илә гарышдырыб јаранын үзәринә гојун. Аллаһ Тәаланын изни илә, сағалаҹаг.” Диҝәр бир һәдисдә исә, бујурулур ки, мәрҹимәјин говрулмуш уну сусузлуғу арадан апарыр, мәдәни ҝүҹләндирир, өдү тәнзимләјир, мәдәни паклајыр, 70 дәрдин дәрманы, ган тәзјигинин тәнзимләјиҹисидир.

  Давамы ...
 • Мүгәддәс Нәҹәфи Әшрәф

  Әмирәл Мөминин (ә) һәрәминдә Ханән Зәһра (с) адына сәһн - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ејдуллаһил Әкбәр, Гәдир –Хум бајрамы мүнасибәти илә, Нәҹәфи Әшрәфдә јерләшән һәзрәт Әмирәл Мөминин Әли Ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) мүгәддәс һәрәминдә Дүнја Ханымларынын Сејјидәси һәзрәт Фатимәи Зәһра (сәламуллаһи әлејһа) адына сәһнин ачылышы олуб. Сәһн артыг зәвварларын истифадәсинә верилиб.

  Давамы ...
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016