• Асија Хәбәрләри

  Шимали Кореја АБШ-а горху ҝәлди. Һәрби парад кечирилди - Фото

  Пајтахда кечирилән парадда Корејанын ән мүасир һәрби аваданлыглары о ҹүмләдән балистик ракетләринин вә суалты гајыгларын јени нәсли нүмајиш етдириләрәк Шимали Корејанын һәрби гүдрәти сәрҝиләниб.

  Давамы ...
 • Анти-Ислам Јүрүшләрин Давамы

  ШОК!!! Јахын Шәргдә ҹүһүд вә сәләфиләр, Мјанмада буддистләр Мүсәлманларын әтини јејирләр – Видеофакт

  Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видео буддистләр тәрәфиндән Мјанмада телефонла чәкилиб. Бу сәнәдли кадырлардыр. Буддистләрин Шәһид етдикләри Мүсәлманларын әтләрини доғрајыб јемәк үчүн һазыр етдијини ҝөстәрир.

  Давамы ...
 • Буддист Јүрүшләринин Давамы

  Мјанмада мүсәлманлара гаршы амансызлыглар давам едир - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бура Јапонијанын 5-ҹи кланы буддистләрин чохлуг тәшкил етдији Мјанма сабиг Бурма өлкәсидир. Мүсәлманларын ән ағыр ишҝәнҹә әвә вәһшиликләрә мәруз галдығы өлкә... Ҝөрдүјүнүз бу ҝәнҹ исә, Мүсәлман олдуғуна ҝөрә, бу ишҝәнҹәләрә мәруз галыр. Бәс ҝөрәсән БМТ башда олмагла бу груму тәшкил верән сөздә Демократија тәрәфдарлары олан “ҝүҹлү” дөвләтләр һараја бахыр? Әҹаба ҝөрәсән бу зүлмләри бир кәс ҝөрмүрмү?

  Давамы ...
 • Асија Хәбәрләри

  Јахын Шәргдә сәләфиләр, Бурмада –Мјанмар буддистләри Мүсәлманлара диван тутур - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бурасы Бурамдыр- Мјанмар... Мүсәлманларын аҹы вә күскүн һәјат тәрзи јашадыглары мәмләкәт... Јапонијанын 5-ҹи кланы Мүсәлманлары тест олараг илк өнҹә Мјанмарда-Бурма гәтлиам едәрәк даһа сонра Һиндистан вә диҝәр Асија өлкәләриндә азлыгда тәшкил тапан Мүсәлманлара гаршы һәјата кечирәҹәји билдирилир.

  Давамы ...
 • Анти-Ислам Јүрүшләрин Давамында

  Чиндә Нигаб вә саггал гадаған едилди

  Јени гәрар апрелин 1-дән гүввәјә минәҹәк.

  Гәрара әсасән, һава лиманларында вә вағзалларда әмәкдашлар нигаб тахан гадынлар арасында иш апармалы олаҹаглар.

  Давамы ...
 • Шејтани Јүрүшләрин Давамында

  Шок!!! Мүсәлман гадыны сојундуруб дири-дири јандырдылар – Мјанмаррда (Бурма) – Видео

  Дүнја империалистләринин ҝөзү өнүндә һәр ҝүн Бурмада-Мјанмар, Суријада, Ирагда, Сәудијјә Әрәбистанында, Јәмәндә, Фәләстиндә Адәм өвладлары Мүсәлман олдуглары үчүн јәһудиләр, буддистләр вә сәләфиләр тәрәфиндән амансызҹасына гәтлә јетирилир... Һамы сусур... Ја Рәбб! Зәһарынын сонунҹу баласы һәзрәт Имам Заман ағанын зүһурун тезләшдир. Амин!

  Давамы ...
 • Буддист Јүрүшләрин Давамында

  Мјанмар Бурма буддистләринин нөвбәти вәһшиликләри, Мүсәлман ҝәнҹләрә гаршы алчалдыҹы һәрәкәтләр – Видео

  Јахын Шәрг өлкәләриндә АБШ, Гәрб дөвләтләри, ишғалчы сионист режими, Түркијә, Сәудијјә Әрәбистаны вә Пакистан тәрәфиндән дәстәкләнән јәһуди вә вәһһаби – сәләфи тәкфирчиләри Мүсәлманлары гәтлиам едир вә олмазын вәһшиликләрини онларын башларына ҝәтирир, Шәргдә исә Јапонијанын 5-ҹи кланы олан буддист тәкфирчиләри дөвләт сәвијјәсиндә Руһинга Мүсәлманларыны рүзиҝардан мәһв етмәк үзрәдирләр...

  Давамы ...
 • Асија Хәбәрләри

  Буддист вәһшиликләри давам едир, Руһинга- Аракан Мүсәлманларына гаршы зоракылыгларын сону јохдур – Видео

  Хатырладаг ки, Мјанмада 3 милјон Руһингалы- Аракан Мүсәлманы јашајыр. Онлар әсасән өлкәнин гәрбиндә мәскунлашыблар. Мүсәлман күтләсинә гаршы сојгырым вә мисилсиз вәһшиликләр бу ҝүнә кими давам етмәкдәдир...

  Давамы ...
 • Анти-Ислам Јүрүшләринин Давамы

  Аракан- Руһинга Мүсәлманларынын аһу-наләси вә БМТ-нин јүрүтдүјү икили стандартлары – Видео

  Гејд едәк ки, Мјанмада 3 милјон Руһингалы- Аракан Мүсәлманы јашајыр. Онлар әсасән өлкәнин гәрбиндә мәскунлашыблар. 2012 ҹи илдә Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Мјанма һадисәләринә реаксија олараг, Мјанма һөкумәтинин, бејнәлхалг даирәләрин вә Ислам Әмәкдашлыглары Тәшкилатынын дәрһал ҹидди тәдбирләр ҝөрмәләрини истәјиб. Амма Мүсәлман күтләсинә гаршы сојгырым вә мисилсиз вәһшиликләр исә, бу ҝүнә кими давам етмәкдәдир...

  Давамы ...
 • Буддист Јүрүшләринин Давамында

  БМТ-нин ҝөзү өнүндә Мјанмар Мүсәлманлары буддистләр тәрәфиндән амансызҹасына сојгырыма мәруз галыр -Видео

  Фәләстин, Сурија, Ираг вә Јәмәндә АБШ, Гәрб Иттифагы, сионист исраил режими вә азғын вәһһаби әгидәли Сәудијјә башда олмагла Әрәб Лигасы вә Түркијә һакимијјәти Мјанмарда исә, Јапонијанын 5-ҹи кланы олан бүтпәрәстләр Мүсәлманлара гаршы амансыз һүҹумлара кечибләр...

  Давамы ...
 • Буддист Јүрүшләринин Давамында

  Руһинга Мүсәлманларынын гәтлиамы сәнҝимир, Јапонијанын Мјанмардакы 5-ҹи калонијасынын ҹинајәтләри – Видео

  ДИГГӘТ!!! Үрәји Зәиф Оланлар Бахмасын!

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, Гәрб вә сионист режимин Јахын Шәргдәки 5-ҹи калонијасы олан вәһһаби идеолоҝијасынын давамчылары бир тәрәфдән Јапонијанын Шәрг өлкәләриндәки 5-ҹи калонијасы олан буддистләр исә диҝәр тәрәфдән Мүсәлманлара гаршы амансыз ҹинајәтләри төрәтмәкдә давам едирләр...

  Давамы ...
 • Әлијевләр режиминин Анти-Шиә Сијасәтләри Давам Едир

  Илһам Әлијевин Шиә Руһаниләринә диваны сәнҝимир, Зүлфүгар Микајылзадә, Елман Ағајев вә с.-ин мәһкәмәси кечирилиб

  Сејјид Елман Ағајев: ''''Бандотдел''дә адамы елә һәддә чатдырырлар ки, интиһар етмәк истәјирсән''

  Вәкил: ''Зүлфүгар Микајылова дејибләр ки, ифадәни имзаламасан лүт видеону чәкиб, интернетдә јајаҹағыг''

  Давамы ...
 • Әлбир Олуб Ҹүһүд, Буддист, Вәһһаби...

  Мјанмар Мүсәлманларынын аһу-наләси әршә галхды, бу мүсибәтләрә һачан сон гојулаҹаг – Фото +18

  Јәһуди ҹинајәткарларынын 20-ҹи әсрин ән бөјүк јаланы олан “һолокост” (ҝүја икинҹи дүнја мүһарибәси заманы Алманија тәрәфиндән өлдүрүлмүш “6 милјон јәһуди” традеҝијасы!) мәсәләсини ҹанфәшанлыгла гәбул едән БМТ вә саир һеҝемончуларын Мјанмар, Фәләстин вә Јахын Шәргдә Мүсәлманлара гаршы баш верән бу ҹинајәт вә вәһшиликләр гаршысында мәналы сүкутлары артыг һәр шеји бәлли едир.

  Давамы ...
 • Шәрг Хәбәрләри

  Јахын Шәргдә ҹүһүд вә сәләфиләр Мјанмарда исә бүддистләр МҮсәлманлар агаршы белә вәһшиликләр едир – Фото +18

  Бүтүн бунлар БМТ вә дүнја иҹтимаијјәтинин ҝөзү өнүндә баш верир. Дүнја иҹтимаијјәти исә сусгунлугла бу һадисәләри изләјир...

  Әҝәр Фәләстин торпагларыәнда јашајан аборҝен Мүсәлманлар Русија, Гәрб вә АБШ-дан ҝәлмә јәһуди ҹинајәткарлары тәрәфиндән, Сурија вә Ирагда јашајан аборҝен Мүсәлманлар дүнјанын дөрд тәрәфиндән ҝәтиздирлимиш сәләфи-вәһһаби террорчулары тәрәфиндән амансызҹасына гәтлә јетириләрәк Шәһид едилирсә Мјанмарда мин илликләр бәри јашајан Аракан- Руһинҝа Мүсәлманлары исә, бүтпәрәстләр тәрәфиндән түркүрпәдиҹи сәвијјәдә Шәһид едилирләр.

  Давамы ...
 • Бүтпәрәст Јүрүшләринин Давамы

  Дәһшәт! Мјанмарда Мүсәлман көрпәнин әтини дири-дири кәлбәтинлә гопартмаға башладылар – Видео

  Әзиз Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) ҹәнаблары бујурублар: “... Һәр ким бир инсанын “Еј Мүсәлманлара дадыма чатын” нидасын ешидә вә она көмәклик етмәјә о, да, Мүсәлман дејилдир.”

  Давамы ...
 • Јәһуд, Буддист вә Сәләфи Ҹинајәтләри Сәнҝимир

  Ҹүһүдсајағы ҹәза методлары, буддситләр Руһинҝа Мүсәлманларыны сојундуруб дири-дири јандырдылар – Видео

  Мјанмар буддист режимин полис вә һәрбичиләри мәзлум Руһинҝа Мүсәлманларына диван тутурлар. Ашағыдакы видеочархда там ајдын олур ки, Мјанмар дөвләти БМТ вә дүнја иҹтимаијјәти гаршысында мин илләр бәри бурада јашајыб артан Руһиҝа Мүсәлманлара гаршы сојгырым сијасәтин давам етдирмәкдәдир...

  Давамы ...
 • Шәрг Хәбәрләри

  Мјанмар: Руһинҝа- Аракан Мүсәлманларына гаршы буддист полис зоракылығы – Видео

  Мјанмар дөвләти сөздә полис зоракылығыны писләјәрәк ҹинајәткар полисләрин ҹәзаларына чатдырылмасыны истәјиб.

  Гејд едәк ки, 2012-ҹи илин илк ајларындан бу ҝүнә кими Мјанма Мүсәлманларына гарш олунан ҹинајәт гурбанлары һаггда әлдә дәгиг статистика мөвҹуд дејил. Лакин гејри рәсми мәлуматлара ҝөрә, 1000-дән артыг Мүсәлман дөвләт органлары вә буддистләр тәрәфиндән сојгырыма мәруз галараг күтләви бастырылыб, 300,000-дән артыг инсан исә өз јурд-јуваларындан дидәрҝин салынараг гачгын һәјаты сүрмәјә вадар олунуб вә 40 мин Мүсәлман фәалы рәсми дөвләт грумлары тәрәфиндән мүхтәлиф бәһанәләр илә, һәбс едиләрәк зинданлара салыныб...

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Ислами Ојанышын Мәркәзи олан Тунисдә Пејғәмбәрин Милад Бајрамы - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ислами Ојанышын мәркәзи олан Тунисдә Бәшәријјәт вә Ҹин тајфаларынын һидајәти үчүн Аллаһ Тәала тәрәфиндән ҝөндәрилән Даһи Ислам Пејғәмбәри һәзрәт Муһәммәд Әминин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мүбарәк виладәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә кечирилән Бајрам Мәрасими Зејтунә Мәсҹидиндә гејд едилиб.

  Давамы ...
 • Асија Хәбәрләри

  Ҹүһүд, сәләфи бир тәрәфдән буддистләр диҝәр тәрәфдән... Мјанма Мүсәлманларына зүлмләр сәнҝимир- Видео

  Гејд едәк ки, өтән һәфтә Иран Ислам Республикас БМТ-јә сәсләнәрәк Мјанма Мүсәлманларына көмәк етмәјәҹәкләри тәгдирдә Иран Ислам Республикасынын бу ишә бир баша дәхаләт едәҹәјини дејиб.

  Давамы ...
 • Асија Хәбәрләри

  Буддистләрин јүрүшү давам едир, Мјанмада Мүсәлманларын гәтлиам олунур – Фото

  Гурани Кәримин нүсхәләри тапдаланды, Мәсҹид вә евләр јандырылды.

  50 милјон әһалиси олан Бурманын јүздә 15-ни Мүсәлманлар тәшкил едир. Ҝери галан әһалинин бөјүк бир әксәријјәти исә, буддистләрдир. Мүсәлманларын бөјүк әксәријјәти, өлкәнин Аракан адлы бөлҝәсиндә јашајыр. Буддистләрин исә, бунлара гаршы сојгырымлары давам едир. Көрпәләрин ана бәтниндән дири-дири чыхардараг кабаб едиб јемәкләри, Мәсҹид вә евләри јандырмаглары, Гурани Кәрими топлум сүрәтдә тапдалајараг Мүсәлман киши вә гадынлары дири-дири јандырмаглары һәлә дә, давам едир...

  Давамы ...
 • Арашдырма

  ГМИ-нин ләғви Азәрбајҹанда динин мәһдудлашдырылмасы лајиһәсинин бир һиссәсидир

  Азәрбајҹан дөвләти дини тәлим саһәдә ән чох ССРИ дөврүнүн тәҹрүбәләри әсасында, дилсизлик дили илә дини өзү үчүн тирјәк билир.

  Дөвләт дүзҝүн дин тәрбијәчиләри вә тәблиғчиләри илә вурушмуш, һәлә дә болшевикләрин дини мәсәләләрдә мәғлуб олмуш үслублары илә дөвләти идарә етмәк истәјир.

  Давамы ...
 • Јәһуди Пратаколларыны Һәјата Кечирән Үнсүрләр

  Түркчүлүк маскасы алтында Исламы балталајан јәһуди сичавуллары: “Исламы гәбул едән, түркләри бағышламырам” -Азәрбајҹанлы журнали

  Мән Өтүкәни зијарәт едәндә ҝөрдүм ки, һамы орада ҝәлиб ојнајыр, тонгал башында рәгс едир. Һәлә өзләринин ат, дәвә сүдүндән һазырладыглары арагдан да ичирләр. Әсл азадлыг дијарыдыр. Мән белә бир дин истәјирәм. Һамы азад олсун, динә тәһким олмасынлар. Севинсинләр, азад олсунлар. Билсинләр ки, диндә горху олмамалыдыр. Тәләб етмәмәлидир ки, башыны бағла. Нијә мәни гара јајлыг бағламаға, гара әба ҝејмәјә мәҹбур етмәлидирләр?! Өзбәкистанда, Газахыстанда, Түрмәнистанда, һәта Русијанын Ислам мәркәзләриндә кимсә гара бағламыр, гара ҝејинмир. Бүтүн дин хадимләринин әјниндә вә башындакылар ағ рәнҝдәдир. Нә замана гәдәр 1400 ил бундан әввәл бир-бири илә вурушуб өлән гоһумларын јасыны сахламалыјыг?! Биз Хоҹалыны, 20 Јанвары, ҹәбһәдәки апрел һадисәләрини дүнјаја јајмаг үчүн чалышсаг даһа мәгсәдәујғун олмазы?

  Давамы ...
 • Азмыш Фиргәләр

  Гануни “оғру”- Арашдырма

  Лотулар әсасән Орта Шәргдә мөвҹуд олуб.

  Ел арасында ишҝүзар адама бу ҝүн дә "мужик" дејирләр. Бујанашма "зон"лардадаејнигајдадаишләдилир. "Мужикләр" демәк олар ки, "зон"ун бүтүн ағырлығыны чијинләриндә дашыјырлар. Онлар тәклифләр верир, сөһбәтләрдә иштирак едир, һәтта һөкм белә верирләр. Амма "гануни оғру"ларын мәсәләјә гарышмасы илә онларын "вәзифәси" вә сөзләри битир.

  Давамы ...
 • Асија Хәбәрләри

  Буддистләр Руһинга Мүсәлманларына Гуран вә Ислам Маарифини кечмәји гадаған етдиләр!

  Дөвләт мәмурлары илтизамы позан мүәллимләрә азы он ил азадлыгдан мәһрум едилмә ҹәзасы илә һәдәләјибләр.

  Гејд едәк ки, 2012-ҹи илин илк ајларындан бу ҝүнә кими Мјанма Мүсәлманларына гарш олунан ҹинајәт гурбанлары һаггда әлдә дәгиг статистика мөвҹуд дејил. Лакин гејри рәсми мәлуматлара ҝөрә, 1000-дән артыг Мүсәлман дөвләт органлары вә буддистләр тәрәфиндән сојгырыма мәруз галараг күтләви бастырылыб, 300,000-дән артыг инсан исә өз јурд-јуваларындан дидәрҝин салынараг гачгын һәјаты сүрмәјә вадар олунуб вә 40 мин Мүсәлман фәалы рәсми дөвләт грумлары тәрәфиндән мүхтәлиф бәһанәләр илә, һәбс едиләрәк зинданлара салыныб...

  Давамы ...
 • Нә Баш Верир?!!!

  АБШ ҹасусу Ф. Ҝүләнин “имамы”, нурчу Фазил Мустафа бу ҝүн нурчулугдан имтина едир?!!! - Факт

  Торбанын ичиндә нә олдуғу артыг мәлум олду.

  Фазил Гәзәнфәроғлу 1998-ҹи илдә Түркијәдән Азәрбајҹана ҝәлдији вахтдан өзүнүн етираф етдији кими, тәригәт тәрәфдары олмасы, 2006-ҹы илдән нурчу адландырылмасы һәр кәсә мәлумдур. Һәтта Фазил Гәзәнфәроғлуна иҹтимаијјәт арасында “имам, ахунд, молла” адландырылмасынын тарихчәси вар. Беләликлә, тәкҹә нурчу адландырылмагла ганеләнмәјән депутат Гәзәнфәроғлу, Түркијәдән Азәрбајҹана ҝәлдикдән илләр сонра өзүнү Исламда һәнәфи адланан тәригәт принсипләринә садиг вә о дини гәбул едән бир диндар олдуғуну билдирмишдир. Мараглы мәгамлардан бири дә, Фазил бәј Түркијәјә ҝедиб ҝәлдикдән сонра дини тәригәтләрә гуллуг етдијини билдирди...

  Давамы ...
 • Шәрг Хәбәрләри

  Сенсасија! Чин президенти Мәсҹиди зијарәт етди вә өлкә Мүсәлманларына саламларыны чатдырды – Фото

  Лакин 19 Ијул 2016 тарихдә Чин президенти Си Ҹзинпинҝ Јинчуан шәһәриндә Мәсҹиддә олуб. Мүсәлманлар илә ҝөзәл бир диалог гуран президент өз саламларыны бүтүн Чин Мүсәлманларына чатдырдығыны билдириб...

  Давамы ...
 • Шәрг Хәбәрләри

  Кәшмирдә комендант сааты 10-ҹү ҝүнә дахил олду – Фото

  Хатырладаг ки, Һиндистан режими ҹари илин ијулун 9-да Мүсәлман Кәшмир мәнтәгәсиндә азадлыг һәракатынын мәһбәс һәјатында јашајан лидери Бурһан Ванини гәтлә јетирдикдән сонра Кәшмирдә аксијалар башлајыб.

  Давамы ...
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016