• Ислам вә Сағламлыг

  Рамазан ајынын оруҹу барәдә (Көшә јазысы- арашдырма)

  Рамазан ајыны илин диҝәр ајларындан фәргләндирән өзүнәмәхсус спесификлији вардыр. Белә ки, бүтүн сәмави китаблар, о ҹүмләдән Мүгәддәс Гурани-Кәрим мәһз бу ајда назил олмушдур. Мин ајдан даһа хејирли олан Гәдр ҝеҹәси мәһз бу ајын ҝеҹәләриндән биридир. Исламын тәмәл ибадәтләриндән бири олан оруҹун мәһз Рамазан ајында тутулмасы ваҹиб бујурулмушдур.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Бел јыртығында бел дартмасы - Траксија

  Траксија хүсуси мониторлашмыш чәкмә системинин васитәсијлә лазым олан бөлҝәдә әзәлә спазмыны азалтмаг вә декомпрессија јаратмаг мәгсәдилә тәтбиг олунур ки, бу да компрессион-механики ағрылар заманы чох фајдалы ола билир

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Миастенија хәстәлији вәјахуд әзәләјорғунлуғу

  Миастенијанын мүалиҹәси илә невролог мәшғул олур.

  Миастенија хәстәлији олан инсанлара ҝүнүн алтында гаралмаг, ағыр физики иш ҝөрмәк, бәзи дәрман препаратлары (магнезиум препаратлары, сидиговуҹулар, бәзи антибиотикләр вә с.) гәбул етмәк гәти сүрәтдә олмаз. Бу хәстәнин вәзијјәтинә мәнфи тәсир едәҹәк.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Јашы чох олан травмалы пасијентләрә гуллуг

  Садә тәнәффүс ҝимнастикасы үсуллары - бурундан дәрин нәфәс алмаг, нәфәси сахламаг вә аста-аста ағыздан нәфәс вермәк. Тәнәффүс ҝимнастикасыны әл һәрәкәтләри илә ҝүҹләндирмәк олар: нәфәс алмада әлләри јухары галдырмаг, нәфәс вермәдә ашағы салмаг.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Диз ојнағынын әмәлијјатдан сонракы реабилитасијасы

  Ендопротезләшдирмә әмәлијјатындан сонра узун мүддәт организмә һәлә ки јад олан јени сүни ојнаг әтрафында илтиһаб оҹаглары галыр вә бундан башга бәзән травматологлар јени сүни ојнаҝы сүмүјүн алтында идеал шәкилдә физиоложи олараг ујғун јерләшдирә билмирләр.

  Давамы ...
 • Хошбәхт Аилә

  Һәјат јолдашынын гәлбини фәтһ етмәк үчүн ачарлар

  Әҝәр киши мәһарәтлә өз тәнгидләрини гаршы тәрәфи инҹитмәдән дејә билирсә - нә јахшы.

  Киши ҝәрәк ханымына елә шејләри ирад тутсун ки, о мәсәләләрдә сәһләнкарлыг етмишдир. Лакин о шејләр ки, онун ихтијарындан хариҹдир, она ҝөрә ирад тутмаг мәсләһәт дејилдир.

  Давамы ...
 • Ислам Республикасынын Тибб Налијјәтләри

  Иран Ислам Республикасындан “Һепатит Ҹ” вирусундан әзијјәт чәкән хәстәләрә шад хәбәр

  3 аја там сағалаҹагсыз

  Тәбриз Тибб Университетинин директору: “Һептатит Б” илә бағлы исә вәзијјәтин исә бир гәдәр фәргли олдуғуну сөјләјән профессор, “һәлә ки, “һепатит Б”-нин Ҹ вирусу кими бәдәндән чыхарылмасы тамамилә мүмкүн дејил.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹаны Бүрүјән Фаҹиә

  Бир Ананын фәрјады, психотроп дәрманлары азјашлы ушаглара нә үчүн сатырысныз? – Видеосәнәд

  Азәрбајҹан халгынын фаҹиәсини изләјин вә пајлашын. Наркотик тәркибли дәрманлары ҝәнҹләрә сатанлары истифадәчинин анасы ифша едир.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Мал әти вә колбаса јоғун бағырсаг хәрчәнҝи јарадыр – Видео

  “Аилә һәкәими” верлишиндә бахын ҝөрүн гырмызы әтин нә дәрәҹәдә инсан организиминә зәрәрли олдуғу гејд едилир, хүсусилә дә, мал әтинин вә ондан һазырланан консервләшдирилмиш мәһсулларын, колбаса вә сосискаларын зәрәрләри һагда кифајәт гәдәр мәлумат верилир...

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Онурғасында проблемләри оланлар мүтләг изләјин вә максимум фајдаланын - Видео

  Һәким әлинә дүшмәјәҹәксиниз... Садәҹә дејиләни един...

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: Белиниз ағрыјыр? Ајаг үстә гала билмирсиз? Јеримәк вә отурмаг чәтин ҝәлир? Елә исә бу видеоја диггәтлә бахын вә дедикләринә әмәл един. Садәҹә бахын вә ҝөрдүјүнүз һәрәкәтләри диггәтлә тәкрарлајын...

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Нејсан сујунун хүсусијјәти. Баһар јағышындан гафил олмајын!

  Һәдисләрдә бу сујун елә тәсирләри бәјан олунубдур ки, инсаны һејрәтләндирир.

  Гурани-Мәҹид Әнфал сүрәси ајә 11-дә бујурур: “... Аллаһ сизи тәмизләмәк, шејтанын вәсвәсәсини сиздән чыхартмаг, үрәкләринизи долдурмаг вә сизи сабитгәдәм етмәк үчүн ҝөјдән үстүнүзә јағыш јағдырды.”

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Һиҹамәт мин дәрдин дәрманы, Имам Әли (ә): "Ушағын бәдәнини һиҹамәт етмәк ағаҹы будамаг кимидир"

  Һиҹамәт ушаг вә јенијетмәләрдә 91 дәрдин о ҹүмләдән: Хәназир (су чичәји), миҝрен, хроники өскүрәк, ардыҹыл сојугдәјмә, астма, алерҝија, көрпәләрдә сарылыг (физиоложи сарылыг), ҝеҹә јерини ислатмаг, зәиф ҝөрмә вә с. кими хәстәликләрин мүалиҹәсиндә мүсбәт тәсирә маликдир.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Лимфа адланан рәнҝсиз маје бәдәнимиздә нәјә јарарлыдыр вә душ алтында масаж етдикдә бәдәндә нә баш верир?

  Лимфа адланан рәнҝсиз маје лимфа каналлары илә долашыр, бүтүн бәдәни дөвр едәрәк, һүҹејрәләрин тәмизләнмәси просесини һәјата кечирир, зәрәрвериҹи вирус вә бактеријалары организмдән хариҹ едир...

  Давамы ...
 • Талыш Хәбәрләри

  Талышда јашајан 111 јашлы Нәнә. Узун өмүрлүјүн сирри: Гејбәт етмәјин! Дәрд чәкмәјин! – Видео

  О, узун өмүрлү олмасынын сиррини белә ачыглајыр: “Һәјат јолдашым мәнә јахшы бахыб. Мәни јахшы једиздириб. Әҝәр киминсә јемәји олмасајды мәним јемәјим һәмишә олуб. Јахшы вә тәмиш јемишәм. Әҝәр кимсә узун өмүрлү олмаг истәјирсә алкагол ичкиләрдән вә сигарет чәкмәкдән узаг олсун, башга инсанларын гијбәтин етмәсин, онун бунун сөзүнү данышмагла ара гарышдырмасын, хәбәрчилик етмәсин, диҝәрләринә пахыллыг етмәсин, өзү ушаглары вә аиләси үчүн јашасын...”

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Сонсузлуға, үрәк, өд, бөјрәк, белағры хәстәликләринин чарәси вә иммунитети ҝүҹләндирән Мәрҹимәј

  Имам Садиг (әлејһи сәлам): Мәрҹимәј белағрысы үчүн фајдалыдыр.

  Имам Рза (әлејһи сәлам) мәрҹимәјин тибби фајдалары һагда белә бујурур: “Әҝәр һамамда бәдәниздәки артыг түкләри тәмизләдијиниз заман дәрини зәдәләјәрсинизсә мәрҹимәји үјүдүб ун едәрәк ҝүлаб вә сиркә илә гарышдырыб јаранын үзәринә гојун. Аллаһ Тәаланын изни илә, сағалаҹаг.” Диҝәр бир һәдисдә исә, бујурулур ки, мәрҹимәјин говрулмуш уну сусузлуғу арадан апарыр, мәдәни ҝүҹләндирир, өдү тәнзимләјир, мәдәни паклајыр, 70 дәрдин дәрманы, ган тәзјигинин тәнзимләјиҹисидир.

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Кәрәвиз киши сағламлығыны горујан вә арыгламаға көмәк едән ҝөјәртидир - (Һәдисләр вә арашдырма)

  Пејғәмбәри әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) мүраҹиәт едәрәк бујурур: “Өвладым! Кәрәвиз је; Чүнки пејғәмбәрләрин истифадә етдикләри ҝөјәртидир. Лакин бу унудулуб. Кәрәвиз Илјас вә Хыдыр пејғәмбәрин хөрәјидир. Гәбизлији арадан апарыр, Мәдә вә бағырсаглары тәмизләјир, һафизәни ҝүҹләндирир, дәлилик, ҹүзам (кечмишдә олан горхунҹ үфүнәтли бир хәстәлик), бәрәс- витилиго хәстәлијини (дәри үзәриндә әмәлә ҝәлән ағ ләкәләр) вә горхуну арадан апарыр.” (Әл Фирдовс, ҹилд 5, сәһ. 370, һәдис 2.)

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Ислам вә ағыз гохусундан гуртулмағын јоллары

  Ислам Пејғәмбәри һәзрәт Муһәммәд Мустәфа (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бујурублар: “Хөрәкдән сонар дишләринизин арасында галмыш хөрәк гырынтыларыны тәмизләјин. Чүнки Мәләкләр үчүн ән нифрәт едиҹи һал инсанын дишләринин арасында хөрәк гырынтыларынын галмасыдыр.” (Әл Мәһасин, ҹилд 1, сәһ. 332)

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Бакынын ирәли сүрдүјү ИИР әҹзачылыг ширкәтилә әмәкдашлыг тәклифләри мүзакирә едилиб

  Азәрбајҹан ИИР әҹзачылыг перепаратларынын истеһсалында мараглыдыр.

  Ҝөрүшдә даир бир мүддәт әввәл Азәрбајҹан тәрәфинә тәгдим етдији тәклифләр, Азәрбајҹанда дәрман васитәләринин истеһсалынын тәшкили саһәсиндә әмәкдашлыг, Иран Ислам Республикасы тәрәфинин өлкәмиздә әҹзачылыг мәһсуллары истеһсалы мүәссисәсинин тәшкилинә, һәмчинин бу саһәдә бирҝә мүәссисәнин јарадылмасы мүзакирә едилиб.

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Гызыл ҝүл вә Итбурну чајынын фајдалары

  Ҝүлабы ијләмәк гәлби ҝүҹләндирир, һушсузлуғу арадан апарыр вә инсанын дахили һиссијјатларыны ҝүҹләндирир.

  Әзиз Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бујуруб: “Ҝүлаб инсан абырлы гәрар верәр –јәни һөрмәтини чохалдар, парлаг гәрар верәр вә фәгирлији- касыблығы арадан апарар.”

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Сачларын төкүлмәсини вә кәпәкин гаршысыны алмаг үчүн нә етмәлијик? - Фото

  Сач төкүлмәсинин гаршысыны алан мәсләһәтләр: Ҝүнаһдан узаг олун...

  Аллаһын (Ҹәллә Ҹәлалуһ) Рәсулу (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бујуруб: “Сачларыныза хына гојун. Чүнки, бу иш ҝөзүн ишыгландырымасы үчүн олдугҹа фајдалыдыр, (төкүлмүш) сачлары (јенидән) чыхардыр, бәдәни хошәтирли едир вә кишинин гадынына (руһи) тәскинлик верир.”

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Бу “шампун”лардан истифадә етмәјин, сизи өлдүрә биләр? - Неҹә хилас олаг?

  Габын архасында тәркиб јериндә БИО јазылыбса, демәли бунлар үзәринә кимјәви гатгы дүстуру јазылмыш шампунлардан јахшыдыр.

  1970-ҹи илә кими шампунларын тәркибинә кимјәви маддә гатылмырды. 70-ҹи илдән башлајараг, шампунлара аз мигдарда кимјәви гатгы гатылмаға башлады. Инди исә бу гатгылар о һәддә чатыб ки, сач төкүлмәси, дәри-сач диби проблемләри вә гараҹијәр хәстәликләринә сәбәб олур.

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Палтар сабунунун еффектив фајдалары – Бу сабундан истифадә етмәк сағламлығыныза зәманәтдир

  Палтар сабунунун еффектив фајдалары – Бу сабундан истифадә етмәк сағламлығыныза зәманәтдир Бөјүк Ислам Пејғәмбәри һәзрәт Муһәммәд ибн Әбдуллаһ (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ ) бујуруб: غَسلُ اِلاناءِ وَ طَهارَةُ الفِناءِ يورِثانِ الغِنى؛ Габлары јумаг вә һәјәти тәмизләмәкин һәр икиси инсаны варлы едәр.

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Әнҝинар гара ҹијәри тәмизләјән вә бәрпа едән тәрәвәз

  Там әминликлә дејә биләрик ки, бу тәрәвәз гара ҹијәр үчүн ән фајдалы мәһсуллардан биридир.

  Имам Садиг (әлејһи сәлам): Гыздырмасы олан шәхс һәмин ҝеҹә ики – үч дирһәм (бир-ики чај гашығы) бағајарпағы меил едә үрәк вә гара ҹијәр арасында јарана биләҹәк илтиһабын гаршсын алар. (Биһарул Әнвар, ҹилд 62, сәһ. 220)

  Давамы ...
 • Сағламлыг вә Ислам

  Гарпызын инсан сағламлығына вә косметикаја олан фајдасы

  Ислам Пејғәмбәри (с): Сизи гарпуз јемәјә сифариш едирәм, чүнки онда 10 фајда вардыр.

  Гарпыз ајрыҹа енержи һасилаты үчүн ваҹиб олан Б, Б1, Б6 витаминләри, магнезиумун мигдары бахымындан да зәнҝин бир мәнбәдир. Бөјүк һиссәси судан ибарәт олдуғу үчүн аз калорили олан гарпызын 200 грамында тәхминән 50 калори вар.

  Давамы ...
 • Оруҹлуг вә Сағламлыг

  Мүбарәк Рамазан ајында јуху неҹә тәнзимләнмәлидир?

  Мүбарәк ајда хүсусилә, битки чајлары истеһлакына үстүнлүк верилмәлидир.

  Рамазан ајында обашдандан сонра јатмамаға сәј ҝөстәрилмәлидир. Обашдандан сонра јатыб јенидән галхдыгда бүтүн ритм позулур.

  Давамы ...
conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki