• Сағламлыг

  Лимфа адланан рәнҝсиз маје бәдәнимиздә нәјә јарарлыдыр вә душ алтында масаж етдикдә бәдәндә нә баш верир?

  Лимфа адланан рәнҝсиз маје лимфа каналлары илә долашыр, бүтүн бәдәни дөвр едәрәк, һүҹејрәләрин тәмизләнмәси просесини һәјата кечирир, зәрәрвериҹи вирус вә бактеријалары организмдән хариҹ едир...

  Давамы ...
 • Талыш Хәбәрләри

  Талышда јашајан 111 јашлы Нәнә. Узун өмүрлүјүн сирри: Гејбәт етмәјин! Дәрд чәкмәјин! – Видео

  О, узун өмүрлү олмасынын сиррини белә ачыглајыр: “Һәјат јолдашым мәнә јахшы бахыб. Мәни јахшы једиздириб. Әҝәр киминсә јемәји олмасајды мәним јемәјим һәмишә олуб. Јахшы вә тәмиш јемишәм. Әҝәр кимсә узун өмүрлү олмаг истәјирсә алкагол ичкиләрдән вә сигарет чәкмәкдән узаг олсун, башга инсанларын гијбәтин етмәсин, онун бунун сөзүнү данышмагла ара гарышдырмасын, хәбәрчилик етмәсин, диҝәрләринә пахыллыг етмәсин, өзү ушаглары вә аиләси үчүн јашасын...”

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Сонсузлуға, үрәк, өд, бөјрәк, белағры хәстәликләринин чарәси вә иммунитети ҝүҹләндирән Мәрҹимәј

  Имам Садиг (әлејһи сәлам): Мәрҹимәј белағрысы үчүн фајдалыдыр.

  Имам Рза (әлејһи сәлам) мәрҹимәјин тибби фајдалары һагда белә бујурур: “Әҝәр һамамда бәдәниздәки артыг түкләри тәмизләдијиниз заман дәрини зәдәләјәрсинизсә мәрҹимәји үјүдүб ун едәрәк ҝүлаб вә сиркә илә гарышдырыб јаранын үзәринә гојун. Аллаһ Тәаланын изни илә, сағалаҹаг.” Диҝәр бир һәдисдә исә, бујурулур ки, мәрҹимәјин говрулмуш уну сусузлуғу арадан апарыр, мәдәни ҝүҹләндирир, өдү тәнзимләјир, мәдәни паклајыр, 70 дәрдин дәрманы, ган тәзјигинин тәнзимләјиҹисидир.

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Кәрәвиз киши сағламлығыны горујан вә арыгламаға көмәк едән ҝөјәртидир - (Һәдисләр вә арашдырма)

  Пејғәмбәри әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) мүраҹиәт едәрәк бујурур: “Өвладым! Кәрәвиз је; Чүнки пејғәмбәрләрин истифадә етдикләри ҝөјәртидир. Лакин бу унудулуб. Кәрәвиз Илјас вә Хыдыр пејғәмбәрин хөрәјидир. Гәбизлији арадан апарыр, Мәдә вә бағырсаглары тәмизләјир, һафизәни ҝүҹләндирир, дәлилик, ҹүзам (кечмишдә олан горхунҹ үфүнәтли бир хәстәлик), бәрәс- витилиго хәстәлијини (дәри үзәриндә әмәлә ҝәлән ағ ләкәләр) вә горхуну арадан апарыр.” (Әл Фирдовс, ҹилд 5, сәһ. 370, һәдис 2.)

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Ислам вә ағыз гохусундан гуртулмағын јоллары

  Ислам Пејғәмбәри һәзрәт Муһәммәд Мустәфа (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бујурублар: “Хөрәкдән сонар дишләринизин арасында галмыш хөрәк гырынтыларыны тәмизләјин. Чүнки Мәләкләр үчүн ән нифрәт едиҹи һал инсанын дишләринин арасында хөрәк гырынтыларынын галмасыдыр.” (Әл Мәһасин, ҹилд 1, сәһ. 332)

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Бакынын ирәли сүрдүјү ИИР әҹзачылыг ширкәтилә әмәкдашлыг тәклифләри мүзакирә едилиб

  Азәрбајҹан ИИР әҹзачылыг перепаратларынын истеһсалында мараглыдыр.

  Ҝөрүшдә даир бир мүддәт әввәл Азәрбајҹан тәрәфинә тәгдим етдији тәклифләр, Азәрбајҹанда дәрман васитәләринин истеһсалынын тәшкили саһәсиндә әмәкдашлыг, Иран Ислам Республикасы тәрәфинин өлкәмиздә әҹзачылыг мәһсуллары истеһсалы мүәссисәсинин тәшкилинә, һәмчинин бу саһәдә бирҝә мүәссисәнин јарадылмасы мүзакирә едилиб.

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Гызыл ҝүл вә Итбурну чајынын фајдалары

  Ҝүлабы ијләмәк гәлби ҝүҹләндирир, һушсузлуғу арадан апарыр вә инсанын дахили һиссијјатларыны ҝүҹләндирир.

  Әзиз Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бујуруб: “Ҝүлаб инсан абырлы гәрар верәр –јәни һөрмәтини чохалдар, парлаг гәрар верәр вә фәгирлији- касыблығы арадан апарар.”

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Сачларын төкүлмәсини вә кәпәкин гаршысыны алмаг үчүн нә етмәлијик? - Фото

  Сач төкүлмәсинин гаршысыны алан мәсләһәтләр: Ҝүнаһдан узаг олун...

  Аллаһын (Ҹәллә Ҹәлалуһ) Рәсулу (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бујуруб: “Сачларыныза хына гојун. Чүнки, бу иш ҝөзүн ишыгландырымасы үчүн олдугҹа фајдалыдыр, (төкүлмүш) сачлары (јенидән) чыхардыр, бәдәни хошәтирли едир вә кишинин гадынына (руһи) тәскинлик верир.”

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Бу “шампун”лардан истифадә етмәјин, сизи өлдүрә биләр? - Неҹә хилас олаг?

  Габын архасында тәркиб јериндә БИО јазылыбса, демәли бунлар үзәринә кимјәви гатгы дүстуру јазылмыш шампунлардан јахшыдыр.

  1970-ҹи илә кими шампунларын тәркибинә кимјәви маддә гатылмырды. 70-ҹи илдән башлајараг, шампунлара аз мигдарда кимјәви гатгы гатылмаға башлады. Инди исә бу гатгылар о һәддә чатыб ки, сач төкүлмәси, дәри-сач диби проблемләри вә гараҹијәр хәстәликләринә сәбәб олур.

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Палтар сабунунун еффектив фајдалары – Бу сабундан истифадә етмәк сағламлығыныза зәманәтдир

  Палтар сабунунун еффектив фајдалары – Бу сабундан истифадә етмәк сағламлығыныза зәманәтдир Бөјүк Ислам Пејғәмбәри һәзрәт Муһәммәд ибн Әбдуллаһ (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ ) бујуруб: غَسلُ اِلاناءِ وَ طَهارَةُ الفِناءِ يورِثانِ الغِنى؛ Габлары јумаг вә һәјәти тәмизләмәкин һәр икиси инсаны варлы едәр.

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Әнҝинар гара ҹијәри тәмизләјән вә бәрпа едән тәрәвәз

  Там әминликлә дејә биләрик ки, бу тәрәвәз гара ҹијәр үчүн ән фајдалы мәһсуллардан биридир.

  Имам Садиг (әлејһи сәлам): Гыздырмасы олан шәхс һәмин ҝеҹә ики – үч дирһәм (бир-ики чај гашығы) бағајарпағы меил едә үрәк вә гара ҹијәр арасында јарана биләҹәк илтиһабын гаршсын алар. (Биһарул Әнвар, ҹилд 62, сәһ. 220)

  Давамы ...
 • Сағламлыг вә Ислам

  Гарпызын инсан сағламлығына вә косметикаја олан фајдасы

  Ислам Пејғәмбәри (с): Сизи гарпуз јемәјә сифариш едирәм, чүнки онда 10 фајда вардыр.

  Гарпыз ајрыҹа енержи һасилаты үчүн ваҹиб олан Б, Б1, Б6 витаминләри, магнезиумун мигдары бахымындан да зәнҝин бир мәнбәдир. Бөјүк һиссәси судан ибарәт олдуғу үчүн аз калорили олан гарпызын 200 грамында тәхминән 50 калори вар.

  Давамы ...
 • Оруҹлуг вә Сағламлыг

  Мүбарәк Рамазан ајында јуху неҹә тәнзимләнмәлидир?

  Мүбарәк ајда хүсусилә, битки чајлары истеһлакына үстүнлүк верилмәлидир.

  Рамазан ајында обашдандан сонра јатмамаға сәј ҝөстәрилмәлидир. Обашдандан сонра јатыб јенидән галхдыгда бүтүн ритм позулур.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Гара ҹијәрдә хәстәлијин олмасыны неҹә билмәк олар?

  Сағ габырғаалты наһијјәдә ағрыларын олмасы, гара ҹијәрин һәр һансыса патоложи просесә мәруз галмасынын әламәтидир.

  Әксәр һалларда кәскин һепатит (вируслу вә ја токсик) вә гара ҹијәр сиррозу заманы дәринин, склеранын (ҝөзүн ағлы гишасы), дилин саралмасы гејд едилир. Бәс, бу ҹүр саралманын сәбәби нәдир? Мәсәлә бундадыр ки, гара ҹијәрин нормал фәалијјәти позулдуғу һалда, ганда, зүлалларын парчаланма мәһсулу олан билирубинин мигдары артмаға башлајыр ки, бу да дәринин, склеранын вә селикли гишаларын саралмасына сәбәб олур.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Өвладларынын өмрүнү узатмаг валидејнләрин әлиндәдир

  Валидејнләр зәрәрли мәһсуллардан гачмагла "ушаглар үчүн ҹәлбедиҹи олан сағлам гида" һазырлаја биләрләр.

  Гидаланма үзрә експертләрин сөзләринә ҝөрә, валидејнләр, илк нөвбәдә, өз өвладларында пијләнмәнин инкишафына, даһа сонра исә бу проблемдән гачмагда онлара көмәк етмәјә ҝөрә мәсулијјәт дашыјырлар.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Сојуг мөвсүмдә хәстәликләрдән неҹә горунаг?

  Иммунитети мөһкәмләндирмәк ән јахшы үсулдур.

  Баланслы гидаланма һаггында да унутмаг олмаз. Организм лазыми мигдарда карбоһидроҝен, зүлал вә јағ гәбул етмәлидир. Ајларла сојудуҹуда галмыш мәһсулларданса јерли истеһсал олан гидалара етибар етмәк даһа фајдалыдыр. Чипси, конфет вә диҝәр мәһсуллардан имтина етмәк лазымдыр. Мејвә вә тәрәвәзләрдән даһа чох истифадә един. Ијли олдуғу үчүн сармысаг вә соған кими тәрәвәзләрдән имтина етмәјин.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Евдә һејван сахламағын фајдасы Ислам Маарифи вә Мүасир тәдгигтлар бахымындан - Арашдырма

  Мәгаләдә Исламда һансы һејванларын сахланмасы вә онларын фајдасы һагда сөз ачылыб.

  Әмирәл Мөминин Әли (әлеји сәлам): “Ов, Гараволчу вә гојун сүрүсүнүн јанында ҝедән (Чобан) итләрдән башга гална итләри сахламағын һеч бир фајдасы јохдур”. Ев һејваны сахлајан инсанлар тәк јашајанларла мүгајисәдә өзләринә даһа чох әминдирләр. Онлар даһа чох үснијјәтҹил вә фобијалардан кәнар олурлар...

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Ҹаван Галмаг Истәјәнләрә Сынагдан Чыхмыш ҸӨВҺӘР

  Ҹаван галмаг заманын ихтијарындадыр, амма өзүнү һәмишә ҹаванлыгда олдуғу кими сағлам һисс етмәк инсанын өз әлиндәдир.

  Һиппократдан чох-чох сонралар франсыз Жан де Катерин јулаф һәлиминдән мүнтәзәм истифадә едәрәк 120 ил өмүр сүрүб вә бунунла да бу ҹаванлыг ҹөвһәринин мөҹүзәсини нүмајиш етдириб. Һәмчинин гәдим Тибет тәбабәтиндә дә бу һәлимдән узунөмүрлүлүк үчүн ҝениш истифадә олунуб.

  Давамы ...
 • Пис вәрдишдән гуртулун

  Дырнаг јемәк вәрдиши неҹә јараныр?

  Дырнаг јемәк вәрдишинин мәнфи физики нәтиҹәләри илә јанашы, сосиал нәтиҹәләри дә вардыр.

  Дырнаг јемәк вәрдиши психоложи мәншәлидир вә мүтләг психолога мүраҹиәт етмәк лазымдыр. Психотерапевтбу проблеми һәлл едәҹәк. Анҹаг вәзијјәт даһа да ҹидди оларса, психиатрла мәсләһәтләшмәклә дәрманларла мүалиҹә тәтбиг олуна биләр.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Азәрбајаҹана даһа бир горхулу вирус тәһлүкәси

  Анар Гәдирли: “Һәләки ҮСТ-дән бу вирусла бағлы нараһатчылығы ифадә едән төвсијә верилмәјиб”.

  Азәрбајҹандан Авропаја ҝедиш-ҝәлиш интенсив олдуғундан, јајылан бу вирусун өлкәмизә кечмә тәһлүкәси дә реалдыр. Азәрбајҹан Сәһијјә Назирлијиндән исә һәләки Үмүмдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын бу барәдә Азәрбајҹана хәбәрдарлыг етмәдијини билдирибләр.

  Давамы ...
 • Хошбәхт Аилә

  Узун вә хошбәхт евлилијин 20 сирри - Арашдырма

  Арашдырмада иштирак едәнләрин садәҹә 1 фаизи јахшы интим һәјатыны уғурлу евлилијин шәрти кими гијмәтләндириб.

  Сөһбәт етмәк, бир-биринә һәгигәтләри демәк уғурлу мүнасибәтин илк шәртидир. Мөһтәшәм интим һәјаты исә јени евлиләрә төвсијәләр сијаһысында 18-ҹи сырада дајаныб.

  Давамы ...
 • Тәбиәт вә Сағламлыг

  Екзотик мејвәнин билмәдијиниз фајдалары

  Фејхоа јеҝанә мејвәдир ки, организми јодла тәмин етмәсинә ҝөрә ону дәниз мәһсуллары илә мүгајисә етмәк олар.

  Әҝәр организминиздә јод јетеринҹәдирсә, о заман әмин олун ки, сиз өзүнүзү ҝүмраһ, шән, әкс һалда сиз даим өзүнүзү јорғун, ҝүҹдән дүшмүш вә санки һеч нәјә һәвәсиниз олмамыш кими һисс едәҹәксиниз. Јодла бәрабәр фејхоа өзүндә 93 минерал маддәләри ҹәмләшдирир.

  Давамы ...
 • Ислам Һөкүмәтинин Јени Налијјәтләри

  Иран Ислам Республикасы инсан гудузлуғу ваксинасынын истеһсалына башлајаҹаг

  Доктор Нәвид Динпәрәст инсан гудузлуғу ваксинасынын истеһсалы үзрә илкин вә техники ишләр ҝөрүлдүјүн билдириб.

  Иран Ислам Республикасынын Пастор адына Институт директору әвәзедиҹисинин инкишаф мәсәләри үзрә мүавини: Илләр бојудур ки, һејван гудузлуғу ваксинасы өлкә дахилиндә истеһсал олунур,амма инсан гудузлуғу ваксинасы тезликлә өлкә дахилиндә истеһсал едиләҹәк.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Ҝүрҹүстанда Ебола хәстәлији илә әлагәдар бир нечә нәфәр карантинә ҝөтүрүлүб

  Хәстәлијә тутулмаг еһтималы олунанларын карантин мүддәти сона јетдикдән сонра онлара даһа нәзарәт едилмәјәҹәк.

  Ҝүрҹүстанын Хәстәликләрә Нәзарәт вә Иҹтимаи Сәһијјә Милли Мәркәзинин Мүшаһидә Шурасынын рәһбәри Паата Имнадзе сон үч ај әрзиндә Гәрби Африкадан Ҝүрҹүстана 84 нәфәрин ҝәлдијини вә хәстәлик еһтималынын мәһз онлара аид олундуғунун мүмкүнлүјүнү билдириб.

  Давамы ...
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016