• Әјјами Фатимијјә - (Фатимијјә Ҝүнләри)

  Һәзрәт Фатимәнин (сәламуллаһи әлејһа) Шиәләри әввәл-ахыр мүтләг беһиштдә олаҹаг

  Һәзрәт Фатимә (сәламуллаһи әлејһа): “Бизим давамчыларымыз – беһишт әһлинин ән үстүн инсанларыдыр. Һәр ким бизи севәрсә, бизим достларымызы да севәрсә, дүшмәнләримизин дүшмәни оларса – гәлб вә дили илә иман ҝәтирмиш олар.”

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Әлидән (ә) ешитдији гејби хәбәрин тәсдиги дә ону һидајәт етмәди

  Һәрсәмә ибни Сәлим: “О заман ки, Куфәдән Сиффејнә тәрәф һәрәкәт едирдик, Кәрбәла дијарына ҝәлиб чатдыг. Намаз вахты иди вә Имам Әлинин (ә) имамәтлији илә ҹамаат намазы гылдыг...”

  Давамы ...
 • Мәсумларын Мәһзәриндә

  Надан инсанларын хүсусијјәтләри

  Имам Әли (ә): “Инсанлар үч група бөлүнүрләр. Биринҹи груп инсанларын тәрбијәси илә мәшғул олан, онлары ҝүнәш тәк елм нуру илә ишыгландыран вә доғру јола јөнәлдән илаһи алимләрдир...”

  Давамы ...
 • Суал вә Ҹаваб

  Ислам Пејғәмбәри (с) Имам Һүсејнә (ә) матәм сахлајараг, ағлајыбмы?

  Имам Һүсејнин (ә) шәһид олмасы һагда һәлә Пејғәмбәрдән (с) 300 ил өнҹә хәбәр верилмишдир.

  Әһли Сүннә гајнагларында Имам Һүсејнлә (әлејһи сәлам) бағлы һәдис вә хәбәрләр чохдур. Белә ки, О ҹәнаб һагда анадан олмамышдан өнҹә һәтта Ислам Пејғәмбәринин заманындан габагкы заманларда белә кечмиш пејғәмбәрләр тәрәфиндән верилән хәбәрләр мөвҹуддур.

  Давамы ...
 • Мәһдәвијјәт

  Һәзрәт Мәһдинин (ә) зүһурунун Гуран вә Һәдисләрдә 10 хүсусијјәти

  “Јохса онлар, (барәсиндә) гәфләтдә икән Гијамәтдән гејрисинин ҝөзләнилмәдән онлара ҝәлмәсини ҝөзләјирләр?!”.(“Зухруф” 66). Имам Муһәммәд Багир (ә) бу ајә һаггында бујурур: “О, Һәзрәт Гаимин (ә.ф) саатыдыр ки, анидән ҝәлиб чатаҹагдыр”.

  Давамы ...
 • Һәдис вә Мүшавирә

  Һз. Пејғәмбәр (с): Еј Әли! Горхагла мәшвәрәт етмә ки, мүшкүлүн һәлл јолуну сәнә дар едәр...

  Һз. Пејғәмбәр (с): Симиҹ вә һәрис адамла мәшвәрәт етмә ки…

  Имам Әли (ә): “Јаланчы илә мәшвәрәт етмә. Чүнки јаланчы илғым кими узағы сәнә јахын вә јахыны узаг ҝөстәрәҹәк.”

  Давамы ...
 • Етигадымыз

  Һәзрәт Адәм әршин сүтунунда һансы јазыны охујур?

  О заман ки, Аллаһ Тәала Һәзрәт Адәми (ә) хәлг едир вә мәләкләрин она сәҹдә етмәси илә она кәрамәт бәхш едир, Адәм (ә) дүшүнүр ки, бәлкә о, ән үстүн хәлгдир? Бу заман Аллаһ Адәмә (ә) вәһј едир: “Еј Адәм! Башыны галдыр вә әршин сүтунуна нәзәр сал!”.

  Давамы ...
 • Әрәфә Дуасы

  Теһранда Устад Әнсаријанын ифасы илә Әрәфә дуасы охунду - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Теһран шәһәриндә јерләшән “Һидајәт” Һүсејнијјәсиндә Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Әнсаријан ҹәнабларынын ифасы илә Әрәфә дуасы охунуб.

  Давамы ...
 • Илаһи Мәрифәт Сүфрәси

  Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Нүдбә Дуасы - Фото

  Гејд едәк ки, Нүдбә әрәб сөзүдүр вә бир шәхсин јахшылыгларыны јада салыб ағлајараг охумаг мәнасындадыр. Бу дуа Имам Заман һәзрәтләринин гејбә чәкилмәсинин әсас сәбәбләрини ачыглајыр. Аллаһ Таланын јер үзәриндә тәјин етдији 6-ҹы Хәлифә Имам Садигдән (әлејһи сәлам) нәгл олунан бу дуа Шиәнин әгидәсини ачыглајыр вә бу дуаны Ҹүмә ҝүнләри, Гурбан бајрамы, Фитр бајрамы вә Гәдир Хум бајрамында охумаг тәкид олунур.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләр

  Ислам пејғәмбәринин (с) нурани кәламларында Рамазан ајынын бәрәкәтләри

  “Еј инсанлар, әҝәр Рамазан ајында оруҹ тутан бир мөминә ифтар версәниз, онун үчүн бир гулун азад едилмәсинин савабы јазылар вә беләҹә, онун кечмиш ҝүнаһлары бағышланар!”

  Давамы ...
 • Илаһи Кәламлар

  Имам Һәсән Мүҹтәбанын Инҹи Долу Кәламлары – 40 һәдис

  Имамдан (ә) алиҹәнаблыг һаггында сорушдулар. Бујурду ки, динә әмәл етмәк, ҝөзүтохлуг, хош рәфтар, атылан аддымлара диггәт, инсанларын һүгугларына риајәт етмәк, халгла достлуг алиҹәнаблыгдыр. (“Туһәфул-угул”, сәһ. 227)

  Давамы ...
 • Илаһи ибадәт ајлар

  Шәбан ајынын мисилсиз фәзиләтләри – Пејғәмбәрин (с) сүннәсиндә

  Һәзрәти Рәсуләллаһ (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мүбарәк Шәбан ајынын фәзиләти һагда бујуруб: “... Һәр ким 30 ҝүн оруҹ тутарса, Ҹәбрајыл (ә) она әршдән хитаб едәр: “Еј киши! Әмәлини әввәлдән башла. Јенидән ишә башла. Чүнки кечмиш ҝүнаһларын бағышланмышдыр. Вә бу Аләмләрин Пәрвәрдиҝарынын бујуруғудур ки: Әҝәр сәнин ҝүнаһларын улдузларын сајы, јағышын дамҹыларынын сајы, ағаҹларын јарпагларынын сајы, сәһраларын гумларынын сајы, дүнјадакы ҝүнләрин сајы гәдәр олса, Мән онларын һамысыны бағышлајарам”.

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Нејсан сујунун хүсусијјәти. Баһар јағышындан гафил олмајын!

  Һәдисләрдә бу сујун елә тәсирләри бәјан олунубдур ки, инсаны һејрәтләндирир.

  Гурани-Мәҹид Әнфал сүрәси ајә 11-дә бујурур: “... Аллаһ сизи тәмизләмәк, шејтанын вәсвәсәсини сиздән чыхартмаг, үрәкләринизи долдурмаг вә сизи сабитгәдәм етмәк үчүн ҝөјдән үстүнүзә јағыш јағдырды.”

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Һиҹамәт мин дәрдин дәрманы, Имам Әли (ә): "Ушағын бәдәнини һиҹамәт етмәк ағаҹы будамаг кимидир"

  Һиҹамәт ушаг вә јенијетмәләрдә 91 дәрдин о ҹүмләдән: Хәназир (су чичәји), миҝрен, хроники өскүрәк, ардыҹыл сојугдәјмә, астма, алерҝија, көрпәләрдә сарылыг (физиоложи сарылыг), ҝеҹә јерини ислатмаг, зәиф ҝөрмә вә с. кими хәстәликләрин мүалиҹәсиндә мүсбәт тәсирә маликдир.

  Давамы ...
 • Мәһдәвијјәт

  Ахырил-заманын әламәтләри: Горху, һидајәтсизлик, фәсад, өвладсызлыг, ани өлүмләр, мүһарибә вә гәтлләр

  Һәр бир интизарда олан мүсәлмана вәзифәсини мүәјјән едә билмәсичин ахырил-заманын әламәтләрини билмәк зәруридир.

  Муһәммәд ибни Мүслим нәгл едир ки, Имам Багирә (әлејһи сәалм) дедим: “Еј Аллаһ Рәсулунун (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) оғлу! Сизин Гаим (Аллаһ Таала Онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) нә заман зүһур едәҹәкдир?”. Имам (әлејһи сәлам) бујурду: “О заман ки, кишиләр өзләрини гадынлара вә гадынлар өзләрини кишиләрә бәнзәдәрләр”.

  Давамы ...
 • Һәдис вә Сүннә

  “Бисмиллаһ”ын бәрәкәти илә әлдә олунан гуртулуш

  Гурани Кәримдә “Бисмилләһир-Раһмәнир-Раһим!” кәлмәси Пејғәмбәрә (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) 114 дәфә назил олмушдур...

  “Бисмилләһир-Раһмәнир-Раһим!” һәм мүбарәк Ислам дининин нишанәси вә һәм шүары, һәм Аллаһы тәсбиһ етмәк, һәм һәр бир ишин мәгсәдинә чатмасына зәманәтдир.

  Давамы ...
 • Әхлаг Дәрси

  Имам Әли (ә): «Јәгинлик гәм-гүссәни неҹә дә ҝөзәл јох едир». Јәгинин нишанәләри

  Имам Садиг (ә) бујурур: «Гәлб һеч вахт һаггын батил вә батилин һагг олмасына јәгинлик тапмаз».

  Имам Садиг (ә) бујурур: «Мөмин диндә гүввәтли, јумшаглыгда узагҝөрәндир. Иманы јәгинликләдир. (Дини) баша дүшмәјә һәрис, доғру јолу ҝетмәкдә шөвглүдүр... Иш вә чәтинликләринин олмасына бахмајараг, намазыны тәрк етмир».

  Давамы ...
 • Илаһи Пејғәмбәрләрин Мәһзәриндә

  Һәзрәт Иса Мәсиһ (ә): Дүнјада 2 ҹүр хәстә вар...

  Һәзрәт Иса Мәсиһ (ә): Мәним гәлбим дүнјанын ҝүнаһкарларына ҝөрә аловланыр, нараһатам. Өзүм ҝәлдим вә евинә дахил олмадан гапынын архасындан она нәсиһәт вердим. Бу ҝүндән төвбә етди вә артыг һеч кәсә јол вермәјәҹәкдир.

  Давамы ...
 • Илаһи Пејғәмбәрләрин Мәһзәриндә

  Һәзрәт Иса Мәсиһ (ә): Дүнјада 2 ҹүр хәстә вар...

  Һәзрәт Иса Мәсиһ (ә): Мәним гәлбим дүнјанын ҝүнаһкарларына ҝөрә аловланыр, нараһатам. Өзүм ҝәлдим вә евинә дахил олмадан гапынын архасындан она нәсиһәт вердим. Бу ҝүндән төвбә етди вә артыг һеч кәсә јол вермәјәҹәкдир.

  Давамы ...
 • Вилајәт Сәмасынын 11-ҹи Парлаг Улдузу

  9-ҹу Имам, Һ.Мәһәммәд Тәгинин (ә) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә О һәзрәтдән инҹи долу һәдисләри

  Имам Муһәммәд Тәгидән (әлејһи сәлам): “Ҹамаат арасында әдәб јахшы данышмаглыг вә ијрәнҹ сөзләрдән узаг олмаг кими гијмәтләндирилир. Лакин Ислам нөгтеји нзәриндә исә, әдәб әҝәр шәхси Аллаһын ҹәллә ҹәлалуһ разылығына вә беһештә чатдырмазса әдәб сајылмаз (бахмајараг ки, ҝөзәл данышыр вә пис сөзләр ишләтмир). Бәс демәли Әдәб Илаһи шәриәтин мәна вердији кими олмалыдыр. Елә исә, һәгиги әдәбли олмаг үчүн өзүнүзү шәриәт дејән әдәблә әдәбләшдирин! (јәни Аллаһын өндәрдији һөкүмләрә әмәл един вә Пејғәмбәр илә Әһли Бејтин сүннәсилә ҝедин!)” (Иршадул Гулуби Дејләми, сәһ. 160)

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  Һиҹаб ҹәмијјәтин психоложи балансыны горумаг үчүн ән мүһүм амилләрдән биридир

  Әмирәл-мөминин (әлејһи сәлам) гадынларын ахәрил-замандакы ҝејимләринә ишарә едәрәк бујурур: “Ахәрил-заманда ки, ән пис замандыр, гадынлар палтарсыз ашкар олаҹаглар. Онлар динин сәрһәдиндән хариҹ олуб, фитнәләрә дахил олаҹаглар. Шәһвәтә тәрәф мејил едир вә тәләсирләр. Һарамлары һалал едир, нәтиҹәдә ҹәһәннәмдә әбәди әзаба дүчар оларлар”.

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасыны Алтынҹы Парлаг Улдузу

  Бу ҝеҹә Имам Садигин (ә) мәзлумҹасына Шәһадәтә јетмәсини илдөнүмүдүр (Һәдисләр)

  Имам Садиг (әлејһи сәлам): Ҹәһәннәм әһли әбәди ҹәһәннәмдә она ҝөрә галаҹаг ки, дүнјада нијјәтләри әбәди олараг галыб Аллаһа (ҹәллә ҹәлалуһ) гаршы әбәди ҝүнаһ едиб үсјан етмәк иди. Беһешт әһли она ҝөрә, беһештдә әбәди галаҹаг ки, дүнјада оларкән нијјәтләри әҝәр бу дүнјада әбәди галарларса әбәди олараг Аллаһ Тәалаја ибадәт етмәк олуб. Буна ҝөрә дә, нијјәтләринә хатир онларын һәр икиси әбәди өз јерләриндә (беһешт вә ҹәһәннәмдә) галаҹаглар. Даһа сонра Имам Садиг (әлејһи сәлам) бу ајәни тилавәт етди: Де! Һәр бир кәс өз нијјәтинә ујғун әмәл едир.

  Давамы ...
 • Гуран вә Һәдисләр

  Инсаны ҹәһәннәмдән азад едән әмәлләр

  Бәзи фәзиләтли әмәлләр вардыр ки, онлары јеринә јетирәрәк өзүмүзү ҹәһәннәм атәшиндән горуја биләрик.

  Инсан беһишт үчүн јарадылмышдыр. Мәсумларымыз (ә) бујурур ки, инсан ҝәрәк өзүнү беһиштдән уҹузуна сатмасын. Бәс нә едәк ки, ҹәһәннәм атәшиндән азад олаг?

  Давамы ...
 • Илаһи Зијафәт Ајында

  Имам Муһәммәд Багирин (әлејһи сәлам) һәр Рамазан сәһәри охудуғу дуа

  Дуадан сонра Аллаһдан һаҹәтләриниз истәјин.

  Илаһи, Сәнин уҹа мәгам вә бөјүклүјүнә анд вериб Сәндән истәјирәм, Сәнә анд верирәм тәкликдә уҹа мәгамыны вә Сәнә анд верирәм тәкликдә бөјүклүјүнү! Илаһи, Сәндән истәјир вә Сәнә анд верирәм истәдијим заман мәнә ҹаваб вердикләрини! Белә исә, дуамы гәбул ет, еј Аллаһ!

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди