• Мәгалә

  Шејх Муса: Азәрбајҹанын индики һакимијјәти нә үчүн динлә, динхадимләрилә бу гәдәр вәһшиҹәсинә дүшмәнчилик едир?

  Бу ҝүн Азәрбајҹанда батил дәстәсинин мисијасынын дашыјыҹысы Әлијевләр режимидир.

  Чүнки һагг јолу ҝедәнләри, Пејғәмбәр варисләрини, јалныз нијјәти халга хидмәт олан вә халгын дәрдини өз дәрди билән шәхләрә мүхтәлиф нөв шәрр вә бөһтанлар (Ҹасус, аҝент, терорист, наркаман, иғтишаш төрәдән вә.с...) атмагла ҹәмијјәтдә бу шәхсләрә гаршы нифрәт јаратмаг истәјирләр.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Диријкән ШӘҺАДӘТӘ ЈҮКСӘЛӘН ҸӘНҜАВӘР – МӨҺСҮН СӘМӘДОВ

  Бир халг етираз етмәк габилијјәтини итирдикдә ҹаһил күтләјә чеврилир…

  Ҹанымдан сојуг ҝизилти кечир. О, ағаппаг ИШЫГ ТОПАСЫНА сары узанан әлләрим НУРА бојаныр. Бу НУР әслиндә улу бабаларымын ЈА ҺҮСЕЈН ҺАЈГЫРТЫСЫ илә мәнә өтүрдүјү ҮСЈАН НУРУДУР. Она ҝөрә бу гәдәр доғма, бу гәдәр әзиздир о НУР ТОПАСЫ мәнә.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Ачын гапылары, инсан гатили Нетанјаһу ҝәлир!

  Декабрын 13 -дә Исраилин баш назири Бенјамин Нетанјаһу Азәрбајҹана сәфәри ҝөзләнилир.

  Мәҝәр Азәрбајҹан һөкумәтини Исраил режими илә бирләшдирән силаһ идхалы вә ихраҹыдырмы? Јох. Амма нәдәнсә 2 апрел дөјүшләриндә бәзи медиа грумлары вә дөвләт каналлары бу ҹүмләни аз гала ҝөзүмүзә сохурдулар: "Ермәниләри Исраил силаһлары илә вурдуг”. Аһа, јериҝәлмишкән, Азәрбајҹан сон 10 ил әрзиндә силаһ алышына 22,7 милјард вәсаит хәрҹләјиб.

  Давамы ...
 • Ашура Хилгәтин Сирри

  Имам Һүсејн (ә) вә Әрбәин

  Сејид ибн Тавус: “Әһли-бејт әсирләри Шамдан јола дүшүб Ирага чатдыгда, карванын рәһбәриндән онлары Кәрбәлаја апармасыны истәдиләр. Карванын рәһбәри онларын истәјини јеринә јетирди. Әсирләр Кәрбәлаја чатдыгда...”

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Ҹәмил Һәсәнли Нардаран фаҹиәси үзрә әлијев мәһкәмәсини вә ДИН-и ифша етди

  “Нардаран иши” Һаҹы Мәммәдов вә МТН ҹинајәтләриндән сонра ДИН дахилиндә јени бир мүтәшәккил ҹәза дәстәсинин дөвләт адындан фәалијјәт ҝөстәрмәсини бүтүн чылпаглығы илә ортаја гојуб. Икиси полис олмагла, алты нәфәр Азәрбајҹан вәтәндашы ДИН тәрәфиндән һәјата кечирилмиш бу авантүранын гурбаны олуб. Амма һәлә ки, “Бандотдел зәрәрдидәләри” мәһкәмә просесиндә чох өткәм вә архајын ҝөрүнүрләр. Лакин өлкәдә һазырки сосиал-игтисади вә сијаси шәртләр белә өткәм архајынчылыг үчүн әсас вермир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Гүдс ҝүнүмүз, Гарабағымыз

  “1948-ҹи илдә атәшкәс типли “сүлһ”үн елан олунмасы ҝүја Фәләстин-Исраил мүнагишәсинин битмәсини ҝөстәрсә дә, әслиндә, бу БМТ-ин нөвбәти ишғалчы сијасәтинин ҝөстәрҹиси иди. БМТ бунунла нөвбәти дәфә Фәләстини өз тарихи торпагларындан ајырды. Тәбии ки, өз һимајәдары Исраилин хејринә. Бунунла да гәрбин ачылмыш ич үзү бир даһа әтрафа сәпәләнди. ХХ әсрин әввәлләриндән бу ҝүнә гәдәр, һәтта атәшкәс елан олунса да, һәр ҝүн ҝүнаһсыз инсанларын, көрпәләрин, азјашлыларын, ағбирчәкләрин, ағсаггалларын гәтлә јетирилмәси Исраиллә әлбир олан Гәрбин Ислама олан мүнасибәтинин бариз нүмунәсидир.”

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Абҝүл Сүлејмановун һәбсиндән бир нечә ҝүн өнҹә јаздығы јазы...

  Әҝәр бир нәфәр Илаһи вәдәјә биләрәкдән әһәмијјәт вермәјиб, Шејтанын јаланчы вәдәсинә әмәл етсә, Аллаһ она мөһләт вәрәр ки, гајытсын. Амма әҝәр Аллаһын бу рәһмәтинин гәдрини билмәјәрәк бу мөһләтдән дә истифадә етмәсә, даһа бундан сонра Аллаһ Шејтаны она мүсәлләт едәр. Гуранбујурурки, “МәҝәрҝөрмүрсәнмиБизшејтанларыкафирләрәмүсәлләтетдикки, онлараағырәзијјәтетсинләр? أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (Мәрјәм-83)

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Вилајәти-фәгиһин зәрурилији

  Вилајәти-фәгиһ мүсәлман вә шиә аләминә ән бөјүк немәтләрдән биридир. Әҝәр шиә аләминдә јүзләрлә мүҹтәһид олса, амма вәлијји-фәгиһ олмаса, Имам Заманын (әҹ) гејб дөврүндә шиә иҹтимаи, сијаси вә дини һәјатда өзүнү горуја билмәјәҹәк.

  Давамы ...
 • Әрдоған Әминин Сәрҝүзәштләри...

  Сәудијјә Әрдоғана “атды”: Түркијә тәкләнди!

  “Сәуд сүлаләси бизим үчүн сағмал инәкдир. О, бизә сүд әвәзинә, доллар вә гызыл верир. Сүдү гурујанда башыны кәсәҹәјик”.

  Експертләрин фикринҹә, Сәудијјә кралынын бу аддымынын башлыҹа сәбәбләриндән бири бејнәлхалг шәраитин онун әлејһинә дәјишилмәси, диҝәри исә нефт гијмәтләринин ашағыја дүшмәсиндән сонра јашадығы малијјә бөһраныдыр. Белә ки, индијә гәдәр АБШ-ын һимајәсилә ајагда дурмаға чалышан краллығын Вашингтонун ирадәсинин әлејһинә ҝетмәк шансы јохдур. Үстәлик, Јахын Шәргдә давам едән мәзһәб мүһарибәләри истәр-истәмәз ән ҹидди һәдәф олараг рәсми Ријады өн плана чыхарыр вә бејнәлхалг дәстәјини итирән краллығы "өз гынына" чәкилмәјә вадар едир.

  Давамы ...
 • Дәрдлә Долу Үрәк Сөзләри

  Шәхс вә ҹәмијјәт

  Гүтбләшмәнин дәринләшдији ҹәмијјәти белә кәскин, бир-биринә дүшмән мөвгејә ҝәтирән индики һакимијјәтин бирбаша ҝүнаһыдыр.

  Биз, топлум олараг, чох аз дәјәрли инсана саһиб чыхмышыг. Арашдырсан, һеч бәлкә дә, үмумијјәтлә, саһиб чыхмамышыг. Јазычыларымызын, шаирләримизин өз китабларыны әлләриндә дашыјыб, онлары инсанлара вермәси, мәнҹә, һамымызы чох иниҹтмәлидир. Бу кәдәрлидир. Етираф едирик, ајагда галанларын чохусу јалныз вә јалныз шәхси гәһраманлыгларынын һесабына дуруб.

  Давамы ...
 • Һејдәр Әлијевлә Соросун 2003-ҹү илдә ҝөрүшү– СТЕНОГРАМ (Диалогларынын хүласәси)

  Һ. Әлијев Ҹ. Соросла ҝөрүшдә: “Виҹданым тәмиздир, нефтдән ҝәлән пулдан бир доллар да башга јерә ҝетмәјиб”

  Һ. Әлијев: 2005-ҹи илә гәдәр сиз бизә көмәк един, лазым олса, ҝәләҹәкдә биз сизә көмәк едәрик.

  Ҹ. Сорос: “...Дүшүнүрәм ки, бу саһәдә јалныз бизим јардымымыздан дејил, ејни заманда Нефт Фондунун малијјәләшмәсиндән дә истифадә етмәк мүмкүндүр. Чүнки иш јерләринин ачылмасы, хүсусилә нефтлә бағлы олмајан саһәләрдә иш јерләринин ачылмасы сизин өлкә үчүн ваҹибдир. Нефт Фондунун вәсаитиндән истифадә олунмасы бурада јеринә дүшәр.”

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Тарихин Ҝирдабында

  19.01.1990-ҹы ил аилзәриләрин тарихи шәхсијјәтләрини јенидән тапман ҝүндүр

  Азәрбајҹан, Советин дәмир бармаглыглары ахрасында әсир олмамышдан өнҹә Ислам дүнјасына бир чох алимләр бәхш едиб.

  Азәрбајҹан Республикасы диаспорасы адланан бәзи груплар, тарихи дәјишдирәрәк 31 декабыры рәмзи бир ҝүн елан едәнләр өлкәнин ән мүһүм мәсәләсинә, јәни Гарабағ проблеминә етина ҝөстәрмирләр.

  Давамы ...
 • Мәгалә

  Нардалан һадисәләриндән сонра Мәсҹидә гаршы мүбаризә

  Ајә вә рәвајәтләрә әсасән Мәсҹид тәкҹә ибадәт үчүн дејил, сосиал функсијаја да маликдир.

  Имам Хомејнинин кәламы да һәмин һәгигәти бәјан едир: Бунлар Мәсҹиддән горхур, мән өз вәзифәми јеринә јетирир вә сизә дејирәм ки, сиз университет ишчиләри вә тәләбәләр, ҝедин Мәсҹидләри долдурун. Сәнҝәр бурадыр, сәнҝәрләри бош гојмамалыјыг. Мәсҹидләр ингилабларда, зүлмә гаршы мүбаризәдә, хүсусилә мүасир дөврдә тәјинедиҹи рол ојнајыр. Пејғәмбәрин васитәсилә илк Мәсҹидин јаранма тарихини нәзәрдән кечирсәк, ҝөрәҹәјик ки, бу Мәсҹидин тикилмәси Пејғәмбәрин мүшрикләрлә мүбаризә дөврүнә тәсадүф едир. О һәзрәт өз тарихи мүбаризәсинин давамы олараг Мәдинәјә ҝәлмәк һәмән мүгәддәс бир бинаны тикдирди ки, мүбаризәнин бир һиссәси онунла давам етсин.

  Давамы ...
 • Мәнә субут един ки, Һ.Әлијев мүсәлманды, мәнә сүбут един ки, Һ.Әлијев инсанды!

  Вахты илә Һејдәр Әлијев вә оғлу Илһамы... едән Фазил Мустафанын депутат мандаты алмасынын сиррләри

  Заман ҝәләҹәк, нанкор ермәниләр Ирәванда Сасунлу Давидин һејкәлини учуруб Һејдәр Әлијевә абидә уҹалдаҹаглар.

  Инди анлајырсынызмы нәдән Азәрбајҹан ханлыглары зәиф олуб, бирләшә билмәјиб? Мәсәлән, Ибраһим хан Һүсејнгулу хана дејиб ки, ҝәл Фәтәли ханын лидерлијини дәстәкләјәк, о, даһа бөјүк нүфуза саһибди вә өлкәни бирләшдирә биләр, Һүсејнгулу хан да дејиб ки, о губалы, мән бакылы, сән дә гарабағлы, биз ону неҹә дәстәкләјә биләрик? Русија империја олуб, анҹаг рус алиминин әдаләт вә дөвләтчилик һисси Сталин репрессијасы дөврүндә дә галыб. Рус академикләри Хрушшовун академик сечилмәсинә сәс вермәјәндә, Сахаровун академиклијини әлиндән алмагла разылашмајанда дүшүнмүрсүнүз ки, о заман да КГБ варды? Индики Азәрбајҹанда Һејдәр Әлијев адланан КГБ јохду вә олмајаҹаг, нәјин горхусуну јашајырсыныз? Инди фүрсәт верин шәрги нахчыванлылар, шимали загаталылар, ҹәнуби ләнкәранлылар да бирҹә-бирҹә өз сөзләрини данышсынлар.

  Давамы ...
 • Ачыг Тәһлил

  Леди Гагаја бир маһныја 2 милјон верән һөкумәт Нардаранлыларын газыны кәсир

  Бүтөв бир кәнди ишыгсыз, газсыз гојмаг борҹа ҝөрәдирсә…

  Мүхтәсәр, әҝәр ишыг вә газ пулуна ҝөрә минләрлә аилә сојугла, зүлмәтлә сынаға чәкилирсә, о заман 25 милјардлыг борҹа ҝөрә һөкумәт дә ҹаваб версин. Тәкҹә ҹаваб вермәсин, һәм дә бу борҹу өдәмәјәнә гәдәр фәалијјәтләрини дондурсунлар. Әҝәр 42 милјона ҝөрә бир кәндә зүлм едилирсә, 25 милјарда ҝөрә бир һөкумәт истефа вермәлидир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Һәмид Һерисчи: Баррикадаларын архасындакы кәнд

  “Дүш, дөрд јол дејилән тәрәфдә, бир аз арха јолларла ҝет. Биртәһәр Аллаһын көмәји илә Нардарана чатарсан”...

  Гәфил хәбәр ҝәлди ки, бәс ағсаггаллар дејир евә гајыдын....дағылышын...бәс мејитләри сабаһ ҝәтириб кәнд ағсаггалларына тәһвил верәҹәкләр... Чохларынын ҝөзү јашарды... Дәмир низәләрдән, дәјәнәкләрдән бири бу вахт јерә дүшүб бәрк сәс салды... Кәндлиләр “гәбирләри һарда газаг?” дејәрәк пир тәрәфә бојландылар...

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Әлијевләр сүлаләси нијә Нардаран Фаҹиәсини төрәтди?..

  Нардаран әмәлијјатынын сәбәбләри әввәлҹәдән һазырланмыш бир планын тәркиб һиссәси кими дәјәрләндирилмәлидир.

  Әмәлијаты һәјата кечирән тәрәфдән олан шаһидләр дөвләт тәрәфдән олдуғу үчүн фәрди ачыгламалар вермәјә ихтијарлары јохдур. Диндарлар тәрәфдән шаһид оланлар исә ја өлдүрүлүб ја да һәбс олунублар. Һәлак олан полисләр исә һеч бир тибби експертизанын мүвафиг рәјләри олмадан, тәләм-тәләсик дәфн олундулар. Она ҝөрә дә ҹаваба еһтијаҹы олан суаллар вә арашдырылмалы нүанслар гаранлыг олараг галмагдадыр.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Нардаран Наләләри...

  Аллаһ Һаҹы Әликрамы рәһмәт етсин. Бу кишинин зәһмәтләри нәтиҹәсиндә Азәрбајҹанда илк Ислам Һәрәкати гурулду.

  Нардараны сындыра билмәјән режим. Радикалларын башчылары олан Гамәт, Әлихан, Әбу-Зејдләр гала гала Әһли-Бејт еви кими танынан Нардаран гәсәбәсини террорчулар јувасы кими гәләмә вермәјә планларын давам етди вә чох тәссүфләр олсун ки, бәзи һаҹыларда нашыҹасына бу планы һәјата кечиртәмәјә јардым олдулар. Чүн ки, Нардаран Ашура ҝүнләриндә ЈҮЗ МИНЛӘРЛӘ Әһли Бејт давамчыларынын мәканына чеврилир.

  Давамы ...
 • Ијрәнҹ Ојнунун Тәһлили

  Азәрбајҹан Республикасынын шиәләрә гаршы планлары

  Азәрбајҹанын рәсмиләри вә медиалары өлкәдәки шиә руһаниләринин вә дини групларынын фәалијјәтләрини Иранла бағлајырлар. Һалбуки, бу груплар дәфәләрлә өзләринин һансыса өлкәјә бағлы олмамаларына тәкид едибләр.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  "Һакимијјәт дахилиндә интигам ардынҹа олан гүввәләр саф диндарлардан максимум суи-истифадә етмәјә чалышыр"

  Демәли диндарлара гаршы зоракылыгдан илк вә ән чох әзијјәт чәкән, елә дини өз креслосу үчүн тәһлүкә биләнләрдир.

  Амма мәсәләләрә һәртәрәфли нәзәр етсәк, һәр бир һалда бу амансыз гадағаларын дидарларын хејиринә сонландығыны чох асанлыгла ҝөрә биләрик. Руһән јатмыш инаҹлы тәбәгәдә ајыглыг, онлар арасыда вәһдәт, динләриндә даһа да мөһкәм олмалары, халгын өз дини дәјәрләринә гаршы даһа да мүһафизәкар олмасы вә.с мүсбәт ҹәһәтләри инкишаф етдирән, мәһз бу тип репресијалардыр.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Һәзрәт Әбүлфәзл-Аббасын (ә) шәһадәти!

  Ата-ана тәрбијәси вә аилә мүһити инсан шәхсијјәтинин формалашмасында мүһүм рол ојнајыр.

  Һәзрәт Әбүлфәзл (ә) “Ашура” ҝүнү дәфәләрлә имам Һүсејнин (ә) һүзуруна ҝәлиб мејдана ҝетмәк үчүн иҹазә истәди. Лакин о һәзрәт иҝид вә горхмаз бир шәхс олмасы илә јанашы, һагг ордусунун шәрәфли бајрағы онун әлиндә далғаландығындан, һәр дәфә өз нијјәтини билдирдикдә, имам Һүсејн (ә) иҹазә вермир, ону фикриндән дашындырараг бујурурду: “Сән мәним бајрагдарымсан!...”

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Језид: фатеһ, јохса мүсәлман торпагларыны рүшвәтлә сатан хәјанәткар?

  “Језидин дөврүндә Ислам чох ҝениш јајылыб. Бу, тарихдә фактла сүбут олунур. Буну һеч ким инкар едә билмәз”.(!!!)

  Језидин һакимијјәт дөврү гыса (админ: Ҹәми 3 ил) вә кешмәкешли олмушдур. Онун башы дахили үсјанлары јатырмаға гарышмышды. Өлкәдә вәтәндаш мүһарибәси ҝедирди, Куфә гијама һазырлашырды вә Имам Һүсејни дәвәт етмишди, Һиҹаз өзүнү хәлифә елан етмиш Абдуллаһ ибн Зүбејрин ихтијарында иди. Белә олан сүрәтдә Јүзид һансы хариҹи дөвләт илә мүһарибә апармыш вә Исламын һүдудларыны ҝенишләндирмишдир?

  Давамы ...
 • Јәһуди Галја халанын һәдијјәләри

  Унудулмаз бајрам (Мүтләг Охујун!)

  Бабам ҹаван вахты чох јерләрдә олуб. Һәм дөјүшмәк үчүн ҝедиб, һәм дә илдә бир дәфә дөвләт тәрәфиндән санаторијалара, курортлара ҝөндәрилиб. Дүзү, хариҹи өлкәләрә ҝетмәк мәним дә ән бөјүк арзуларымдан бири иди. Сән демә, Галја хала да бизә елә бу мәсәләјә ҝөрә ҝәлибмиш.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Ислам Партијасынын Лидери

  Доктор М. Сәмәдов Бәјанат вериб: Бир ҝүн Гүдс вә Гарабағ һәгиги саһибләринә, мүсәлманлара гајыдаҹаг!

  Гарабағы нә өзләринин ортаја атдығы сүлһ данышыглары илә ҝери гајтармырлар, нә дә өз ҝүҹүмүзлә алмаға иҹазә вермирләр.

  АБШ вә Гәрб гүввәләри реҝионал әлалтылары васитәси илә Суријаја демократија ҝәтирәҹәји бәһанәси илә террорчулара силаһ вериб Әсәд һакимијјәтинин вә Сурија халгынын үстүнә ҝөндәрди. “Халг Әсәди истәмир”, - дедиләр. Амма унутдуглары бир шеј вар иди: Сурија халгы Јахын Шәргдә ән әмин-аманлыгда јашајан халг иди, онларын “демократија”сы ҝәләнә кими. 200 миндән чох инсан гәтлә јетирдиләр вә һәлә дә јетирмәкдәдирләр.

  Давамы ...
 • Биз Ону Гәдр Ҝеҹәсиндә Назил Етдик! (Аллаһ Ҹәллә Ҹәлалуһ.)

  Гәдр ҝеҹәләринин мүштәрәк әмәлләри

  Гәдр ҝеҹәсинин фәзиләти о гәдәр бөјүкдүр ки, бу ҝеҹәдә едилән ибадәт мин ајын ибадәтиндән үстүндүр

  “Гәдр ҝеҹәси” ифадәси азәрбајҹанҹа һәм дә “мүгәддәрат ҝеҹәси” мәнасыны дашыјыр. Гуранын “Гәдр” сурәсиндә бу ҝеҹә барәсиндә данышаркән, Аллаһ ики мәсәләјә диггәт јетирир. Биринҹиси, Гуранын бу ҝеҹәдә назил олмасына, икинҹиси исә, инсанларын ҝәлән илә кими гәдәр-гисмәтләринин јазылмасына. Динимизә әсасән, инсанын талеји өз әлиндәдир вә атдығы һәр аддым онун ҝәләҹәјини мүәјјән едир. Бу бахымдан инсан өз кечмишинин әсиринә чевирилир, кечмишдә етдикләри әмәлләрин гурбаны олур. Гәдр ҝеҹәсиндә Аллаһ бәндәләринә фүрсәт верир ки, кечмишләринин әсирлијидән гуртарсынлар вә мүгәддәратларыны дәјишсинләр. Она ҝөрә, Гәдр ҝеҹәсинин неҹә кечирилмәси талејүклү мәсәләдир.

  Давамы ...
 • Тарих

  Әмирәл-мөмининин (ә) шәһадәт тарихчәси

  Пејғәмбәри-Әкрәм (с) бу шәһадәт һаггында габагҹадан хәбәр вермишди.

  Әмирәл-мөминин (ә) өз гатили һаггында белә дејәрди: “Мәни адсыз-сансыз бири өлдүрәҹәкдир. О, ән алчаг гәбиләдәндир. Мәни нә дөјүш мејданында вә нә дә мәрдлик мејданында дејил, суи-гәсд едәрәк, өлдүрәҹәкдир”.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Гәдр ҝеҹәсинин һансы олмасы нијә ҝизли сахланылыр?

  Гәдр ҝеҹәсинин бу гәдәр ҝизли олмасынын сәбәби будур ки, онун бүтүн ҝеҹәләрини әһја сахлајаг.

  “Биз ону (бир јердә) чох бәрәкәтли бир ҝеҹәдә (Гәдр ҝеҹәсиндә) назил етдик. Чүнки Биз (Өз әнәнәви ганунларымыза әсасән) һәмишә (аләмдәкиләри) горхудан олмушуг. Һәмин ҝеҹә бүтүн мөһкәм ишләр (илин һадисәләри, о ҹүмләдән ҝәлән Гәдр ҝеҹәсинә кими Гур’анын назил олмасы) бир-бириндән ајрылыр (вә иҹрачы мәмурлара чатдырылыр)”. (“Духан” 3-4).

  Давамы ...
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016