• Арашдырма

  Һәзрәт Исанынын (ә) бу ил гејд олунмајаҹаг милады...

  Сөһбәт Мәсиһин (ә) јашадығы шәһәрдә гејд олунан миладындан ҝедир... Һәр ил гејд олунан милад, бу ил гејд олунмајаҹаг. Сәбәби, Трампын Гүдсү Исраил режиминин пајтахты елан етмәси кими абсурд бир гәрар вә гәрардан сонра аләмин бир-биринә дәјмәсидир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Чарәсиз Атанын ҝөз јашлары...

  Һаҹы Зүлфүгар габаға ҝәләрәк сәбрли олун мәним Гардашларым Ана Баҹыларым. Аллаһ бизимләди.

  Бу ан Сејјид Елман уҹа сәслә Һејһат миннәз зиллә Һејһат миннәз зиллә дејирди. Сејјид бу сөзү бәлкә 10 дәфә тәкрар етди. Аллаһу Әкбәр Сејјидин ҝөзүндә елә бил алов ҝөрсәнирди.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ислам Пејғәмбәри өвлады Һүсејнин гәтлә јетириләҹәји һагда һәлә илләр өнҹә хәбарар иди - Сүнни гајнаглары

  Аллаһын Рәсули (сәлләллаһу әлејһи ва алиһи вә сәлләм) Үмм Сәләмәјә (әлејһа сәлам) бујурду: Мәним јаныма бир мәләк ҝәлди ки, бундан өнҹә јаныма ҝәлмәмишдир. Мәнә белә деди “өвладын Һүсејн гәтлә јетириләҹәкдир. Әҝәр истәјирсәнсә онун шәһид олаҹағы јери сәнә ҝөстәрим?...””

  Давамы ...
 • Һүсејн, Азадлыг Рәмзинин Символу

  Әрбәинин тарихи көкләри вә чағдаш месажлары

  Кәрбәлада јашананлар һесабына Ислам дини арадан ҝетмәди, әксинә, дирчәлди.

  Әрбәин ҝүнү (бу, әрәбҹә 40 демәкдир) Пејғәмбәримизин (с) садиг сәһабәси олан Ҹабир ибн Абдуллаһ Әнсари Имам Һүсејнин (ә) мүгәддәс гәбини зијарәтә ҝәлди.

  Давамы ...
 • Уҹа Халиг Гаршысында бәндәчилији символизә едән ҝүн

  Сентјабырын 1-и Гурбан Бајрамыдыр – Әрәфә ҝүнү вә Гурбан бајрамынын әмәлләри

  Бајрам гәмәри тәгвимлә зил-һиҹҹә ајынын 10-дур. ИИР вә Азәрбајҹан үфүгләри ејни олдуғу үчүн һәмин ҝүн милади тәгвимлә сентјабрын 1-нә тәсадүф едәҹәк. Әрәфә ҝүнү исә, Гурбан Бајрамындан бир ҝүн өнҹә зил-һиҹҹә ајынын 9-зү милади тарихлә августун 31-дир.

  Давамы ...
 • Һәгигәт Долу Көшә Јазысы

  Тәһлүкәдә олан ТАЛЫШ милли кимлији

  Мән гуру вә радикал милләтчилјин дә гәти шәкилдә әлејһинәјәм. Истәр буну түрк етсин, истәрсә талыш вә ја башга бир милләт

  Һамы инсан олараг Аллаһ гаршысында ејни һүгуга маликдир. Өзүнү башга милләтдән үстүн ҝөрмәк шејтан әмәлидир. Амма бир милләтин әзилмәсинә дә ҝөз јуммаг, о милләтә хәјанәтдир.

  Давамы ...
 • Ислам вә Инҹәсәнәт

  Нәҹәфи Әшәрф шәһәриндә Әмирәл Мөмининин (ә) мүгәддәс һәрәминин ҝөзәл ҝөрүнтүләри – Фото

  Ирафани инҹәсәнәтин әсасы Иранда гојулмушдур.

  Ирагын Нәҹәфи Әшрәф шәһәриндә Имам Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) јерләшдији мүгәдәс мәзары үзәриндә хүсусилә дә, Сәфәвиләр дөнәминдә тикилән һәрәмин диварларында ишләнән кирамикләр Ирафини инҹәсәнәтә ујғун формада ишләнмишдир. Белә ки, ҝүлләрин сармашыг ҝүлләриндән истифадә едилмәси, јазылары узадыб јухары бој атырмасы вә с. бүтүн бунларын һаммысы тәк Гүдрәт, Елм вә Һәјат саһиби олан варлыға доғру ҹан атыб чатмасына ишарәдир.

  Давамы ...
 • Һалелуjа Һалелуjа...

  Илһам Әлиjев вә 666 “малакеш”и…

  Мәлаһәт Ағаҹан Рүбабә

  Јери ҝәлмишкән, үч бинанын мәнзилләри бир jердә 666 едир: “666”-нын һаггында интернетдә jетәринҹә илҝинч мәлуматлар вар, һәтта кино да чәкилиб. Вахт ҝәләҹәк, бир горхулу кино да “ Президент вә 666 көмәкчиси” ады илә Азәрбаjҹанда чәкиләҹәк…

  Давамы ...
 • Ислам вә Мүгавимәт

  Имам Садиг (ә), мүбаризә вә мүгавимәт символу кими тәгдим олунмалыдыр

  Имам Садиг (әлејһи сәлам): "Сиз мәним дедикләрими дүзҝүн иҹра етмәдиниз, сирләри һәр јердә ачыб данышдыныз. Валлаһ әҝәр әмрә табе олуб вә сирр сахлајан олсајдыныз инди мәләкләрин ганадлары үстүндә јашајырдыныз."

  Давамы ...
 • Доктор Мөвсүм Сәмәдова Һәср Едилмиш јазы

  Даим түкәнмәз севҝијә вә сајғыја лајиг

  Илаһи, СӘНӘ она ҝөрә ибадәт етмирәм ки, нәдәнсә еһтијатланырам (горхагларын итаәтидир), онунчүн сәҹдә гылмырам ки, әвәзиндә мүкафатландырасан (таҹирләрин ситајишидир), о сәбәбдән ибадәтдәјәм ки, СӘҺ буна ЛАЈИГСӘН… Һәзрәт Әли (ә)

  Давамы ...
 • Мин Ајдан Фәзиләтли Ҝеҹә

  Гәдр ҝеҹәләринин әһәмијјәт вә фәзиләти

  “Гәдр” сөзү лүғәтдә һәр бир шејин мигдарынын өлчүлмәси вә тәјин олунмасы мәнасыны дашыјыр. Јәни инсанларын талеји, мүгәддәраты бу ҝеҹә тәјин олундуғундан “Гәдр” адланмышдыр. “Гәдр” сурәсинин 4-ҹү, еләҹә дә, “Духан” сурәсинин 3 вә 4-ҹү ајәләриндән белә баша дүшүлүр ки, “Гәдр” ҝеҹәси инсанларын талеји һәлл олунур. Јәни Аллаһ-Таала Өз елми илә кимин хошбәхт вә кимин бәдбәхт олмасыны ҝәлән илин “Гәдр” ҝеҹәсинә гәдәр тәјин едир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Ҝедин Аллаһы һәбс един!

  Бу өлкәдә һәбсә атылаҹаг вә барәсиндә данышылаҹаг вә барәсиндә һөкүм чыхарылаҹаг јалныз бир вүҹуд вар. О да Аллаһын өзүдүр.

  Мәҝәр сизин вә Дини Гурумларла ахунд вә имамлар үчүн һазырладығыныз китабын биринҹи мөвзусу “Аллаһа иман”, икинҹи мөвзусу “әдаләт”, үчүнҹү мөвзусу исә “Гурани-Кәримин маһијјәти” дејилми? Мәҝәр Гурани-Кәрим бизә Аллаһын ипиндән мөһкәм јапышараг, ајрылмамағы әмр етмирми?

  Давамы ...
 • Мәгалә

  Шејх Муса: Азәрбајҹанын индики һакимијјәти нә үчүн динлә, динхадимләрилә бу гәдәр вәһшиҹәсинә дүшмәнчилик едир?

  Бу ҝүн Азәрбајҹанда батил дәстәсинин мисијасынын дашыјыҹысы Әлијевләр режимидир.

  Чүнки һагг јолу ҝедәнләри, Пејғәмбәр варисләрини, јалныз нијјәти халга хидмәт олан вә халгын дәрдини өз дәрди билән шәхләрә мүхтәлиф нөв шәрр вә бөһтанлар (Ҹасус, аҝент, терорист, наркаман, иғтишаш төрәдән вә.с...) атмагла ҹәмијјәтдә бу шәхсләрә гаршы нифрәт јаратмаг истәјирләр.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Диријкән ШӘҺАДӘТӘ ЈҮКСӘЛӘН ҸӘНҜАВӘР – МӨҺСҮН СӘМӘДОВ

  Бир халг етираз етмәк габилијјәтини итирдикдә ҹаһил күтләјә чеврилир…

  Ҹанымдан сојуг ҝизилти кечир. О, ағаппаг ИШЫГ ТОПАСЫНА сары узанан әлләрим НУРА бојаныр. Бу НУР әслиндә улу бабаларымын ЈА ҺҮСЕЈН ҺАЈГЫРТЫСЫ илә мәнә өтүрдүјү ҮСЈАН НУРУДУР. Она ҝөрә бу гәдәр доғма, бу гәдәр әзиздир о НУР ТОПАСЫ мәнә.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Ачын гапылары, инсан гатили Нетанјаһу ҝәлир!

  Декабрын 13 -дә Исраилин баш назири Бенјамин Нетанјаһу Азәрбајҹана сәфәри ҝөзләнилир.

  Мәҝәр Азәрбајҹан һөкумәтини Исраил режими илә бирләшдирән силаһ идхалы вә ихраҹыдырмы? Јох. Амма нәдәнсә 2 апрел дөјүшләриндә бәзи медиа грумлары вә дөвләт каналлары бу ҹүмләни аз гала ҝөзүмүзә сохурдулар: "Ермәниләри Исраил силаһлары илә вурдуг”. Аһа, јериҝәлмишкән, Азәрбајҹан сон 10 ил әрзиндә силаһ алышына 22,7 милјард вәсаит хәрҹләјиб.

  Давамы ...
 • Ашура Хилгәтин Сирри

  Имам Һүсејн (ә) вә Әрбәин

  Сејид ибн Тавус: “Әһли-бејт әсирләри Шамдан јола дүшүб Ирага чатдыгда, карванын рәһбәриндән онлары Кәрбәлаја апармасыны истәдиләр. Карванын рәһбәри онларын истәјини јеринә јетирди. Әсирләр Кәрбәлаја чатдыгда...”

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Ҹәмил Һәсәнли Нардаран фаҹиәси үзрә әлијев мәһкәмәсини вә ДИН-и ифша етди

  “Нардаран иши” Һаҹы Мәммәдов вә МТН ҹинајәтләриндән сонра ДИН дахилиндә јени бир мүтәшәккил ҹәза дәстәсинин дөвләт адындан фәалијјәт ҝөстәрмәсини бүтүн чылпаглығы илә ортаја гојуб. Икиси полис олмагла, алты нәфәр Азәрбајҹан вәтәндашы ДИН тәрәфиндән һәјата кечирилмиш бу авантүранын гурбаны олуб. Амма һәлә ки, “Бандотдел зәрәрдидәләри” мәһкәмә просесиндә чох өткәм вә архајын ҝөрүнүрләр. Лакин өлкәдә һазырки сосиал-игтисади вә сијаси шәртләр белә өткәм архајынчылыг үчүн әсас вермир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Гүдс ҝүнүмүз, Гарабағымыз

  “1948-ҹи илдә атәшкәс типли “сүлһ”үн елан олунмасы ҝүја Фәләстин-Исраил мүнагишәсинин битмәсини ҝөстәрсә дә, әслиндә, бу БМТ-ин нөвбәти ишғалчы сијасәтинин ҝөстәрҹиси иди. БМТ бунунла нөвбәти дәфә Фәләстини өз тарихи торпагларындан ајырды. Тәбии ки, өз һимајәдары Исраилин хејринә. Бунунла да гәрбин ачылмыш ич үзү бир даһа әтрафа сәпәләнди. ХХ әсрин әввәлләриндән бу ҝүнә гәдәр, һәтта атәшкәс елан олунса да, һәр ҝүн ҝүнаһсыз инсанларын, көрпәләрин, азјашлыларын, ағбирчәкләрин, ағсаггалларын гәтлә јетирилмәси Исраиллә әлбир олан Гәрбин Ислама олан мүнасибәтинин бариз нүмунәсидир.”

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Абҝүл Сүлејмановун һәбсиндән бир нечә ҝүн өнҹә јаздығы јазы...

  Әҝәр бир нәфәр Илаһи вәдәјә биләрәкдән әһәмијјәт вермәјиб, Шејтанын јаланчы вәдәсинә әмәл етсә, Аллаһ она мөһләт вәрәр ки, гајытсын. Амма әҝәр Аллаһын бу рәһмәтинин гәдрини билмәјәрәк бу мөһләтдән дә истифадә етмәсә, даһа бундан сонра Аллаһ Шејтаны она мүсәлләт едәр. Гуранбујурурки, “МәҝәрҝөрмүрсәнмиБизшејтанларыкафирләрәмүсәлләтетдикки, онлараағырәзијјәтетсинләр? أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (Мәрјәм-83)

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Вилајәти-фәгиһин зәрурилији

  Вилајәти-фәгиһ мүсәлман вә шиә аләминә ән бөјүк немәтләрдән биридир. Әҝәр шиә аләминдә јүзләрлә мүҹтәһид олса, амма вәлијји-фәгиһ олмаса, Имам Заманын (әҹ) гејб дөврүндә шиә иҹтимаи, сијаси вә дини һәјатда өзүнү горуја билмәјәҹәк.

  Давамы ...
 • Әрдоған Әминин Сәрҝүзәштләри...

  Сәудијјә Әрдоғана “атды”: Түркијә тәкләнди!

  “Сәуд сүлаләси бизим үчүн сағмал инәкдир. О, бизә сүд әвәзинә, доллар вә гызыл верир. Сүдү гурујанда башыны кәсәҹәјик”.

  Експертләрин фикринҹә, Сәудијјә кралынын бу аддымынын башлыҹа сәбәбләриндән бири бејнәлхалг шәраитин онун әлејһинә дәјишилмәси, диҝәри исә нефт гијмәтләринин ашағыја дүшмәсиндән сонра јашадығы малијјә бөһраныдыр. Белә ки, индијә гәдәр АБШ-ын һимајәсилә ајагда дурмаға чалышан краллығын Вашингтонун ирадәсинин әлејһинә ҝетмәк шансы јохдур. Үстәлик, Јахын Шәргдә давам едән мәзһәб мүһарибәләри истәр-истәмәз ән ҹидди һәдәф олараг рәсми Ријады өн плана чыхарыр вә бејнәлхалг дәстәјини итирән краллығы "өз гынына" чәкилмәјә вадар едир.

  Давамы ...
 • Дәрдлә Долу Үрәк Сөзләри

  Шәхс вә ҹәмијјәт

  Гүтбләшмәнин дәринләшдији ҹәмијјәти белә кәскин, бир-биринә дүшмән мөвгејә ҝәтирән индики һакимијјәтин бирбаша ҝүнаһыдыр.

  Биз, топлум олараг, чох аз дәјәрли инсана саһиб чыхмышыг. Арашдырсан, һеч бәлкә дә, үмумијјәтлә, саһиб чыхмамышыг. Јазычыларымызын, шаирләримизин өз китабларыны әлләриндә дашыјыб, онлары инсанлара вермәси, мәнҹә, һамымызы чох иниҹтмәлидир. Бу кәдәрлидир. Етираф едирик, ајагда галанларын чохусу јалныз вә јалныз шәхси гәһраманлыгларынын һесабына дуруб.

  Давамы ...
 • Һејдәр Әлијевлә Соросун 2003-ҹү илдә ҝөрүшү– СТЕНОГРАМ (Диалогларынын хүласәси)

  Һ. Әлијев Ҹ. Соросла ҝөрүшдә: “Виҹданым тәмиздир, нефтдән ҝәлән пулдан бир доллар да башга јерә ҝетмәјиб”

  Һ. Әлијев: 2005-ҹи илә гәдәр сиз бизә көмәк един, лазым олса, ҝәләҹәкдә биз сизә көмәк едәрик.

  Ҹ. Сорос: “...Дүшүнүрәм ки, бу саһәдә јалныз бизим јардымымыздан дејил, ејни заманда Нефт Фондунун малијјәләшмәсиндән дә истифадә етмәк мүмкүндүр. Чүнки иш јерләринин ачылмасы, хүсусилә нефтлә бағлы олмајан саһәләрдә иш јерләринин ачылмасы сизин өлкә үчүн ваҹибдир. Нефт Фондунун вәсаитиндән истифадә олунмасы бурада јеринә дүшәр.”

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Тарихин Ҝирдабында

  19.01.1990-ҹы ил аилзәриләрин тарихи шәхсијјәтләрини јенидән тапман ҝүндүр

  Азәрбајҹан, Советин дәмир бармаглыглары ахрасында әсир олмамышдан өнҹә Ислам дүнјасына бир чох алимләр бәхш едиб.

  Азәрбајҹан Республикасы диаспорасы адланан бәзи груплар, тарихи дәјишдирәрәк 31 декабыры рәмзи бир ҝүн елан едәнләр өлкәнин ән мүһүм мәсәләсинә, јәни Гарабағ проблеминә етина ҝөстәрмирләр.

  Давамы ...
 • Мәгалә

  Нардалан һадисәләриндән сонра Мәсҹидә гаршы мүбаризә

  Ајә вә рәвајәтләрә әсасән Мәсҹид тәкҹә ибадәт үчүн дејил, сосиал функсијаја да маликдир.

  Имам Хомејнинин кәламы да һәмин һәгигәти бәјан едир: Бунлар Мәсҹиддән горхур, мән өз вәзифәми јеринә јетирир вә сизә дејирәм ки, сиз университет ишчиләри вә тәләбәләр, ҝедин Мәсҹидләри долдурун. Сәнҝәр бурадыр, сәнҝәрләри бош гојмамалыјыг. Мәсҹидләр ингилабларда, зүлмә гаршы мүбаризәдә, хүсусилә мүасир дөврдә тәјинедиҹи рол ојнајыр. Пејғәмбәрин васитәсилә илк Мәсҹидин јаранма тарихини нәзәрдән кечирсәк, ҝөрәҹәјик ки, бу Мәсҹидин тикилмәси Пејғәмбәрин мүшрикләрлә мүбаризә дөврүнә тәсадүф едир. О һәзрәт өз тарихи мүбаризәсинин давамы олараг Мәдинәјә ҝәлмәк һәмән мүгәддәс бир бинаны тикдирди ки, мүбаризәнин бир һиссәси онунла давам етсин.

  Давамы ...
 • Мәнә субут един ки, Һ.Әлијев мүсәлманды, мәнә сүбут един ки, Һ.Әлијев инсанды!

  Вахты илә Һејдәр Әлијев вә оғлу Илһамы... едән Фазил Мустафанын депутат мандаты алмасынын сиррләри

  Заман ҝәләҹәк, нанкор ермәниләр Ирәванда Сасунлу Давидин һејкәлини учуруб Һејдәр Әлијевә абидә уҹалдаҹаглар.

  Инди анлајырсынызмы нәдән Азәрбајҹан ханлыглары зәиф олуб, бирләшә билмәјиб? Мәсәлән, Ибраһим хан Һүсејнгулу хана дејиб ки, ҝәл Фәтәли ханын лидерлијини дәстәкләјәк, о, даһа бөјүк нүфуза саһибди вә өлкәни бирләшдирә биләр, Һүсејнгулу хан да дејиб ки, о губалы, мән бакылы, сән дә гарабағлы, биз ону неҹә дәстәкләјә биләрик? Русија империја олуб, анҹаг рус алиминин әдаләт вә дөвләтчилик һисси Сталин репрессијасы дөврүндә дә галыб. Рус академикләри Хрушшовун академик сечилмәсинә сәс вермәјәндә, Сахаровун академиклијини әлиндән алмагла разылашмајанда дүшүнмүрсүнүз ки, о заман да КГБ варды? Индики Азәрбајҹанда Һејдәр Әлијев адланан КГБ јохду вә олмајаҹаг, нәјин горхусуну јашајырсыныз? Инди фүрсәт верин шәрги нахчыванлылар, шимали загаталылар, ҹәнуби ләнкәранлылар да бирҹә-бирҹә өз сөзләрини данышсынлар.

  Давамы ...
 • Ачыг Тәһлил

  Леди Гагаја бир маһныја 2 милјон верән һөкумәт Нардаранлыларын газыны кәсир

  Бүтөв бир кәнди ишыгсыз, газсыз гојмаг борҹа ҝөрәдирсә…

  Мүхтәсәр, әҝәр ишыг вә газ пулуна ҝөрә минләрлә аилә сојугла, зүлмәтлә сынаға чәкилирсә, о заман 25 милјардлыг борҹа ҝөрә һөкумәт дә ҹаваб версин. Тәкҹә ҹаваб вермәсин, һәм дә бу борҹу өдәмәјәнә гәдәр фәалијјәтләрини дондурсунлар. Әҝәр 42 милјона ҝөрә бир кәндә зүлм едилирсә, 25 милјарда ҝөрә бир һөкумәт истефа вермәлидир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Һәмид Һерисчи: Баррикадаларын архасындакы кәнд

  “Дүш, дөрд јол дејилән тәрәфдә, бир аз арха јолларла ҝет. Биртәһәр Аллаһын көмәји илә Нардарана чатарсан”...

  Гәфил хәбәр ҝәлди ки, бәс ағсаггаллар дејир евә гајыдын....дағылышын...бәс мејитләри сабаһ ҝәтириб кәнд ағсаггалларына тәһвил верәҹәкләр... Чохларынын ҝөзү јашарды... Дәмир низәләрдән, дәјәнәкләрдән бири бу вахт јерә дүшүб бәрк сәс салды... Кәндлиләр “гәбирләри һарда газаг?” дејәрәк пир тәрәфә бојландылар...

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди