• ӘһлиБејт (ә) АшигләриГурултајынынТоплантысы 1

  Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ашигләри Гурултајынын илк топлантысы кечирилди – Фото

  Толантыда Үмүмдүнја Ислами Ојаныш Ассамблејасынын Баш Катиби Доктор Әли Әкбәр Вилајәти ҹәнаблары вурғулајыблар: "Мүсәлманлар арасында ҝедән ганлы гырғынлара сон гојмаг зәрури бир иш вә һамысынын Ислами вә инсани вәзифәсидир."

  Давамы ...
 • Милад Бајрамыныз Мүбарәк!

  Әзиз Ислам Пејғәмбәри (с) вә Имам Садигин (ә) мөвлуд ҝеҹәсидир - Мөвлуд ҝүнүнүн әмәлләри

  Исламын Әзиз Пејғәмбәри Һәзрәт Муһәммәд ибн Абдуллаһ (с) ҹүмә ҝүнү рәбиул-әввәл ајынын 17-дә Фил илиндә мүгәддәс Мәккә шәһәриндә дүнјаја ҝөз ачыб. Алтынҹы Имам Ҹәфәр Садиг (ә) исә һиҹрәтин 83-ҹү или рәбиул-әввәл ајынын 17-дә мүгәддәс Мәдинә шәһәриндә дүнјаја ҝәлиб.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Вәһдәт һәфтәси башланыр

  Сүнни әһли рәбиуләввәл ајынын 12-ни, шиәләр исә бу ајын 17-ни, Әзиз Ислам Пејғәмбәри(с.ә.с)-ин мөвлудунун илдөнүмү ҝүнү билирләр.

  Давамы ...
 • Мәгалә

  Инсанын ҝизли истедадларынын үзә чыхмасы үчүн 3 әмәл

  “Онлара «Аллаһын назил етдијинә вә Пејғәмбәрә тәрәф ҝәлин» дејиләндә, «аталарымызын ҝетдији јол (онларын әгидә вә әмәлләри) бизә бәсдир!» дејәрләр. Ҝөрәсән аталары һәтта бир шеј билмәмиш вә (дүз јола) һидајәт олунмамыш олсалар белә(бунлар јенә дә кор-коранә сурәтдә онлары тәглид едәҹәкләр)?”. (“Маидә” 104).

  Давамы ...
 • Илаи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Ҹәмкәран Мәсҹидиндә "Имамла Биәт" бајрамы гејд едилиб – Фото

  ИИР һәрбичиләри, полисләри, тәләбәләр, Руһаниләр вә халгын мүхтәлиф синиф нүмајәндәләри Ҹәмкәран Мәсҹидиндә топлашараг 12ҹи Имам һәзрәт Мәһди (Аллаһ Тәала Онун бәрәкәтли ҝәлишини тезләшдирсин) һәзрәтләри илә, бејәт етмәк мәрасимини гејд едибләр.

  Давамы ...
 • Ислам вә Идман

  И. Хаменеи: Бајрагдарынызын чадралы ханым олмасы бүтүн истикбарчылара гаршы мүгавимәтинизин нүмунәси иди –Фото

  Имам Хаменеи:Мән сиз гадынлара сәмими тәшәккүрүмү билдирирәм. Бу мәдәни ингилабын әзәлә нүмајиши иди.

  Имам Хаменеи: "Өз әсаләтинизин горунуб сахланмасы үчүн өзүнүзә ҝүвәнмәјиниз чох ваҹиб мәсәлә иди. Бунун бир нүмунәсин группанызын бајрагдары олан чадралы ханым нүмајиш етдирди. Бу јәни сиз тәкбашына бүтүн дүнјада артан сојуг тәҹавүзләр гаршысында уникал бир шәкилдә дирәниш ҝөстәрдиниз."

  Давамы ...
 • Фәләстин Хәбәрләри

  Бөјүк Гәләбә: Либерманын ардынҹа миграсија назири Софа Ландвер дә өз истефасыны елан едиб

  Сионист режими чәршәнбә ахшамы ҝүнү билдирибдир ки, Гәззәдән ишғал олунмуш әразиләрә тәрәф 600 әдәд ракет атылыбдыр.

  Либерман чәршәнбә ҝүнү ҝүнорта чағы сионист режимин мүһарибә назири вәзифәсиндән кәнара чәкилдијини елан едиб вә бу гәрарын дәлилини, сионист режимин баш назири Бејнјамин Нетанјаһунун Һәмас һәрәкаты гаршысында тәслим олмасы вә Гәззәни сакитләшдирмәк вә атәшкәс бәргәрар етмәк үзрә разылашмасы адландырыб.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  "Боко Һарам" тәһлүкәси вә шиәләрин репрессијалара мәруз галдығы өлкә: Ниҝерија - Арашдырма

  Африкада бир чох өлкәдә шиддәтин вә ганын дајанмадығы вәзијјәтдә белә бу ҝүнә гәдәр һеч бир ганлы һадисә төрәтмәјән вә дөвләтә гаршы һансыса аддым атмајан “Ислам Һәрәкаты” Ниҝеријанын орта шимал бөлҝәсиндә олдугҹа фәалдыр.

  Давамы ...
 • Талыш Халгынын Милли Ирси Һаггда Тәдгиг Апаранлар

  Унудулмаз Алим вә Шәхсијјәт - Борис Всеволодовыч Мүллер! – Видео

  Совет дөврүнә гәдәр Русија Империјасынын Түркијә, Иран вә бир чох Әрәб өлкәләриндә сәфир вә консуллуг вәзифәләрдә чалышмыш вә орадакы онларла вә јүзләрлә халгларла тәмасда олмуш вә онлары тәдгиг етмиш, Совет дөврүндә исә Гафгаз, түрк-татар, фарс,тат,осетин,таҹик вә с. халгларын дил вә етнографијасыјла мәшғул олмуш бу дилшүнас-етнограф-һүгугшүнас алими Талыша бағлајан нә иди??? Ахы,

  Давамы ...
 • Әрбәин Хәбәрләри - 2018

  Әрбәин ҝүнү охунан зијарәтнамә - Аудио

  Әрбәин зијарәти мөминлик нишанәсидир...

  Һәзрәт Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурду: "Мөмин шәхсин беш әламәти вардыр; һәр ҝүн әлли бир рүкәт намаз, јәни он једди рүкәт ваҹиб вә отуз дөрд рүкәт нафилә намазларыны гылар, "Әрбәин" зијарәтнамәсини охујар, сағ әлинә үзүк тахар, сәҹдәдә алныны торпаг үзәринә гојар вә "Бисмиллаһир Рәһманир Рәһим"и уҹадан дејәр."

  Давамы ...
 • Ислам вә Елм

  Иран Ислам Республикасы үч сүни пејкини космоса ҝөндәрилмәјә һазырдыр

  Муртәза Бәрари даһа сонра Иран Ислам Республикасынын космос елми вә технолоҝијасы үзрә Ислам Өлкәләри сырасында илк өнҹүл өлкә олараг бу саһәдә әлдә етдији налијјәтләринә ишарә еәдәрәк дејиб: "Иран Ислам Республикасы Шәргин гәрбиндә космос технолоҝијасы үзрә биринҹи јерә малик өлыкәдир. Там космос технолоҝијасы дөвријјәсинә наил олмаг саһәсиндә исә дүнја үзрә 9-ҹу өлкәдир. Биз өз космос игтисадијјатына рөвнәг вермәјә чалышырыг. Иран дата-ларындан сәнаједә истифадә етмәк үчүн космоса тиҹарәт пејки ҝөндәрмәк әзминдәдир."

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә имам Һүсејн Мәрасими

  Кәрбалада Түркијә Шиәләринин Һүсејнијјә вә Мөкәби ачылаҹагдыр – Фото

  Гејд олунан Һүсејнијјә вә Мөкәб "Тәриги Ја Һүсејн!" ады илә мәһшур олан Нәҹәф вә Кәрбәла шәһәрләри арасы әсас маҝистирал јолда, 721-ҹи ишыг дајағы јахынлығында јерләшир. Һал һазырда торпаг алыныб вә тикинти проекти һазырланыб.

  Давамы ...
 • Гәдир Хум вә Мүбаһилә Бајрамлары мүнасибәтилә

  "Рәсули Әкрәмин (ә) Һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (ә)" һаггда Бејнәлхалг Конфрансын елми чағырышы

  Үмүдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы диҝәр елми тәшкилатларла бирҝә "Рәсули Әкрәмин (с) Һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (ә)" адлы Бејнәлхалг Конфрансы тәшкил едәрәк, тарих, метот, әгаид, кәлам, риҹал, әрәб әдәбијјаты, библиографија вә с. фәнләр үзрә чалышан дәјәрли алим вә тәдгигатчыларын ҝөстәрәҹәкләри фәалијјәтләри сајәсиндә Шејхул-Әбатиһ (Мәккәнин Шејхи) Һәзрәт Әбу Талибин (ә) тарих боју мәзлумијјәтә уғрамасыны сүбута јетирәрәк гисмән дә олса О Бөјүк Шәхсијјәтә вурулан иттиһамлар арадан галдырылсын.

  Давамы ...
 • Тарихи Хроника

  “Субтропик әмәлијјаты” ады алтында Талыш халгына гаршы гулдурлуг вә сојғунчулуг... (Архив)

  Һилал Мәммәдов: "...Азәрбајҹан Талыш Халг Партыјасынын (АТХП) Бакыда кечирилән 25 ијул 1992-ҹи ил тарихли тәсис гурултајында бу олајы кәскин шәкилдә тәнгид едәрәк, јениҹә сечилмиш (17 ијул) президент Ә.Елчибәјдән бу һадисәјә сијаси гијмәт верилмәсини тәләб етдик... Әфсус ки, о вахтлар диҝәр инстансијалара да сајсыз-һесабсыз мүраҹиәтләримиз ҹавабсиз галды..."

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Зилгәдәнин 1-и һәзрәт Фатимәји Мәсумәнин (с) мөвлуд ҝүнүдүр

  Һәзрәт Фатимәји Мәсумә (сәламуллаһи әлејһа) һиҹрәтин 173-ҹү илиндә зил-гәдә ајынын бириндә Мәдинә шәһәриндә, Елм вә мәрифәтлә долу Вәһј Аиләсиндә дүнүјаја ҝөз ачыб.

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Рамазан ајынын оруҹу барәдә (Көшә јазысы- арашдырма)

  Рамазан ајыны илин диҝәр ајларындан фәргләндирән өзүнәмәхсус спесификлији вардыр. Белә ки, бүтүн сәмави китаблар, о ҹүмләдән Мүгәддәс Гурани-Кәрим мәһз бу ајда назил олмушдур. Мин ајдан даһа хејирли олан Гәдр ҝеҹәси мәһз бу ајын ҝеҹәләриндән биридир. Исламын тәмәл ибадәтләриндән бири олан оруҹун мәһз Рамазан ајында тутулмасы ваҹиб бујурулмушдур.

  Давамы ...
 • Шә`бан Ајы

  Шәбан ајынын сон ҝүнләринин әмәл вә фәзиләтләри

  Шәбан ајынын сон ҝүнләринин фәзиләти бөјүкдүр. Әлдән вермәмиш, онун һәр аныныдан фајдаланмаға чалышаг. Әҝәр бу сон ҝүнләри оруҹ тутуб, Рамазан ајына бирләшдирсәк, ики ај далбадал тутулан оруҹ савабына малик оларыг.

  Давамы ...
 • Он Беш Шәбан Зәманә Саһибинин Мөвлуд Бајрамыдыр.

  Мөвлудун Мүбарәк Еј Зәманәнин Саһиби! 1183 јшынызын тамам олмасы мүнасибәти илә тәбрик едирик!

  “Нимеји-Шабан” ҝеҹәси төвсијјә олунан намаз вә дуалар

  “Бу ҝеҹә, Гәдр ҝеҹәсиндән сонра ән фәзиләтли ҝеҹәдир. Һәмин ҝеҹә Аллаһ-Таала бәхшиш гап‎ысы‎ны‎Өз бәндәләринин үзүнә ачар, онлары‎Өз кәрәм вә лүтфү илә бағыш‎‏лајар. Бу ҝеҹә Аллаһа даһа да јахы‎н олмағыныз үчүн чалышын. Бу елә бир ҝеҹәдир ки, Аллаһ-Таала Өз мүгәддәс зат‎ына анд ичми‏дир ки, ҝүнаһдан ба‏шга, һәр бир ш‏еји Ондан диләјәнин әлини бо‏ш гајтармасы‎н. Бу, елә бир ҝеҹәдир ки, Аллаһ-Таала “Гәдр ҝеҹәси”ни Пејғәмбәр (с) үчүн гәрар вердији кими, бу ҝеҹәни дә бизим үчүн гәрар верми‏шдир. Елә исә һәмин ҝеҹәни Аллаһа чохлу һәмд-сәна вә дуа един!”

  Давамы ...
 • Кәрамәтлә Долу Шәбан Ајы

  Мөвлудун мүбарәк, еј Гәмәри-Бәни-Һашым!

  Әлламә Һаири јазыр: “Имам Әли (ә) она ҝөрә она Аббас адыны верди ки, дүшмәнләрә олан шүҹаәт, әзәмәт вә гәзәбиндән аҝаһлығы вар иди. Дүшмәнләр онун гаршысында титрәјир, горхудан рәнҝләри гачарды. О, бир гәһрәман иди вә шүҹаәти атасындан ирс апармышды”.

  Давамы ...
 • Мөвлудун Мүбарәк!

  Имам Һүсејнин (ә) адыны Аллаһ Тәала Ҹәбрајил (ә) васитәсилә Пејғәмбәрә (с) вәһј етмишдир

  Имам Һүсејн (ә) 6 јашына гәдәр бабасы Пејғәмбәри (с) ҝөрә билмишди. Даима онун шәфгәт әлини башынын үзәриндә һисс етмишди. Һәјатын ән дәјәрли дәрсләрини вә әхлагыны бабасындан өјрәнмишди. Мәһз буна ҝөрә дә, Имам Һүсејн ејнизаманда Пејғәмбәр Әкрәмин ән бөјүк сәһабәләр сырасына дахил едилир.

  Давамы ...
 • Диггәт!!!

  Намәһрәмлә реал вә виртуал үнсијјјәт заманы өзүнәнәзарәт

  Намәһрәмә евләнмәк һәдәфи олмадан симпатија бәсләмәк инсаны шејтанын тәләсидир вә бу "симпатија" да бош јерә јаранмамышдыр. Онун сәбәбини тапмаға чалышын. Бәлкә бу, сәһләнкарлығын нәтиҹәсидир? Бәлкә иман зәифлијидир? Бәлкә хәјаллары нәзарәтдән бурахмаг вәрдишидир?..

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)