• Сағламлыг

  Јашы чох олан травмалы пасијентләрә гуллуг

  Садә тәнәффүс ҝимнастикасы үсуллары - бурундан дәрин нәфәс алмаг, нәфәси сахламаг вә аста-аста ағыздан нәфәс вермәк. Тәнәффүс ҝимнастикасыны әл һәрәкәтләри илә ҝүҹләндирмәк олар: нәфәс алмада әлләри јухары галдырмаг, нәфәс вермәдә ашағы салмаг.

  Давамы ...
 • Мәккә вә Мәдинәји Мүнәввәрәнин Идарәчилији Бүтүн Мүсәлманлара Аиддир

  "Шәриф Һәрәмләр"ин идарә едилмәсинә нәзарәт үзрә бејнәлхалг һејәт јарадылыб

  Бәјанатда дејилир: "Бејнәлхалг Нәзарәт Һејәти Мәккә вә Мәдинә шәһәрләринин Ислам маһијјәтинин мәһв едилмәсинин гаршысыны алмаг үчүн јоллар тапмаға чалышаҹаг."

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Әлидән (ә) ешитдији гејби хәбәрин тәсдиги дә ону һидајәт етмәди

  Һәрсәмә ибни Сәлим: “О заман ки, Куфәдән Сиффејнә тәрәф һәрәкәт едирдик, Кәрбәла дијарына ҝәлиб чатдыг. Намаз вахты иди вә Имам Әлинин (ә) имамәтлији илә ҹамаат намазы гылдыг...”

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасынын Он Биринҹи Парлаг Улдузу

  Али Тәглид Мәрҹәләринин иштиракыјла Гумда Имам Һәсән Әсҝәринин (ә) виладәти шәнлији кечирилди - Фото

  Мәрасимдә али Тәглид Мәрҹәләриндән олан Ајәтуллаһ Сафи Голпајгани, Ајәтуллаһ Насир Мәкарим Ширази, Ајәтуллаһ Ҹавади Амоли, Ајәтуллаһ Һүсејн Нури Һәмәдани, Ајәтуллаһ Әләви Гограни иштирак едибләр.

  Давамы ...
 • Мәсумларын Мәһзәриндә

  Надан инсанларын хүсусијјәтләри

  Имам Әли (ә): “Инсанлар үч група бөлүнүрләр. Биринҹи груп инсанларын тәрбијәси илә мәшғул олан, онлары ҝүнәш тәк елм нуру илә ишыгландыран вә доғру јола јөнәлдән илаһи алимләрдир...”

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Хаменеи Ајатуллаһ Систани барәдә нә бујурублар?

  Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри: Ајатуллаһ Систанинин вүҹуду Ираг үчүн ән бөјүк бәрәкәтдир

  “Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи бизә сифариш етди ки, Ајәтуллаһ Систанинин сөзләринә гулаг асаг, онун нәсиһәтләринә әмәл едәк вә она даһа да јахын олаг.” – дејә Ираг Али Ислами Мәҹлисинин рәһбәрлик һејәтинин үзвү билдириб.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Һәзрәт Исанынын (ә) бу ил гејд олунмајаҹаг милады...

  Сөһбәт Мәсиһин (ә) јашадығы шәһәрдә гејд олунан миладындан ҝедир... Һәр ил гејд олунан милад, бу ил гејд олунмајаҹаг. Сәбәби, Трампын Гүдсү Исраил режиминин пајтахты елан етмәси кими абсурд бир гәрар вә гәрардан сонра аләмин бир-биринә дәјмәсидир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Чарәсиз Атанын ҝөз јашлары...

  Һаҹы Зүлфүгар габаға ҝәләрәк сәбрли олун мәним Гардашларым Ана Баҹыларым. Аллаһ бизимләди.

  Бу ан Сејјид Елман уҹа сәслә Һејһат миннәз зиллә Һејһат миннәз зиллә дејирди. Сејјид бу сөзү бәлкә 10 дәфә тәкрар етди. Аллаһу Әкбәр Сејјидин ҝөзүндә елә бил алов ҝөрсәнирди.

  Давамы ...
 • Иннә Лилләһ Вә Иннә Илејһи Раҹиун

  Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)

  Евә дахил олмаг үчүн икинҹи дәфә изн истәјәндә титрәјән әлләринлә гапыны ачдын. Санки сәнә гәриб олан өлүм һисси сорағына ҝәлмиш

  Һәзрәт Әзрајыл (әлејһи сәлам): Еј Фатимә! Ҝәлмишәм ки, евинин ајдынлыг чырағыны өзүмлә апарым. Анҹаг үрәјим гәминин гаранлыг ҝеҹәсини ҝөрәндә разы олмады. Аһ о әзијјәтдән ки, сәндән сонра Әли (ә) үчүн ҝәләҹәјәм.

  Давамы ...
 • Вилајәт Сәмасынын Икинҹи Парлаг Улдузу

  Бу ҝүн Имам Һәсән Мүҹтәбанын (ә) үрәкдағлајан шәһадәтинин илдөнүмүдүр (Һәдис)

  Имам Садиг (ә) нәгл едир: “Һәзрәт Имам Һәсән (ә) өз әһли-бејтинә белә бујурмушду: “Мән Пејғәмбәр (с) кими зәһәрлә шәһид олаҹағам”. Вә сорушурлар ки, бу иши ким ҝөрәҹәкдир? Һәзрәт бујурур: Бу иши һәјат јолдашым Ҹөдә - Әшәс ибни Гејсин гызы ҝөрәҹәкдир...”

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ислам Пејғәмбәри өвлады Һүсејнин гәтлә јетириләҹәји һагда һәлә илләр өнҹә хәбарар иди - Сүнни гајнаглары

  Аллаһын Рәсули (сәлләллаһу әлејһи ва алиһи вә сәлләм) Үмм Сәләмәјә (әлејһа сәлам) бујурду: Мәним јаныма бир мәләк ҝәлди ки, бундан өнҹә јаныма ҝәлмәмишдир. Мәнә белә деди “өвладын Һүсејн гәтлә јетириләҹәкдир. Әҝәр истәјирсәнсә онун шәһид олаҹағы јери сәнә ҝөстәрим?...””

  Давамы ...
 • Суал вә Ҹаваб

  Ислам Пејғәмбәри (с) Имам Һүсејнә (ә) матәм сахлајараг, ағлајыбмы?

  Имам Һүсејнин (ә) шәһид олмасы һагда һәлә Пејғәмбәрдән (с) 300 ил өнҹә хәбәр верилмишдир.

  Әһли Сүннә гајнагларында Имам Һүсејнлә (әлејһи сәлам) бағлы һәдис вә хәбәрләр чохдур. Белә ки, О ҹәнаб һагда анадан олмамышдан өнҹә һәтта Ислам Пејғәмбәринин заманындан габагкы заманларда белә кечмиш пејғәмбәрләр тәрәфиндән верилән хәбәрләр мөвҹуддур.

  Давамы ...
 • Әрбәин Хәбәрләри

  “Әрбәин” ҝүнүнә мәхсус әмәлләри

  Имам Садигдән (ә) сорушдулар: "Имам Һүсејни (ә) зијарәт етмәк үчүн хүсуси вахт вардыр ки, башга вахтлардан даһа үстүн олсун?” О һәзрәт бујурду: "Һәр заман о һәзрәти зијарәт етмәјә тәләсин. Чүнки о һәзрәти зијарәт етмәк хејир ҝәтирәр вә һәр кәс ону даһа чох зијарәт етсә, даһа чох хејир әлдә едәр...”

  Давамы ...
 • Гурани Кәрим Хәбәрләри

  Имам Һүсејнин (ә) дөвранында јазылмыш Гурани Кәрим

  Шариҹә Китаб Сәрҝисиндә 1300 иллик Гурани Кәрим нүмајиш етдирилди

  Бирмингам әлјазмалар инистутунун мүтәхәссис алимләри Гурани Кәримин гејд олунан бу нүсхәси үзәриндә тәһгигатлар апардыгдан сонра белә бир нәтиҹәјә ҝәлибләр ки, О, 1350 илдән чох бундан өнҹә Һиҹаз хәтти илә, јазылыб. Һәмчинин бу тәдгигатларда ајдынлашмышдыр ки, дәридән олан бу вәрәгләр 13 әср бундан габағындыр.

  Давамы ...
 • Мәһдәвијјәт

  Һәзрәт Мәһдинин (ә) зүһурунун Гуран вә Һәдисләрдә 10 хүсусијјәти

  “Јохса онлар, (барәсиндә) гәфләтдә икән Гијамәтдән гејрисинин ҝөзләнилмәдән онлара ҝәлмәсини ҝөзләјирләр?!”.(“Зухруф” 66). Имам Муһәммәд Багир (ә) бу ајә һаггында бујурур: “О, Һәзрәт Гаимин (ә.ф) саатыдыр ки, анидән ҝәлиб чатаҹагдыр”.

  Давамы ...
 • Кәрбәла Гәһрәманлары

  Сәфәр ајынын 5-и Һәзрәти Рүгәјјәнин шәһадәт ҝүнүдүр \ Сејјид Һашимин әһвалаты

  Сејјид Һашимин үч гызы вар иди. Һәмин алим нәгл едир: “Бир ҝеҹә гызларымдан бири ојаныб, мәни чағырды вә деди: “Ата, бу ҝеҹә Һәзрәт Ругәјјәни (с.ә) јухуда ҝөрдүм ки, мәнә дејир: “Атан Сејјид Һашимә де ки, гәбримә су чыхыбдыр вә бәдәними нараһат едир. Гәбрими тәмир етсин”…”

  Давамы ...
 • Ираг Хәбәрләри

  Имам Һүсејнин мүгәддәс һәрәминин јени ҝөрүнтүләри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ирагын Кәрбәла шыһыриндә јерләшән Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) мүгәддәс һаири һәр ил хариҹдән вә дахилдән ҝәлән милјонларла зәввары гаршылајыр.

  Давамы ...
 • Пејғәмбәр Әһли Бејтинин (ә)Ким Олдуғуну Исбатлајан Һадисә

  Мүбаһилә ҝүнүнү - (Мүбаһилә һадисәси вә ҝүнүн әмәлләри)

  Христианлар әкс тәклиф ирәли сүрәрәк, мүәјјән бир јердә, мүәјјән бир вахтда јығышараг вә һаггын үзә чыхмасы, наһаггын мәһви үчүн гарғыш етмәји истәдиләр. Бу заман Пејғәмбәримизә (с) ајә назил олду: “Буна ҝөрә дә, сәнә елм ҝәлдикдән сонра, онун (Һәзрәт Иса) барәсиндә сәнинлә мүбаһисә едән кәсә де: “Ҝәлин биз өз оғулларымызы вә сиз өз оғулларынызы, биз өз гадынларымызы вә сиз өз гадынларынызы, биз өзүмүзү (бизим ҹанымыз кими олан кәсләри) вә сиз дә өзүнүзү чағыраг, сонра бир-биримизә нифрин едәк, беләликлә, Аллаһын ләнәтини јаланчылара јағдыраг”” (Али-Имран, 61).

  Давамы ...
 • Гәдир-Хум Илаһи Хилафәт вә Имамәт Бајрамы

  Бөјүк Илаһи хилафәт бајрамы олан Гәдир-Хум ҝүнүнүн мүстәһәб әмәлләри

  Рави бу ҝүнүн оруҹунун савабы һаггында сорушанда Имам бујурур: “Алтмыш ајын оруҹуна бәрабәрдир”.

  “Мәфатиһүл-ҹинан” китабында Гәдир ҝүнүнүн оруҹунун 60 иллик ҝүнаһлары силдији, бир өмрлүк оруҹа, 100 һәҹҹә вә 100 үмрәјә бәрабәр олдуғу јазылыб.

  Давамы ...
 • Үмүдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Хәбәрләри

  Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди

  Һәр ики тәрәфи данышыглара вә бөһранын бејнәлхалг ганунлар вә әхлаг нормалары чәрчивәсиндә һәлл етмәјә дәвәт едирик.

  Ифратчы мүсәлманлар тәрәфиндән һәјата кечирилән хырда зоракылыг деталларына ҝөрә АБШ вә диҝәр һеҝемон дөвләтләрин сәсләри дүнјаны бүрүдүјү бир һалда узун илләрдир Мјанмада мүсәлманлара гаршы һәјата кечирилән сојгырым актыны сусгунлугла гаршылајыр вә сәмәрәсини итирмиш икибашлы ҹүмләләрлә мөвгејләрини ортаја гојурлар.

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасынын Инунҹу Парлаг Улдузу

  Зилһиҹҹәнин 15-и Имам Һадинин (ә) мүбарәк доғум ҝүнүдүр

  Бир ҝүн Рум падшаһы Аббаси хәлифәләриндән биринә белә бир мәктуб јазды: «Инҹилдә охудуғумуза ҝөрә сәмави бир сурә вардыр ки, һәр кәс ону охујуб әмәл етсә, Аллаһ ону ҹәһәннәмә атмајаҹагдыр. Бизә һәмин сурәнин һансы сурә олдуғуну јазын. Чүнки биз ону Инҹилдә тапа билмәдик»...

  Давамы ...
 • Етигадымыз

  Һәзрәт Адәм әршин сүтунунда һансы јазыны охујур?

  О заман ки, Аллаһ Тәала Һәзрәт Адәми (ә) хәлг едир вә мәләкләрин она сәҹдә етмәси илә она кәрамәт бәхш едир, Адәм (ә) дүшүнүр ки, бәлкә о, ән үстүн хәлгдир? Бу заман Аллаһ Адәмә (ә) вәһј едир: “Еј Адәм! Башыны галдыр вә әршин сүтунуна нәзәр сал!”.

  Давамы ...
 • Уҹа Халиг Гаршысында бәндәчилији символизә едән ҝүн

  Сентјабырын 1-и Гурбан Бајрамыдыр – Әрәфә ҝүнү вә Гурбан бајрамынын әмәлләри

  Бајрам гәмәри тәгвимлә зил-һиҹҹә ајынын 10-дур. ИИР вә Азәрбајҹан үфүгләри ејни олдуғу үчүн һәмин ҝүн милади тәгвимлә сентјабрын 1-нә тәсадүф едәҹәк. Әрәфә ҝүнү исә, Гурбан Бајрамындан бир ҝүн өнҹә зил-һиҹҹә ајынын 9-зү милади тарихлә августун 31-дир.

  Давамы ...
 • ЗилҺәҹҹә Ајы, Һәҹҹ Мөвсүмү Дахил Олду

  Һаҹылар Мәсҹидул Һәрәмә дахил олдулар – Фото

  Бу ибадәт Зилгәдә ајындан башлајараг Зил Һәҹҹә ајынын 10-а кими давам едир.

  Һәр ил олдуғу кими бу ил дә, минләрлә Мүсәлман Мәккә вә мәдинә шәһәрләринә ҝедәрәк бу шәрафәтли ибадәти јеринә јетирирләр.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди