• Пејғәмбәр Әһли Бејтинин (ә)Ким Олдуғуну Исбатлајан Һадисә

  Мүбаһилә ҝүнүнү - (Мүбаһилә һадисәси вә ҝүнүн әмәлләри)

  Христианлар әкс тәклиф ирәли сүрәрәк, мүәјјән бир јердә, мүәјјән бир вахтда јығышараг вә һаггын үзә чыхмасы, наһаггын мәһви үчүн гарғыш етмәји истәдиләр. Бу заман Пејғәмбәримизә (с) ајә назил олду: “Буна ҝөрә дә, сәнә елм ҝәлдикдән сонра, онун (Һәзрәт Иса) барәсиндә сәнинлә мүбаһисә едән кәсә де: “Ҝәлин биз өз оғулларымызы вә сиз өз оғулларынызы, биз өз гадынларымызы вә сиз өз гадынларынызы, биз өзүмүзү (бизим ҹанымыз кими олан кәсләри) вә сиз дә өзүнүзү чағыраг, сонра бир-биримизә нифрин едәк, беләликлә, Аллаһын ләнәтини јаланчылара јағдыраг”” (Али-Имран, 61).

  Давамы ...
 • Гәдир-Хум Илаһи Хилафәт вә Имамәт Бајрамы

  Бөјүк Илаһи хилафәт бајрамы олан Гәдир-Хум ҝүнүнүн мүстәһәб әмәлләри

  Рави бу ҝүнүн оруҹунун савабы һаггында сорушанда Имам бујурур: “Алтмыш ајын оруҹуна бәрабәрдир”.

  “Мәфатиһүл-ҹинан” китабында Гәдир ҝүнүнүн оруҹунун 60 иллик ҝүнаһлары силдији, бир өмрлүк оруҹа, 100 һәҹҹә вә 100 үмрәјә бәрабәр олдуғу јазылыб.

  Давамы ...
 • Үмүдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Хәбәрләри

  Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди

  Һәр ики тәрәфи данышыглара вә бөһранын бејнәлхалг ганунлар вә әхлаг нормалары чәрчивәсиндә һәлл етмәјә дәвәт едирик.

  Ифратчы мүсәлманлар тәрәфиндән һәјата кечирилән хырда зоракылыг деталларына ҝөрә АБШ вә диҝәр һеҝемон дөвләтләрин сәсләри дүнјаны бүрүдүјү бир һалда узун илләрдир Мјанмада мүсәлманлара гаршы һәјата кечирилән сојгырым актыны сусгунлугла гаршылајыр вә сәмәрәсини итирмиш икибашлы ҹүмләләрлә мөвгејләрини ортаја гојурлар.

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасынын Инунҹу Парлаг Улдузу

  Зилһиҹҹәнин 15-и Имам Һадинин (ә) мүбарәк доғум ҝүнүдүр

  Бир ҝүн Рум падшаһы Аббаси хәлифәләриндән биринә белә бир мәктуб јазды: «Инҹилдә охудуғумуза ҝөрә сәмави бир сурә вардыр ки, һәр кәс ону охујуб әмәл етсә, Аллаһ ону ҹәһәннәмә атмајаҹагдыр. Бизә һәмин сурәнин һансы сурә олдуғуну јазын. Чүнки биз ону Инҹилдә тапа билмәдик»...

  Давамы ...
 • Етигадымыз

  Һәзрәт Адәм әршин сүтунунда һансы јазыны охујур?

  О заман ки, Аллаһ Тәала Һәзрәт Адәми (ә) хәлг едир вә мәләкләрин она сәҹдә етмәси илә она кәрамәт бәхш едир, Адәм (ә) дүшүнүр ки, бәлкә о, ән үстүн хәлгдир? Бу заман Аллаһ Адәмә (ә) вәһј едир: “Еј Адәм! Башыны галдыр вә әршин сүтунуна нәзәр сал!”.

  Давамы ...
 • Уҹа Халиг Гаршысында бәндәчилији символизә едән ҝүн

  Сентјабырын 1-и Гурбан Бајрамыдыр – Әрәфә ҝүнү вә Гурбан бајрамынын әмәлләри

  Бајрам гәмәри тәгвимлә зил-һиҹҹә ајынын 10-дур. ИИР вә Азәрбајҹан үфүгләри ејни олдуғу үчүн һәмин ҝүн милади тәгвимлә сентјабрын 1-нә тәсадүф едәҹәк. Әрәфә ҝүнү исә, Гурбан Бајрамындан бир ҝүн өнҹә зил-һиҹҹә ајынын 9-зү милади тарихлә августун 31-дир.

  Давамы ...
 • ЗилҺәҹҹә Ајы, Һәҹҹ Мөвсүмү Дахил Олду

  Һаҹылар Мәсҹидул Һәрәмә дахил олдулар – Фото

  Бу ибадәт Зилгәдә ајындан башлајараг Зил Һәҹҹә ајынын 10-а кими давам едир.

  Һәр ил олдуғу кими бу ил дә, минләрлә Мүсәлман Мәккә вә мәдинә шәһәрләринә ҝедәрәк бу шәрафәтли ибадәти јеринә јетирирләр.

  Давамы ...
 • Имамәт Силсиләсинин 9-ҹу Парлаг Ҝүнәши

  Имам Ҹавадын (ә) шәһадәтинин илдөнүмү ҝеҹәси Теһран, Мәшһәд вә Гум шәһәрләри матәмә гәрг олду – Фото

  Биз АБНА олараг бу һүзүнлү вә кәдәрли ҝүн мүнасибәти илә башда Аллаһ Тәаланын бүтүн варлыг аләминә Өз Ҹанишини тәјин етдији сонунҹу Һөҹҹәти, Хәлифәси, Ҹин вә Инсан тајфаларынын Имамы һәзрәт Саһиб әл Зәмана (Аллаһ Онун шәрафәтли зүһуруну тезләшдирсин), бәшәријјәтә хүсусилә дә, Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Мәктәбинин давамчыларына дәрин һүзнлә башсағылығы веририк. Аллаһ бизләри бу дүнјада вә өлүм анында Имам Ҹавадын (әлејһи сәлам) зијарәтиндән, Ахирәтдә шәфаәтиндән бинәсиб етмәсин. Амин!

  Давамы ...
 • Исламын Данылмаз Әзәмәт вә Һәгигәтләри

  Јәһуди раввин Финкел Ислам һагда нәләрә етираф етмәди, 2017-ҹи ил – Видео

  Финкел, Муһәммәд Пејғәмбәрин (с) јәһудиләрә өз әгидәләриндә галыб јашамаг һүгугуну верән Мәдинә Конститусијадан данышыб.

  Раввин хүсуси вурғу илә етираф едиб ки, Мүсәлманлар илә Мәдинә јәһудиләр арасында баш верән мүһарибә һәр ики тәрәфдән имзаланмыш сүлһ мүгавиләсинин мәһз јәһудиләр тәрәфиндән амансызҹасына позулмасындан сонра, тәрәфләр арасында гејд олунан сүлһ мүгавиләсинә әсасән башлајыб. Вә бу дөјүш там гануни олуб.

  Давамы ...
 • Һәгигәт Долу Көшә Јазысы

  Тәһлүкәдә олан ТАЛЫШ милли кимлији

  Мән гуру вә радикал милләтчилјин дә гәти шәкилдә әлејһинәјәм. Истәр буну түрк етсин, истәрсә талыш вә ја башга бир милләт

  Һамы инсан олараг Аллаһ гаршысында ејни һүгуга маликдир. Өзүнү башга милләтдән үстүн ҝөрмәк шејтан әмәлидир. Амма бир милләтин әзилмәсинә дә ҝөз јуммаг, о милләтә хәјанәтдир.

  Давамы ...
 • Ислам вә Инҹәсәнәт

  Нәҹәфи Әшәрф шәһәриндә Әмирәл Мөмининин (ә) мүгәддәс һәрәминин ҝөзәл ҝөрүнтүләри – Фото

  Ирафани инҹәсәнәтин әсасы Иранда гојулмушдур.

  Ирагын Нәҹәфи Әшрәф шәһәриндә Имам Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) јерләшдији мүгәдәс мәзары үзәриндә хүсусилә дә, Сәфәвиләр дөнәминдә тикилән һәрәмин диварларында ишләнән кирамикләр Ирафини инҹәсәнәтә ујғун формада ишләнмишдир. Белә ки, ҝүлләрин сармашыг ҝүлләриндән истифадә едилмәси, јазылары узадыб јухары бој атырмасы вә с. бүтүн бунларын һаммысы тәк Гүдрәт, Елм вә Һәјат саһиби олан варлыға доғру ҹан атыб чатмасына ишарәдир.

  Давамы ...
 • Молла Сәдра (Вилајәти-фәгиһ)

  Молла Сәдра дүшүнҹәсиндә "вилајәт-и фәгиһин" јери вә Ислам фәлсәфәсинин инсани елмләрин инкишафында олан ролу

  Молла Сәдра олараг танынан Сәдрәддин Мәһәммәд ибн Ибраһим Ширази, (980-1051 Һиҹри Гәмәри) Һикмәт-и мүтәалијјә мәктәбинин баниси мәшһур бир философ вә мәшһур бир ариф олараг фәлсәфи вә ирфани дүшүнҹәдә бөјүк бир јенилијә имза атмышдыр. Бу мәктәб өзүндән әввәлки 800 иллик Ислам фәлсәфәсини бир кәнара гојараг јени бир дөвр башлатды.

  Давамы ...
 • Гурани Кәрим Хәбәрләри

  Һз. Әбүлфәзлил Аббасын (ә) һәрәминдә Јај Гуран Курсларынын бағланыш мәрасими кечирилиб – Фото

  Гејд едәк ки, һәзрәт Әбүлфәзлил Аббасын (әлејһи сәлам) мүгәддәс һәрәминин Дарул Гуран (Гуран Еви) шөбәси бу ил, јај тәтилиндә 16 мин јенијетмә шаҝирди Гуран тәлимләри илә маарифләндириб.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Хаменеи Һөҹҹәтүл Ислам Шеjх Муһәммәд Багир Тәһририни Мәрви мәдрәсәсинә мүдир тәjин етди – Һөкм

  Имам Хаменеи: “...Сиз али ҹәнабы (Һөҹҹәтү Ислам Шеjх Муһәммәд Багир Тәһрири) елми вә мәнәви мәгамынызы нәзәрә алараг бу мәркәзин мүдир вәзифәсинә тәjин едирәм.

  Давамы ...
 • Кәрамәт Ҝүнләриндә

  АИП Гадынлар Шурасы Имам Рза(ә)-ын мөвлуду илә бағлы баjрам тәдбири кечириб – Фото

  Арзу Абдулла: “Бу ҝүн зинданларымыз һәмин инсанларла долудур. Белә аjдынлардан һәмд олсун ки, мәһрум деjилик. Онларын бу ҝүн зинданларда етдиjини инсанлар азадлыгда едә билмирләр. Бу ҹүр инсанлар вар олдугҹа Әһли Беjт дә jашаjаҹаг.”

  Давамы ...
 • Елм вә Дин

  Атезмин сүгуту вә ич үзләри... – Видео

  Азәрбаjҹан Республикасында гәрәзли сүрәтдә сосиал шәбәкәләрдә вә тәһсил оҹагларында jениjетмәләр вә ҹаванлар арасында атеист шүбһәләр jаjараг ҹәмиjjәтдә дисизлики артырмаға чалышырлар... Һазыркы видеочархда сиз атеизимин нәгәдәр чүрүк, гәддар вә анти-бәшәр бир ҹәрәjан олаҹағынын шаһиди олаҹагсыныз.

  Давамы ...
 • Елм вә Техналогиjа

  Дүнjавичилиjи тәблиғ едәнләр ШОКДА, Ислам Һөкүмәти беш автомобил катализатору истеһсалчысы сырасында

  Өтән ҝүн Ислам Һөкүмәти автомобил катализатору истеһсал едән заводун рәсми ачылышын едиб.

  Иран Ислам Республикасынын мөмүн мүтәхәссисләрин васитәсилә нөвбәти инкишафы дүнjада автомобил катализатору истеһсал едән беш өлкә сырасына гатылмасыдыр.

  Давамы ...
 • Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Хәбәрләри

  Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Әрбәин үзрә Идарәси “1439-ҹу илин Сәфәр ајы үчүн” илк иҹласыны кечиртди - Фото

  Онлар өтән ил кечирилән Әрбәин зијарәтиндә мүхтәлиф Мәдәнијјәт групларынын тәблиғат системләриндәки мәнфи вә зәрәрли нөгтәләри арашдырараг гаршыдан ҝәлән Әрбәин зијарәтинә һазырлыг ишләринин неҹә апарылмаасы һагда фикир мүбадиләси апарыблар.

  Давамы ...
 • Ислам вә Мүгавимәт

  Имам Садиг (ә), мүбаризә вә мүгавимәт символу кими тәгдим олунмалыдыр

  Имам Садиг (әлејһи сәлам): "Сиз мәним дедикләрими дүзҝүн иҹра етмәдиниз, сирләри һәр јердә ачыб данышдыныз. Валлаһ әҝәр әмрә табе олуб вә сирр сахлајан олсајдыныз инди мәләкләрин ганадлары үстүндә јашајырдыныз."

  Давамы ...
 • Доктор Мөвсүм Сәмәдова Һәср Едилмиш јазы

  Даим түкәнмәз севҝијә вә сајғыја лајиг

  Илаһи, СӘНӘ она ҝөрә ибадәт етмирәм ки, нәдәнсә еһтијатланырам (горхагларын итаәтидир), онунчүн сәҹдә гылмырам ки, әвәзиндә мүкафатландырасан (таҹирләрин ситајишидир), о сәбәбдән ибадәтдәјәм ки, СӘҺ буна ЛАЈИГСӘН… Һәзрәт Әли (ә)

  Давамы ...
 • Илаһи Мәрифәт Сүфрәси

  Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Нүдбә Дуасы - Фото

  Гејд едәк ки, Нүдбә әрәб сөзүдүр вә бир шәхсин јахшылыгларыны јада салыб ағлајараг охумаг мәнасындадыр. Бу дуа Имам Заман һәзрәтләринин гејбә чәкилмәсинин әсас сәбәбләрини ачыглајыр. Аллаһ Таланын јер үзәриндә тәјин етдији 6-ҹы Хәлифә Имам Садигдән (әлејһи сәлам) нәгл олунан бу дуа Шиәнин әгидәсини ачыглајыр вә бу дуаны Ҹүмә ҝүнләри, Гурбан бајрамы, Фитр бајрамы вә Гәдир Хум бајрамында охумаг тәкид олунур.

  Давамы ...
 • Илаһи инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Ибраһим Пејғәмбәрин гијамәт дирилиши һагда Аллаһдан истәјинә әлавә гејдләр

  Мәрһум Ајәтуллаһ Беһҹәт Һәзрәти Ибраһимин (ә) өлү гушлары диритмәсинә мүнасибәти

  Аллаһ Тәала бүтүн ајаәләрлә инсаны һидајәтә вә илаһи мәрифәтә дәвәт едир. Неҹәки ајәтләримиздә дүшүнәнләр үчүн ибрәтләр вардыр дејә бәјан едир.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү

  Рөвшән Новрузоғлу: “Гүдс Ҝүнү” нү тәнтәнәли шәкилдә гејд етмәк сүлһсевәр дүнја дөвләтләринин мүгәддәс борҹудур”

  “Гүдс Ҝүнү Империализмә, бејнәлхалг сионизмә, терроризмә гаршы мүбаризә ҝүнүдүр.

  Рөвшән Новрузоғлу: “Имам Хомејни бүтүн бу һәгигәтләри билдији үчүн Мүбарәк Рамазан ајынын сонунҹу ҹүмә ҝүнүнү “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү” елан етди.”

  Давамы ...
 • Мин Ајдан Фәзиләтли Ҝеҹә

  Гәдр ҝеҹәләринин әһәмијјәт вә фәзиләти

  “Гәдр” сөзү лүғәтдә һәр бир шејин мигдарынын өлчүлмәси вә тәјин олунмасы мәнасыны дашыјыр. Јәни инсанларын талеји, мүгәддәраты бу ҝеҹә тәјин олундуғундан “Гәдр” адланмышдыр. “Гәдр” сурәсинин 4-ҹү, еләҹә дә, “Духан” сурәсинин 3 вә 4-ҹү ајәләриндән белә баша дүшүлүр ки, “Гәдр” ҝеҹәси инсанларын талеји һәлл олунур. Јәни Аллаһ-Таала Өз елми илә кимин хошбәхт вә кимин бәдбәхт олмасыны ҝәлән илин “Гәдр” ҝеҹәсинә гәдәр тәјин едир.

  Давамы ...
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди

Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди