QRCode
Ислам Республикасынын Хәбәрләри

ИИР Хариҹи Ишләр Назирлијиндән бир һејәт Мјанмаја ҝедәҹәк

Бәһрам Гасыми: “Мјанма рәсмиләринә дејилдији кими, Иран һуманитар јардымларла јанашы, бу мәсәләнин һәлли үчүн сијаси мәсләһәтләшмәләрә дә һазырдыр. Биз Мјанма вә Бангладеш рәсмиләрилә зоракылығын дајандырылмасы вә мәсәләнин көклү һәлли үчүн мүтәмади тәмасларда олаҹағыг”,

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Бәһрам Гасыми Мјанмадакы мүсәлманлара гаршы зоракылығын дајандырылмасы илә бағлы Иран Ислам Республикасындан бир һејәтин бу өлкәјә ҝедәҹәјини сөјләјиб.

Бәһрам Гасыми һәфтәсону хариҹи ишләр назиринин мүавининин Бангладешә ҝедәрәк, орада гачгынларла ҝөрүшәҹәјини дејиб: “Иранын Таиланддакы сәфири вә Мјанмадакы аккредитә олунмуш сәфири Мјанмада хариҹи ишләр назиринин мүавини илә ҝөрүшүб вә Иранын фикирләрини чатдырараг, зоракылыглара дәрһал сон гојулмасыны истәјиб”.

Гасыми ҝөрүшдә Иран Ислам Республикасынын Мјанма мүсәлманларынын вәзијјәтиндән нараһатлығынын чатдырылдығыны вә Мјанма рәсмиләрдән бир нүмајәндә һејәтинин бу өлкәни зијарәт етмәси вә һуманитар јардымларын ҝөндәрилмәси үчүн лазым олан иҹазәләрин верилмәсинин истәнилдијини дејиб.

Ислам Республикасынын ҝөндәрәҹәји һуманитар јардымларын илк һиссәси бу һәфтәнин сону Бангладешә ҝөндәриләҹәк вә Какс Базар шәһәриндәки 300 мин мјанмалы гачгына чатдырылаҹаг.

“Мјанма рәсмиләринә дејилдији кими, Иран һуманитар јардымларла јанашы, бу мәсәләнин һәлли үчүн сијаси мәсләһәтләшмәләрә дә һазырдыр. Биз Мјанма вә Бангладеш рәсмиләрилә зоракылығын дајандырылмасы вә мәсәләнин көклү һәлли үчүн мүтәмади тәмасларда олаҹағыг”, - дејә Гасыми билдириб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр