QRCode
Гәрб Хәбәрләри

Бакы гадаған етдији һалда Исвечдә илк дәфә бир мүсәлман партијасы гурулду

Исвечдә 2018-ҹи илдә кечириләҹәк сечкиләр үчүн мүсәлманларын гурдуғу илк партијанын ады Јасин Партијасы-дыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹанда Ислам Партијасынын гејдијјатына манеәләр гојулдуғу бир һалда Исвечдә, 2018-ҹи илдә кечириләҹәк сечкиләр үчүн мүсәлманларын гурдуғу илк партијанын, Јасин Партијасынын мүраҹиәтинин гејдијјата алындығы ачыгланыб.

Мәлумата ҝөрә, партијанын парламент сечкиләриндә вилајәт шурасы вә бәләдијјә сечкиләриндә иштирак етмәси ҝөзләнилир.

Гејд едәк ки, партија Исвечдә олан әҹнәбиләр вә мүсәлманлар арасында ишсизлији ән ашағы сәвијјәјә ендирмәји һәдәф сечиб.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр